Kunnanhallitus, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Varsinais-Suomen ikäasumisen hanke 2022 - 2023

AurDno-2022-147

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Lähivuosina kunnissa on kehittämissuuntina tarpeen kehittää ikäystävällisempiä asuinympäristöjä esimerkiksi parantamalla esteettömyyttä ja turvallisuutta sekä järjestämällä erilaisia tapaamis- ja toimintapaikkoja. Tämä vaatii kunnissa poikkihallinnolista työtä.Ympäristöministeriö on avannut kunnille, kuntayhtymille ja hyvinvointialueille rahoitushaun, jolla voidaan hakea eritysavustuksia ikääntyneiden asumisen kehittämiseen. Rahoitettavat hankkeet on toteutettava huhtikuun 2023 loppuun mennessä. Ympäristöministeriön osuus hankkeen avustuskelpoisista kustannuksista voi olla enintään 60 %, kuitenkin enintään 80 000 euroa/hanke. Hakijan omarahoitusosuus voidaan toteuttaa myös omana työnä.Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuus vastaa hankkeen hausta ja hallinnoinnista sekä vastaa hankkeen omarahoitusosuudesta. Hakemuksessa lähdetään siitä, että hanke suunnitellaan ja toteutetaan alueellisena niin, että se kattaa kaikki Varsinais-Suomen kunnat. Alueen kunnat ja sote-kuntayhtymät osallistuisivat hankkeen toteuttamiseen. Kunnat ja kuntayhtymät varautuisivat m.m. osallistumaan hankkeen järjestämiin työpajoihin sekä vastaamaan hankkeen kautta toimitettaviin kyselyihin ja tietopyyntöihin. Hankekokonaisuutta on käsitelty sote-johtajakokouksessa 4.3.2022, ja kuntien sote-johtajat ovat antaneet hyväksyntänsä ikäihmisten kehittämishankkeen rahoitushaulle.

Esityslistan liitteinä ovat Erityisavustushakuilmoitus ja alustava hankesuunnitelma. 

Ehdotus

Esittelijä

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy omalta osaltaan ikäihmisten kehittämishankeen rahoitushaun, ja antaa kehittämishankkeen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus merkitsee ikäasumisen hankkeen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.