Kunnanhallitus, kokous 22.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 241 Yhteistyötoimikunnan nimeäminen ajalle 1.1.2022 - 31.5.2025

AurDno-2021-574

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Yhteistoimintalain 14 §:n mukaan kunnassa on yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. Työnantaja ja kunta-alan pääsopijajärjestö tai sen rekisteröity paikallinen alayhdistys nimeää edustajan yhteistoimintaelimeen. Pääsopijajärjestöjä ovat Julkisen alan unioni, Sote ry ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö. Yhteistoimintaedustajan voivat valita myös sellaisen henkilöstöryhmän työntekijät, jotka eivät ole valinneet luottamusmiestä, vaikka heillä olisi siihen oikeus. Työnantajan edustajista luontevimpina Kuntatyönantaja pitää kunnanjohtajaa ja henkilöstöjohtajaa.

Yhteistoimintaelimessä käsitellään henkilöstön asemaan vaikuttavia muutoksia, henkilöstön kehittämiseen, tasa-arvoiseen kohteluun ja työyhteisön sisäiseen tietojen vaihtoon liittyviä periaatteita sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa. Yhteistoimintaelimen toimikausi on neljä vuotta.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus päättää

- pyytää työntekijärjestöjä nimeämään edustajansa ja varaedustajansa yhteistyötoimikuntaan kaudelle 1.1.2022 - 31.12.2025 31.12.2021 mennessä ja
- nimetä työnantajan edustajat yhteistyötoimikuntaan.

Päätös

Kunnanhallitus päätti pyytää järjestöjä nimeämään edustajansa ja varaedustajansa yhteistyötoimikuntaan 1.1.2022 - 31.12.2025. Lisäksi hallitus valitsi kunnan edustajaksi toimikuntaan kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanjohtajan ja hallintojohtajan.

Tiedoksi

SOTE ry, JAU ry, JUKO ry

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Perkkiönkuja 2, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45