Kunnanhallitus, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Föli-liikenteen laajenemisselvitys

AurDno-2022-227

Valmistelija

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Perustelut

Turun seudun joukkoliikenteen hallinnoimaan Föli-alueeseen kuuluvat kunnat ovat tehneet seudullisesta joukkoliikenteestä yhteistoimintasopimuksen (1.1.2012 alkaen), jonka mukaan Auran, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten, Paimion, Paraisten, Sauvon ja Tarvasjoen kunnilla on oikeus liittyä sopimuksen mukaiseen yhteistyöhön edellyttäen, että Turun seudun joukkoliikenteen viranomaisen toimivalta-alue säilyy liittymisen jälkeen toiminnallisesti tarkoituksenmukaisena ja että yhteistyöhön liittyvä kunta hyväksyy yhteistoimintasopimuksen ja sen mukaiset kustannusten jakoperusteet.

Föli-liikenteen toimialueen mahdolliseen laajentumiseen liittyen on laadittu selvitys, jossa ovat olleet mukana Paimio, Parainen, Masku, Nousiainen ja Mynämäki. Tarkastelua on tehty kuntakohtaisesti sekä liittymistä harkitsevien kuntien että nykyisten Föli-kuntien näkökulmista. Tarkastelussa painottui kunnittaisten nettokustannusvaikutusten selvittäminen. Selvityksen tavoitteena oli arvioida karkealla tasolla liittymisen/laajenemisen vaikutuksia; mm. sen hyötyjä asukkaille, yrityksille ja kunnan vetovoimalle, liikenteen ja sen järjestämisen kustannuksia, vaikutuksia maksu- ja informaatiojärjestelmään, valtion tukien muutosta, ja mahdolliseen liittymiseen ja lautakuntatyöhön liittyviä käytännön kysymyksiä. Valmistunut konsulttityö tuotti aineistoa, jonka pohjalta selvitykseen osallistuneilla kunnilla on mahdollisuus arvioida, ovatko ne kiinnostuneita Föli-alueeseen liittymisestä. Samalla tavalla nykyiset Föli-kunnat eli Turku, Kaarina, Raisio, Lieto, Naantali ja Rusko, voivat arvioida, mitä vaikutuksia uusien kuntien liittymisellä Föliin olisi niiden kannalta.

Auran kunnan saavutettavuuden parantaminen joukkoliikennettä vahvistamalla on kunnan strategiassa linjattu tavoite. Tästä syystä Auran kunta on ilmaissut kiinnostuksensa osallistua Föli-liikennejärjestelmään liittymisen vaikutuksista tehtyyn laajentymisselvitykseen täydentävänä lisäosana. Kunnanjohtaja on hyväksynyt tarjouksen Auran osalta tehtävästä laajentumisselvitystyöstä 12.5.2022. Tarjous selvitystyöstä on pykälän liitteenä.   

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Auran kunnan osallistumisen Föli-liikenteen laajentumisselvitykseen.

Päätös

Pöytäkirjaan merkittiin, että Pentti Urho oli läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan.

Sanna Laine ehdotti, että selvitetään saadaanko selvitykseen hankerahoitusta. Jouko Vähä-Rahka kannatti. Hallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Sanna Laineen ehdotuksen.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.