Kunnanhallitus, kokous 22.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 238 Sosiaali- ja terveydenhuollon osavuosiraportti tammi-syyskuu 2021, ja esitys määrärahojen ylitysoikeuteen

AurDno-2021-531

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on ohjeistanut, että toimialajohtajat raportoivat talouden ja tavoitteiden toteutumista vähintään neljä kertaa vuodessa.

Kirjanpidon mukainen vastuuyksikkökohtainen tulojen ja menojen toteutuma tammi-syyskuu 2021 on esityslistan liitteenä. Liitteitä on kaksi, joista toisessa on verrattu tammi-syyskuun toteutumaa vastaavaan ajankohtaan vuonna 2020. Tasainen toteutumisprosentti tammi-syyskuulta on 75,0. Sosiaalipalveluiden osalta tulokirjaukset ovat jäljessä, ja esimerkiksi iäkkäiden osalta tulot on kirjattu tammi-heinäkuulta. 

Sosiaalipalvelut

Talousarvioon arvioidut menot tulevat sosiaalipalveluiden osalta ylittymään. Ennakoitua enemmän palvelujen tarvetta on ollut erityisesti iäkkäiden palveluissa ja vammaispalveluissa. Menojen lisäystä iäkkäiden palveluasumiseen ostopalveluiden osalta on aiheuttanut osaltaan lakimuutos (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta tuli voimaan 1.7.2021). Lakimuutoksen myötä esimerkiksi yksityiset asumispalvelujen tuottajat laskuttavat asukkaiden ateriapalvelun kunnalta eikä asiakkailta. Myös tehostetun asumispalvelun tarve on kasvussa. Vammaispalveluissa erityisesti kehitysvammaisten laitoshoidon ja asumispalveluiden tarve on ollut ennakoitua suurempaa. 

Koronaviruspandemia on aiheuttanut ja aiheuttaa edelleen menojen kasvua. Hoitotarvike- ja suojavarusteiden käyttö on edelleen tavanomaista korkeammalla tasolla, mikä näkyy erityisesti iäkkäiden palveluissa. Ennakoitua enemmän ovat kasvaneet myös ICT-palveluiden kulut. Kotihoidossa on kotihoitomobiili otettu käyttöön.Lifecare-ohjelmassa on ollut ongelmia sekä laskutuksessa että tilastoinneissa, joita on selvitetty yhteistyössä TietoEvryn kanssa. Sijaisten rekrytoinneissa on ollut ongelmia sekä tehostetussa asumispalvelussa että kotihoidossa.

Työikäisten palvelut

Elokuun työllisyyskatsauksen mukaan Auran kunnassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 30.08.2021 5,9 % eli työttömien työnhakijoiden määrä on laskussa. Nuoria oli työttömänä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, mutta sen sijaan pitkäaikaistyöttömien osuus on edelleen kasvussa. Työmarkkinatuen kuntaosuudet ovatkin pitkäaikaistyöttömyyden myötä kasvussa myös Auran kunnassa. Työmarkkinatuen kuntaosuuksiin vaikuttaa tekijöitä, joita ei talousarviota laadittaessa voitu ennakoida. Nämä tekijät johtuvat suurelta osin koronaviruspandemian rajoitteista ja vaikutuksista myös  m.m. verkostoyhteistyöhön. Työmarkkinatukeen talousarvioon varattu määräraha onkin ylittynyt jo syyskuussa. Työikäisten palvelujen osalta asetettuja tavoitteita ei tulla saavuttamaan loppuvuoden aikana.

Terveydenhuolto

Erikoissairaanhoidon laskutus toteutetaan kuukausittaisina talousarvion mukaisina tasaerälaskutuksina. Erikoissairaanhoidossa tasaerälaskutusta tarkistetaan syys-joulukuulle tammi-elokuun todellisen käytön perusteella. Erikoissairaanhoidon käyttö oli tammi-syyskuussa suhteessa tasaerälaskutukseen + 3 %, joten kunnan tasaerää ei tarkisteta syys-joulukuulle. Koska kunnan käyttö on kuitenkin tasaerää korkeammalla tasolla niin on todennäköistä, että tilinpäätöksen yhteydessä vuodelle 2021 arvioitu erikoissairaanhoidon talousarvio ylittyy. Erikoissairaanhoidon loppuvuoden toimintaan liittyy edelleen epävarmuuksia siitä, miten koronapandemia kehittyy ja miten se vaikuttaa sairaanhoitopiirin toimintaan ja talouteen. 

Perusterveydenhuollon osalta ei toistaiseksi ole raportoitu ylitystarvetta. Perusterveydenhuollon kuntayhtymä voi hakea koronapandemian kustannuksiin valtionavustusta rokotuksiin, jäljityksiin, testauksiin ja hoitoihin. Perusterveydenhuollon mahdollisista jäsenkuntahintojen tarkistuksesta päätetään marraskuun yhtymähallituksen kokouksessa. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän 20.10.2021 kokouksessa todetaan, että kuntayhtymän talousraportin toteutuman mukainen ylitysarvio on Auran kunnan osalta 129 818 euroa (25%), joka arvio on tehty ennen kuin tieto haettavasta valtionosuudesta välittömiin koronapandemiasta aiheutuviin kustannuksiin saapui kuntiin.

Terveydenhuollon yhtenä tavoitteena on, että siirtoviivepäiviä ei erikoissairaanhoitoon kerry. Siirtoviiveellä tarkoitetaan aikaa, jonka potilas viettää erikoissairaanhoidon vuodeosastolla, vaikka ei enää tarvitsisi erikoissairaanhoitoa, mutta jatkohoitopaikkaa ei ole eikä potilasta voida lähettää kotiin. Hoitoketjut eivät ole toimineet tavoitteiden mukaisesti, koska tammi-syyskuussa 2021 siirtoviivehoitopäiviä Auran kunnalle on kertynyt yhteensä 18 (laskutus yhteensä 14810€).

 

Ehdotus

Esittelijä

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta esittää edellä olevan osavuosiraportin 3/2021 liitteineen kunnanhallitukselle. Lisäksi perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisämäärärahaa (ylityslupa) sosiaalipalveluiden tehtäväalueelle seuraavasti:

  • Erityishuoltopiiri kehitysvammaisten 1. laitoshoitoon (erityishuoltopiiri) 4310 2280 120.000,000 € ja 2. tehostettuun palveluasumiseen 4310 2260 35.000,00
  • Iäkkäiden tehostetuun asumispalveluun (ostopalvelut): 4330 2174 (60.000,00 €) ja muut 4330 2180(5.000,00 €)
  • Kotihoitoon 4342 2130/ICT-palvelut 14.000,00 €, ja 4543 2130/Hoitotarvikkeet/suojavälineet 10.000,00 € 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle lisämäärärahaa (ylityslupa) sosiaalipalveluiden tehtäväalueelle seuraavasti:

  • Erityishuoltopiiri kehitysvammaisten 1. laitoshoitoon (erityishuoltopiiri) 4310 2280 120.000,​000 € ja 2. tehostettuun palveluasumiseen 4310 2260 35.000,​00
  • Iäkkäiden tehostetuun asumispalveluun (ostopalvelut): 4330 2174 (60.000,​00 €) ja muut 4330 2180(5.000,​00 €)
  • Kotihoitoon 4342 2130/ICT-​palvelut 14.000,​00 €,​ ja 4543 2130/Hoitotarvikkeet/suojavälineet 10.000,​00 €.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.