Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Kivikoulun kunto ja tulevat peruskorjaukset

AurDno-2021-119

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Kivikoulun kuntoa on selvitetty kouluverkkoselvityksen yhteydessä. Rakennuksen elinkaari alkaa olla loppupäässä ja mikäli rakennusta halutaan käyttää vielä pitkään se vaatii laajoja peruskorjauksia. Ramboll Oy on tehnyt kiinteistöön kuntotutkimuksen ja tutkimuksessa on suositeltu käyttöä turvaavia toimenpiteitä ja peruskorjausta. Ramboll OY:n kanssa yhdessä tehdyn arvion mukaan rakennusta voidaan turvallisesti käyttää n.15 vuotta pienillä peruskorjauksilla ja käyttöä turvaavilla toimenpiteillä. 

Rakennuksen kuntoa on käsitelty useaan otteeseen kouluverkkoselvityksen yhteydessä ja teknisessä lautakunnassa. Lisäksi rakennuksen kuntoa on käsitelty sisäilmatyöryhmässä 8.4.2021. Kivikoulun terveellistä/turvallista käyttöä on selvitetty altistumisolosuhdeselvityksen ja työterveyshuollon työpaikkaselvityksen yhteydessä.

Rakennuksen käyttäjillä ei ole ollut sisäilmaongelmaan viittaavia oireita ja rakennus on ollut koko ajan koulun käytössä. Työsuojelulle ei ole tehty haittailmoituksia sisäilmasta. Sisäilmakyselyn yhteydessä on kuitenkin tullut esille että kivikoulun ilmanvaihtoon ei olla tyytyväisiä. Rakennuksessa opetetaan ”luovia aineita” tekninen työ, kuvaamataito, musiiki ja tekstiilityö.

Tarkempaa korjaussuunnitelmaa käsitellään kokouksessa.

Käyttöä turvaavat toimenpiteet tehdään kesällä 2021 ja muutostöille hyväksytetään erillinen määräraha.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta toteaa kivikoulun kunnon tietoon saatetuksi ja hyväksyy esitetyn korjaussuunnitelman.

Seuraavassa kokouksessa käsitellään kustannusarviota.

Päätös

Tekninen lautakunta jätti kivikoulun korjaussuunnitelman päätöksen pöydälle ja sen käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Päätöksen tekoa varten pitää korjaamista ja kustannuksia selvittää laajemmin sekä kartoittaa mahdollisia väistötiloja.

Valmistelija

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Kivikoulun kuntoa on kartoitettu lisää ja mahdollisia muutostöitä selvitetty.

Mahdollisista väistötiloista ja muutostöistä on tehty erillinen suunnitelma sekä kustannusarvio, joita käsitellään kokouksessa.

Sisäilmatyöryhmä esitti että kellarin tiloja ei voi enää ensi lukukaudella käyttää teknisen työn opetukseen ja rakennukseen ei enää kannata tehdä laajoja peruskorjauksia. Rakennuksen elinkaari alkaa olemaan lopussa ja uusien tilojen suunnittelu pitäisi aloittaa.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyn suunnitelman ja kustannusarvion.

Vaihtoehdot:

1.Kellari otetaan pois käytöstä ja tilat siirretään 1krs:seen.

2.Väistötilat, muista kunnan tiloista.

3.Väistötilat, parakki.

4.Kellari korjataan.

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle erillisen lisämäärärahan lisäämistä investointiohjelmaan muutostöitä varten.

Päätös

Kivikoulun korjausuunnitelmia ja kustannusarvioita käsiteltiin kokouksessa.

Kivikoulun korjaamiseen on laadittu 4 eri suunnitelmaa. Tavoitteena on että teknisen työn tilat on käytössä 1.9.2021 mennessä.

Lisäksi vaihtoehtoa 2 pidettiin mahdollisena, mutta tilojen käytöstä pitää saada käyttäjien näkemys. Tämän vuoksi Tekninen lautakunta päätti pyytää sivityslautakunnalta lausuntoa tilojen käytöstä ja lausunnon voidaanko muutoksia nykyisiin tiloihin tehdä.

