Kunnanhallitus, kokous 22.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 240 Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2024

AurDno-2021-435

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan talousarvion valmistelu on tapahtunut Koronapandemian mainingeissa ja Sote-uudistuksen aiheuttamassa mylläkässä. Talouden on arvioitu toipuvan loppuvuonna 2021 ja alkuvuodesta 2022. Maamme BKT:n on arvioitu kasvavan ensi vuonna lähes kolme prosenttia, minkä jälkeen kasvu hidastunee noin puoleentoista prosenttiin. Julkinen talous pysyy alijäämäisenä. Maailmantalouden kasvun on ennustettu olevan ripeää tänä ja ensi vuonna, noin viidessä prosentissa. Kunnan talous on näyttänyt lokakuun loppuun asti hyvältä.

Kunnan verotulot ovat kehittyneet seuraavasti:

1000€ TP 20216 TP2017 TP2018 TP2019 TP2020 TA2021 TA2022
Kunnallisvero 13 272 13 597 12 992 13 353 14 028 14 112 14 785
Yhteistövero 410 530 571 603 639 627 537
Kiinteistövero 758 745 751 751 748 836 848
Yhteensä 14 440 14 872 14 314 14 707 15 415 15 595 16 170


Kunnan talouden kannalta verotulotuotto on keskeinen tekijä. Se muodostaa 62 % kunnan tuloista. Valtionosuudet kattavat Aurassa 28 prosenttia tuloista ja toimintatuotot 10 prosenttia.

Valtionosuuksien määrät ovat kehittyneet seuraavasti:

Valtionosuudet TP2016 TP2017 TP2018 TP2019 TP2020 TA2021 TA2022

Peruspalvelujen
valtionosuus

5 323 485 5 010 472 4 891 686 4 632 341 3 421 900 3 919 598

4 078 200

Verotulojen per.
teht. tasaus

1 708 680

1 654 862

1 755 078

1 844 388

1 925 300

1 709 805

1 722 900

Järjestelmämuut.
tasaus/verotulojen
men. komp.

-

150 442

-

172 412

1 739 528

1 820 880

2 039 000

Opetus- ja kulttuuri-
toimen vos

-1 000 631

-831 422

-646 981

-647 325

-647 600

- 649 165

-650 000

Yhteensä

6 031 534

5 984 354

6 000 000

6 001 816

6 439 128

6 801 118

7 190 100

 

Kunnan talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2024 on valmisteltu toimialojen esitysten pohjalta. Esityksissä on huomioitu valtuuston 31.8.2020 hyväksymä säästöohjelma, paitsi niiden tehtävien osalta, joista ei ole päätöksiä tai on päätetty toisin, esimerkiksi kouluverkko. Toimielimittäin tarkasteltuna kunnanhallituksen antamaan raamiin ei päästy muiden kuin perusturvalautakunnan osalta.  Kunnanhallitus antoi raamiksi 1,5 prosentin nousun verrattuna vuoden 2021 talousarvion lukuihin. Kokonaiskustannukset nousevat kuitenkin 3,2 prosenttia. Kustannusten nousu verrattuna tilinpäätöksen 2020 lukuihin on myös kaikissa muissa lautakunnissa erittäin mittava.

Toimielin

Toimintatuotot

Toimintakulut

Toimintakate    

Kulujen kasvu%
vrt. tilinpäätös
2020

Kunnanhallitus

657 991

- 1 297 153

- 639 162

4,5

Perusturvalautakunta

610 098

- 13 373 174

- 12 763 076

0,7

Sivistyslautakunta

511 723

- 8 260 468

- 7 748 745

12,5

Vapaa-aikalautakunta

32 200

- 301 376

- 269 176

25,9

Tekninen lautakunta

2 676 342

- 2 938 721

- 262 379

3,3

Yhteensä kunta

2 665 903

-24 362 833

- 21 696 930

4,9

Kunnan investointiohjelma vuodelle 2022 on suuruudeltaan 1 466 000 euroa. Investointitulot ovat 248 800 euroa ja nettoinvestoinnit 1 218 000 euroa. Investointirahoitusta on ajateltu käyttää 100 000 euroa maanhankintaan, 200 000 euroa osakehuoneistojen hankintaan, rakennusten peruskorjauksiin 257 000 euroa, ulkoilualueisiin 37 000 euroa, vesilaitokseen 123 000 euroa, tiestöön 387 000 euroa ja viemärilaitokseen ja huleveteen 298 000 euroa.

Kunnan lainamäärän odotetaan alenevan talousarvion tavoitteiden toteutuessa 340 300 euroa vuoden 2022 aikana. Kunnan pitkäaikaiset lainat lyhenevät 619 060 euroa ja lyhyttä lainaa otetaan lisää 278 760 euroa.

Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2024 on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022 - 2024 ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Pöytäkirjaan kirjattiin, että Ari-Pekka Haapanen ja Juhani Yli-Pohja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Kunnanhallitus teki investointiohjelmaan seuraavat muutokset:

- osakehuoneistojen hankinnasta vuodelta 2022 siirretään 20 000 euroa vuodelle 2023 ja
- siirretään lasten leikkipuistomääräraha 20 000 euroa vuodelle 2022 vuodelta 2023.

Kirkonkulman koulun toimintatuotoissa havaittiin virhe, joka korjataan.

Muutoin hyväksyttiin esitettäväksi valtuustolle.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.