Kunnanhallitus, kokous 22.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 236 Kunnanvaltuuston edellisen kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 96 §:n mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Kunnanvaltuusto on 15.11.2021 pitämässään kokouksessa käsitellyt ja päättänyt seuraavat asiat:

§ 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 68 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§ 69 Lisämääräraha työikäisten palveluihin
§ 70 Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassaolon jatkaminen vuodelle 2022
§ 71 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2022
§ 72 Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2022
§ 73 Terhi Källin ilmoitus kunnanjohtajan viran vastaanottamisesta
§ 74 Kunnanjohtajasopimuksen hyväksyminen
§ 75 Muut asiat

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset ole lainvastaisia ja päättää panna ne täytäntöön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

henkilöstö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.