Kunnanhallitus, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen täyttöluvat elokuussa 2022

AurDno-2022-213

Valmistelija

 • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi
 • Anita Peltonen, Varhaiskasvatuspäällikkö, anita.peltonen@aura.fi

Perustelut

Varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta on vuosien 2021-2022 aikana irtisanoutunut 2 varhaiskasvatuksen opettajaa, 4 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa sekä osa-aikainen hoitaja. Näiden lisäksi yksi varhaiskasvatuksen opettaja on jäänyt palkattomalle hoitovapaalle 25.5.2021-5.8.2022 ja hoitovapaa jatkuu 1.9.2022-9.8.2023. Henkilöllä on vuosiloma 6.-31.8.2022. Iltahoidon kysynnän kasvamisen vuoksi tulee varautua yhden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan määräaikaiseen tehtävään.

Varhaiskasvatuslain 37§ mukaan 1.1.2030 on päiväkodissa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta 35 §:ssä tarkoitetusta henkilöstöstä vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla tulee olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus.

Varhaiskasvatuslain 35 §: Jos päiväkodissa on yksi tai useampi vammainen tai 15 a §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetun tuen tarpeessa oleva lapsi, on tämä otettava huomioon lasten taikka 1 momentissa tarkoitettujen henkilöiden lukumäärässä, jollei päiväkodissa ole tällaista lasta varten avustajaa. Avustajaa ei lueta 1 momentissa tarkoitettuun mitoitukseen. (16.12.2021/1183)

1.1.2030 tulevan säädöksen takia esitetään, että yksi vapautuneista lastenhoitajan tehtävistä muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi varhaiskasvatuksen opettajan tehtäväksi.

Puukoulun esiopetusyksikössä on toimintakaudella 2021-2022 työskennellyt laitosapulainen, joka on vastannut yksikön ruokahuollosta aamupalojen ja välipalojen osalta ja siivouksesta. Vuoden aikana tehtävä on osoittanut tarpeellisuutensa mm. epidemioiden ehkäisyssä, ruokahuollon toimivuudessa ja tilojen siisteydessä. Jatkossa laitosapulaisen tehtävänkuvaa voisi laajentaa niin, että osa työajasta osoitettaisiin lapsiryhmään. Pääskynpesän päiväkodista ei laitosapulaista voi enää lähettää Puukoululle, koska Pääskynpesän aukiolojat ovat niin pitkiä, ettei kahden apulaisen työaikaa saada enää riittämään Puukoululle.

Sekä Pääskynpesän päiväkoti että Puukoulun esiopetusryhmät tulevat olemaan sen kokoisia, että henkilökuntaa on tarvetta palkata seuraavasti:

3 varhaiskasvatuksen opettajaa toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään 1.8.2022 lukien

1 varhaiskasvatuksen opettaja perhevapaan ja vuosiloman sijaiseksi 1.8.2022-31.7.2023

3 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa toistaiseksi voimassaolevaan tehtävään 1.8.2022 lukien

2 varhaiskasvatuksen lastenhoitajan määräaikaista tehtävää 1.8.2022-31.7.2023

1 osa-aikainen 50 %:n työajalla oleva varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 1.8.2022-31.7.2023

Laitosapulainen 1.8.2022 lukien, tehtävät voivat olla eri varhaiskasvatusyksiköissä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus päättää
1. muuttaa lastenhoitajan täyttämättä olevan toimen varhaiskasvatuksen opettajan toimeksi ja
2. myöntää täyttöluvat varhaiskasvatuksen tehtäviin seuraavasti:

 1. kolme varhaiskasvatuksen opettajaa toistaiseksi voimassaolevaan tehtävään 1.8.2022 lukien
 2. varhaiskasvatuksen opettajan sijainen 1.8.2022-9.8.2023
 3. kolme varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa toistaiseksi voimassaolevaan tehtävään 1.8.2022 lukien
 4. kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaisuutta määräajaksi 1.8.2022-31.7.2023
 5. osa-aikainen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijainen (työaika 50%) 1.8.2022-31.7.2023
 6. laitosapulainen toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään 1.8.2022 alkaen.

 

Päätös

Tomi Kauhanen ehdotti, että kaikille päteville toistaiseksi palkatuille varhaiskasvatuksen opettajille maksetaan vuoden päästä 1.8.2023 kertaluoteinen sitoutumiskorvaus 1000 euroa, mikäli ovat Auran kunnan palkkalistoilla tällöin. Sanna Laine kannatti ehdotusta.

Jenni Päätalo ehdotti, ettei kunta lähde nyt korjaamaan palkkoja, koska kuntasektori on sopimuksettomassa tilassa. Asiaan palataan, kun sopimukset ovat voimassa. Jouko Vähä-Rahka ja Jukka Leino kannattivat ehdotusta.

Varhaiskasvatuksen täyttöluvat myönnettiin päätösehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Suoritettiin äänestys Tomi Kauhasen ehdottaman sitoutumisrahan maksamisesta. Jenni Päätalon ehdotus tuli äänestyksen jälkeen kunnanhallituksen päätökseksi äänin 2 - 5. 

Äänestystulokset

 • Kyllä 5 kpl 71%

  Taru Sahla, Ari-Pekka Haapanen, Jenni Päätalo, Jouko Vähä-Rahka, Jukka Leino

 • Ei 2 kpl 29%

  Sanna Laine, Tomi Kauhanen

Tiedoksi

Anita Peltonen, palkat