Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Erityisluokanopettajan tehtävän täyttölupa Kirkonkulman koululle

AurDno-2021-202

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kirkonkulman koululla on ollut erityisopetuksen pienryhmä lukuvuonna 2020-2021. Ryhmän toiminta on koettu erittäin positiivisena ja yhteistyö koulun muun toiminnan kanssa on ollut hyvää. Lasten lähikouluperiaate on toteutunut ratkaisulla. Valtion avustusta on ollut käytettävissä tarkoitukseen vielä kevään ajan 7463,19 euroa.

Pienryhmää tarvitsevia lapsia olisi tämän hetken tiedon mukaan kuusi kirkolla. Yhtenäiskoulun ryhmiin pysyttäisiin oppilaat sijoittaman yhtä lukuunottamatta. Tämän jälkeen ei myöskää jäisi yhtään tilaa pienryhmiin, mikäli lukuvuoden aikana tapahtuu muutoksia. Lasten etu huomioiden pienryhmän toiminta tulisi jatkaa kirkolla lukuvuonna 2021 - 2022. Ensi lukuvuoden aikana koulutoimi tekee erityisopetuksen kokonaisselvityksen ja suunnitelman.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan Kirkonkulman erityisluokanopettajan tehtävään lukuvuodeksi 2021 - 2022. Samalla hallitus päättää, että erityisopetuksen kokonaisuudesta tehdään kokonaisselvitys ja suunnitelma syksyn 2021 aikana, jotta mahdollisiin tuleviin muutoksiin voidaan varautua ja sopeutua hyvissä ajoin.

Päätös

Kari Koivu teki ehdotuksen: erityisopetus järjestetään Asemanseudulla ja tarvittaessa palkataan osa-aikainen erityisopettaja. Juhani Yli-Pohja kannatti Koivun ehdotusta.

Äänestyksen jälkeen Koivun ehdotus tuli kunnanhallituksen päätökseksi äänin 2-5.

Äänestystulokset

  • Jaa 2 kpl 29%

    Jouko Vähä-Rahka, Taru Sahla

  • Ei 5 kpl 71%

    Sanna Laine, Virpi Kauhanen, Kari Koivu, Juhani Yli-Pohja, Jukka Leino

Tiedoksi

Kaisa Olari, Sanni Rantalainen

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45