Kunnanhallitus, kokous 22.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 242 Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiökokoukset

AurDno-2021-575

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Turun seudun puhdistamo Oy:n syysyhtiökokous pidetään 3.12.2021 klo 10:00.

Yhtiösopimuksen 2016 mukaan hallitukseen valitaan 11 jäsentä. Hallituksen jäsenistä Turun kaupunki nimeää viisi, Raision kaupunki yhden, Kaarinan kaupunki yhden, Liedon kunta, Naantalin kaupunki ja Paimion kaupunki yhdessä kaksi, Ruskon kunta, Maskun kunta, Nousiaisten kunta ja Mynämäen kunta yhdessä yhden sekä Auran, Pöytyän, Oripään ja Marttilan kunnat ja yhtiön osakkaaksi mahdollisesti tulevaisuudessa tulevat kunnat yhdessä yhden jäsenen. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Turun kaupungin nimeämä hallituksen jäsenehdokas ja varapuheenjohtajaksi jonkin muun Osakkaan
nimeämä jäsenehdokas.

Kunnanhallitus on nimennyt yhtiökokousedustajaksi toimikaudekseen, eli 31.5.2021 saakka, kunnanjohtajan.

Auran, Pöytyän, Marttilan ja Oripään kuntien edustajana Turun seudun puhdistamo Oy:n hallituksessa on toiminut Jouko Vähä-Rahka. Kuntien kesken on sovittu, että hallituspaikka on kiertävä. Yhtiökokousaineisto on esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä yhtiökokousedustajan Turun seudun puhdistamo Oy:n kokouksiin 31.5.2025 asti.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi kunnanjohtaja Terhi Källin yhtiökokousedustajaksi 31.5.2025 asti.

Tiedoksi

Turun Seudun Puhdistamo Oy

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Perkkiönkuja 2, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45