Kunnanhallitus, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Täyttölupa sosiaalijohtajan vakinaisen viran täyttämiseksi

AurDno-2022-229

Valmistelija

 • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Perustelut

Sosiaalijohtaja on jäämässä eläkkeelle 1.11.2022 alkaen. Kertyneiden lomien ja vapaiden vuoksi sosiaalijohtajan viran hoito tulee järjestää jo 1.8.2022 alkaen.

Sosiaalijohtaja on kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja, perusturvalautakunnan esittelijä sekä johtoryhmän jäsen. Hallintosäännön 29.13 §:n mukaan sosiaalijohtaja päättää:

 1. perusturvalautakunnan puhevallan käytöstä yksilöä koskevissa asioissa, ellei tehtävää ole siirretty muulle viranhaltijalle
 2. yksityisen tehostetun palveluasumisen tuottajan hyväksymisestä palvelusetelintuottajaksi ja toimii valvontaviranomaisena
 3. lausuntojen antamisesta, esitysten tekemisestä ja muutosten hakemisesta päätöksiin sekä vastineen ja selitysten antaminen lautakunnan päätöksestä tehtyyn muutoshakemukseen.
 4. lapsen tahdonvastaisen huostaanottoa koskevan hakemuksen tekemisestä hallinto-oikeudelle, lapsen muusta kuin tahdonvastaisesta huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta, huostaanoton lakkauttamisesta sekä sijaishuollon muutoksesta silloin kun sosiaalijohtaja ei ole toiminut lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä
 5. lastensuojelulaissa (417/2007) johtavalle viranhaltijalle säädetyistä tehtävistä sekä sosiaalihuoltolain 12 §:ssä säädetyistä kiireellisistä tehtävistä.
 6. lastensuojelulain (417/2007) §:n 62-63, 67, 69 ja 71-73 mukaisista toimenpiteistä siltä osin, mistä em. pykälien mukaan päätöksen tekee sosiaalihuollon johtava viranhaltija tai lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä
 7. sosiaalihuollon antamisesta ja siihen liittyvistä muista toimenpiteistä
 8. lastenvalvojalle kuuluva ratkaisu- ja toimivalta
 9. asukkaiden valinnasta ympärivuorokautiseen hoitoon, palveluasuntoihin ja kunnan vanhusten vuokra-asuntoihin
 10. maahanmuuttajien kotouttamisesta
 11. ostopalvelusopimusten tekemisestä perusturvalautakunnan hyväksymien perusteiden tai päätösten mukaisesti
 12. asiakkaan ja hänen edustajansa tietojen annosta asiakkaalle (AsiakasL 12 § 2 mom) ja muun tiedon annosta (JulkisuusL 14 §)
 13. ratkaisuvaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle
 14. sosiaalipalveluista perittävistä asiakasmaksuista ellei tehtävää ole siirretty muulle viranhaltijalle tai kun perittäviin asiakasmaksuihin sisältyy harkintaa.
 15. palvelusetelien myöntämisestä sosiaalipalveluihin
 16. vastuualueen esimiehen sijaisesta
 17. veteraaniasioiden yhteyshenkilölle kuuluvista sotaveteraanien palveluista, ja niihin liittyvistä korvaushakemuksista valtionkonttorille
 18. sosiaalihuollon palveluista tehtyjen muistutusten käsittelystä
 19. palvelusetelien myöntämisestä tehostettuun asumispalveluun
 20. erityishuolto-ohjelman vahvistamisesta ja erityishuollon palveluista
 21. yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta valvontaviranomaisena.

Sosiaalijohtajan virka on keskeinen perustehtävän lisäksi tulevan hyvinvointialueen valmistelutyössä. Kunnan sosiaalipalveluiden johtamisen lisäksi hyvinvointialueen tietopyyntöihin vastaaminen sekä muut hyvinvointialueen valmistelevat tehtävät edellyttävät viran täyttöä mahdollisimman nopeasti. Sosiaalijohtaja siirtyy Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023 siirtymäsäännösten mukaisesti.

Sosiaalijohtajan virka esitetään täytettäväksi viransijaisuutena 1.8. - 31.10.2022, jonka jälkeen viranhoito jatkuisi vakinaisena 1.11.2022 alkaen. Sosiaalijohtajalla tulee olla sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys ja Valviran lupa toimia sosiaalityöntekijänä.

Hallintosäännön 41 §:n mukaan sosiaalijohtajan valitsee kunnanhallitus. Sosiaalijohtajan rekrytoinnin valmistelua varten on hyvä nimetä valintatyöryhmä.

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus päättää

 1. myöntää täyttöluvan sosiaalijohtajan viran täyttämiseksi 1.8.2022 alkaen edellä selosteella eritellyin perustein ja
 2. nimetä sosiaalijohtajan rekrytointia valmistelevaan valintatyöryhmään viranhaltijoista kunnanjohtajan sekä 1 - 3 luottamushenkilöä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Rekrytointityöryhmään valittiin kunnanjohtajan lisäksi Tomi Kauhanen, Jukka Leino ja Liisa-Anneli Holmberg.

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että nyt rekrytoitavan sosiaalijohtajan tehtäväkohtainen palkka on 5 000 euroa. Sosiaalijohtaja toimii myös Auran kunnan vastaavana kuraattorina.