Kunnanhallitus, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Toimeksiantosopimus vastaanottopalveluiden tuottamisesta

AurDno-2022-110

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Perustelut

Venäjä aloitti sodan Euroopassa, kun se hyökkäsi Ukrainaan 24.2.2022. Ennen hyökkäystä Venäjä oli pitkään siirtänyt joukkojaan lähemmäksi Ukrainan rajaa ja pitänyt isoja sotaharjoituksia, tunnustanut Donetskin kansantasavallan ja Luhanskin kansantasavallan Ukrainassa ja siirtänyt sotilaitaan niihin. Tätä ennen vuodesta 2014 alkaen Venäjä on miehittänyt Krimin niemimaata ja tukenut Donetskin ja Luhanskin separatistialueita aseellisesti.

Venäjän hyökkäys on laajalti tuomittu ja Venäjää vastaan on kansainvälisesti asetettu voimakkaita talouspakotteita. Sota on aiheuttanut merkittäviä taloudellisia vaikutuksia sekä pakolaiskriisin, johon Euroopan maat parhaillaan järjestävät apua. Tällä hetkellä arviot pakolaisvirrasta Eurooppaan ovat maltillisia eikä laajamittaisen maahantulon riskiä Suomeen toistaiseksi pidetä todennäköisenä.

Myös Suomi tukee vahvasti Ukrainan itsenäisyyttä, suvereniteettia, itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta. Kuntaliitto Suomen kuntien edunvalvontaorganisaationa järjesti 4.3.2022 kunnille tilaisuuden, jossa arvioitiin Ukrainan tilanteen vaikutuksia talouteen, tavaravirtoihin ja kuntien varautumistarpeeseen. Varsinais-Suomen kuntajohtajat keskustelevat alueellisesta tilannekuvasta ja mahdollisesta yhteistyöstä varautumisen osalta 10.3.2022.

Auran kunnan johtoryhmä on Kuntaliiton ohjeiden mukaan aloittanut varautumistyön varautumisohjeiden päivittämisellä. Apua ja ohjeistusta työhön on saatavilla Aluehallintovirastolta sekä Pelastuslaitokselta. Varautumisohjeiden lisäksi kartoitetaan muita tarpeellisia toimenpiteitä erityisesti kuntaan mahdollisesti saapuvien ukrainalaisten auttamiseksi.

Esimerkiksi asumisjärjestelyjen osalta on alustavasti varattu Auran kunnan konserniin kuuluvista taloyhtiöistä kolme tällä hetkellä tyhjillään olevaa asuntoa, joita voitaisiin tarjota ukrainalaisille turvapaikanhakijoille. Auran markkinoiden yhteydessä kunnan markkinateltalla järjestetään arpajaiset, joiden tuotto ohjataan ukrainalaisten auttamiseen paikallisen SPR:n kautta. Lisäksi kunta osallistuu arpajaistuottoa vastaavalla summalla tukemiseen rahallisesti.

Auran kunta järjestää 30.3.2022 keskustelutilaisuuden Ukrainaan sotaan ja sen mahdollisiin lieveilmiöihin liittyen. Tilaisuuden tarkoituksena on muodostaa Auran alueen yhteinen tilannekuva asiassa sekä suunnitella yhteistä koordinaatiota mahdollisten kuntaan saapuvien ukrainalaisten auttamiseksi. Tilaisuus on avoin ja tarkoitettu auralaisille yhteisöille, yhdistyksille ja yrityksille, joilla on halukkuutta ja mahdollisuus osallistua avunantoon jollain tavalla. Ennen keskustelutilaisuutta kartoitetaan kunnan sisäiset prosessit ja resurssit tukitoimien järjestämiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus päättää

  1. merkitä tiedoksi edellä selosteessa eritellyt Auran kunnan tukitoimet Ukrainan sodasta kärsivien auttamiseksi ja
  2. että tässä vaiheessa kunta varaa omalla kustannuksellaan selosteessa mainitut kolme asuntoa maalis-kesäkuun ajaksi mahdollisesti kuntaan saapuvia turvapaikanhakijoita varten.

Päätös

Merkittiin, että Taru Sahla saapui pykälän käsittelyn aikana klo 17:21 ja Sanna Laine klo 17:27.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kunnan suora rahallinen tuki SPR:lle tässä vaiheessa on 5 000 euroa plus lipaskeräyksen tuotto.

 

 

Valmistelija

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Perustelut

Maahanmuuttovirasto on kehittänyt niin sanotun kuntamallin äkillisen laajamittaisen maahantulon aiheuttamaan majoitustarpeeseen vastanneiden kunnille aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi. Kuntamallin tavoitteena on toimia nopeana väliaikaisena ratkaisuna, jolla korvataan kunnille tilapäistä suojelua hakevien ja saavien majoittamisen ja muiden vastaanottopalveluiden tuottamisen kustannuksia ilman, että kuntaan perustetaan vastaanottokeskusta. Kuntamallin mukaisten kustannuskorvausten saaminen edellyttää sopimusta kunnan ja alueen vastaanottokeskuksen välillä. Maahanmuuttoviraston aineisto aiheeseen liittyen on pykälän oheismateriaalina.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.3.2022 § 45 päättänyt varata kolme asuntoa mahdollisia Ukrainan sodasta pakenevia ukrainalaisia varten. Esityslistaa laadittaessa kaikki asunnot ovat suunnitellussa käytössä. Auran kunta on tehnyt kuntamallin mukaisen sopimuksen vastaanottopalveluiden tuottamisesta SPR Varsinais-Suomen Piirin, Turun vastaanottokeskuksen kanssa. Sopimuskausi on 1.5. - 30.9.2022, optiokausi enintään 4.3.2023 saakka. Sopimuksen mukainen vuorokausikorvaus majoituksen ja siihen liittyvän ohjauksen järjestämisestä Auran kunnalle on 8,61 € per henkilö. Sopimus on pykälän liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi toimeksiantosopimuksen vastaanottopalveluiden tuottamisesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kirjanpito, reskontra