Tekninen lautakunta päätti lisäksi esittää että tiloihin ei kanata enää tehdä laajoja peruskorjauksia ja tehtävillä muutoksilla tavoitellaan vähintään viiden vuoden elinkaarta. Uusien tilojen suunnittelu pitää käynnistää (tarve selvitys) ja suunnittelua varten pitää perustaa hankeryhmä.

Tekninen lautakunta päätti valita korjaussuunnitelmaksi vaihtoehdon 1 ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen pikaiseen käsittelyyn sekä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Valmistelija

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta esittää kivikoulun korjaussuunnitelman kunnanhallituksen käsittelyyn sekä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Juhani Yli-Pohja ehdotti, että asia palautetaan valmisteluun. Sanna Laine kannatti ehdotusta. Päätettiin yksimielisesti, että asia palautetaan valmisteluun.

Perustelut

Tekninen johtaja Kari Tuohi esittelee asiaa lautakunnalle.

Ehdotus

Esittelijä

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Asia esitellään kokouksessa.

Päätös

Päätettiin palauttaa yhtenäiskoulun rehtorin valmisteluun.

Valmistelija

Sanni Rantalainen, Rehtori, sanni.rantalainen@aura.fi

Perustelut

Kivikoulun kuntoa on kartoitettu. Rambollin tekemän selvityksen mukaan (selvitys annettu 15.12.2020) Kivikoulun tilat kaipaavat laajaa uudistusta. Raportissa esimerkiksi todetaan, että talon ikkunat ovat ohittaneet käyttöikänsä jo useamman vuoden ajalta. Julkisivun paikkakorjauksia suositellaan, jotta saadaan julkisivun pahimmat vauriot korjattua. Rambollin antama altistumisolosuhteiden arviointiraportti (annettu 19.2.2021) kehottaa keskustelemaan kellarikerroksen tilojen rajoittamisesta. Rambollin raportin mukaan rakenneavauksista ei havaittu mikrobiperäistä hajua, mutta Turun yliopiston analyysivastauksen mukaan yhdessä näytteessä katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa sekä yhden näytteen tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon. Rakenteiden vaurioitumisriskin huomioiden voidaan olettaa, että välipohjista kohdistuvien ilmavuotojen sisäilmavaikutus on mahdollinen. Rakennuksen ikääntynyt talotekniikka aiheuttaa vesivuodon tapahtuessa merkittävän sisäilmariskin, jossa riski kohdistuu erityisesti eloperäiseen välipohjarakenteeseen.

Käyttöä turvaavat toimenpiteet tulisi tehdä pikaisesti. 

Ehdotus

Esittelijä

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta esittää tekniselle toimelle lausuntonaan, että koska kivikoulun tiloissa on annettujen selvitysten mukaan suuria ongelmia, olisi sisäilman kannalta turvallisinta hankkia koulun piha-alueelle parakkiratkaisu, johon sijoitettaisiin teknisen työn ja musiikin luokka.  Kuvataiteen luokkatilan sijoittaminen selvitetään olemassa oleviin tiloihin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Tilatyöryhmä on käsitellyt kivikoulun sisäilmaa ja tilavaihtoehtoja 18.5.2021. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 20.5.2021. Tekninen johtaja tulee esittelemään asiaa kokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää, että
1. kivikoulun kellarin tilat poistetaan käytöstä ja alaluokkien puukäsityön opetus siirretään yhtenäiskoulun teknisen työn tilaan. Tarvittaessa luokan ulkopuolelle hankitaan välikiakainen parakki
2. mikäli puukäistyön tunnit eivät kaikilta osin mahdu teknisen työn luokkaan, voidaan osa opetusta järjestää Kirkonkulman koulun puukäsityön luokassa.
3. muiden oppilaiden osalta opetusta jatketaan kivikoulun tiloissa. Kivikouluun tehdään opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät korjaukset.
4. uuden taito- ja taideaineopetustilan suunnittelu aloitetaan syksyllä 2021

Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle 40 000 euron määrärahaa tarvittavien muutosten ja korjausten tekemiseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 


Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45