Kunnanhallitus, kokous 22.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 246 Vaalimainonta vuoden 2022 aluevaaleissa

AurDno-2019-126

Valmistelija

  • Juho Karisaari, juho.karisaari@aura.fi

Perustelut

Suomen Kuntaliitto on suositellut,​ että vaalien ulkomainonta niillä alueilla,​ jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa,​ aloitettaisiin viikkoa ennen vaalin ennakkoäänestyksen alkua eli aluevaaleissa 5.1.2022. Mainonnan aloittamisen ajankohta sekä vaalien ulkomainonnasta kunnassa vastaavien henkilöiden nimet ja yhteystiedot on syytä saattaa vaaleihin osallistuvien puolueiden paikallisosastojen tietoon.

Koska vaalien ulkomainonnan järjestäminen kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa olevilla alueilla ei ole lakisääteistä toimintaa ja on kunnan vapaasti järjestettävissä,​ Kuntaliitto ei ole antanut suosituksia vaalimainospaikkojen maksullisuudesta. Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset,​ jotka edellyttävät,​ että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys-​ tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten,​ että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä,​ etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin.

Tienvarsimainonnasta ja –ilmoittelusta säädetään maantielain 52 ja 52 a §:ssä. Vaalimainoksia ei koske ilmoitusvelvollisuus tienpitoviranomaisille. Vaalimainokset saa asettaa paikalleen aikaisintaan kuukautta ennen vaalipäivää ja ne on poistettava viikon kuluessa vaalipäivästä. Liikennevirasto ohjeistaa vaalimainontaa maanteiden varsilla ja asemakaava-​alueiden ulkopuolella. Vaalimainonnassa on lisäksi otettava huomioon järjestyslain 6 §:ssä ja tieliikennelain 56 §:ssä säädetyt kiellot. Yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavan häikäisevän tai harhauttavan valon taikka liikenteenohjauslaitetta muistuttavan tai muuten turvallisuutta vaarantavan mainoksen käyttäminen on kielletty. Tielle tai sen välittömään läheisyyteen ei saa asettaa merkkiä,​ kilpeä tai muuta laitetta,​ jonka voi erheellisesti käsittää liikennemerkiksi tai muuksi liikenteen ohjauslaitteeksi taikka joka voi huonontaa sellaisen näkyvyyttä.

Auran kunta on osoittanut vaalikehikot puolueiden käyttöön maksutta kunnan alueille kuntakeskuksen ja Kirkonkulman alueilla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus päättää,​ että

1.että vuoden 2022 aluevaalien ulkomainonta kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa oleville alueilla saadaan aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista 5.1.2022.

2. että kunnan vaalimainoskehikot pystytetään  Asemanseudulle,​ torialueen ja Yhdystien väliselle alueelle sekä Kirkonkulman koululle

3. että mainospaikat ovat maksuttomia,​

4. että kunnan omistuksessa ja määräämisvallassa olevilla alueilla,​ esimerkiksi kaavateillä voidaan harjoittaa myös ns. ”villiä” mainontaa edellyttäen,​ että mainosten asettamisessa huomioidaan järjestyslain ja 6 §:n ja tieliikennelain 56 §:n määräykset ja että mainoksia ei sijoiteta yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimivan pääkirjaston ja varsinaisena äänestyspaikkana toimivan pääkirjaston välittömään läheisyyteen niin,​ että ne vaikuttavat äänestäjien vaalivapauteen,​

5. että vaalien ulkomainonnasta vastaavaksi henkilöksi nimetään keskusvaalilautakunnan sihteeri,​ joka oikeutetaan myös sopimaan kehikoista kullekin ehdokkaan asettavalla ryhmittymälle osoitettavien mainospaikkojen lukumäärästä ja

6. että mainonnan aloittamisen ajankohta,​ tieto kunnan tarjoamista mainospaikoista sekä tieto ulkomainonnasta vastaavasta henkilöstä saatetaan mahdollisuuksien mukaan vaaleihin osallistuvien ryhmittymien tietoon  ja että asiasta tiedotetaan myös kunnan kotisivuilla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksytiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Juho Karisaari

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.