Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäminen 1.8.2021-31.7.2022

AurDno-2021-158

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anita Peltonen, Varhaiskasvatuspäällikkö, anita.peltonen@aura.fi
Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Yksityinen päiväkoti Touhutaskun yrittäjä on ilmoittanut, että se lopettaa varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajana 30.6.2021. Yrittäjä on valmis vuokraamaan tilat toimintavälineineen, irtamistoineen ja tarvikkeineen kunnalle 3000,00 euron kuukausivuokralla ajalla 1.8.2021-31.7.2022.

Varhaiskasvatuspäällikkö on selvittänyt erilaisia vaihtoehtoja järjestää esiopetusta kunnan 63 esioppilaalle sekä varhaiskasvatusta Touhutaskussa tällä hetkellä oleville 10:lle alle 4 -vuotiaalle lapselle.

Esioppilaita on 63, joista 11 asuu Kirkonkulman alueella ja he ovat todennäköisesti aloittamassa koulupolkuaan Kirkonkulman koulussa syksyllä 2022. 51 esioppilasta asuu Aseman seudulla. He aloittavat perusopetuksen Yhtenäiskoululla syksyllä 2022. Nämä 51 lasta pystytään sijoittamaan Puukoulun esiopetusyksikköön elokuussa 2021 sekä esiopetukseen että esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen. Yksi esioppilas on hakenut esiopetuspaikkaa Liedon kunnasta. Loput kymmenen lasta voidaan sijoittaa pikkupuukoulun kiinteistöön samalle tontille varsinaisen esiopetuksen kanssa. Tarvittaessa täydentävää varhaiskasvatusta voidaan ostaa vierellä kiinteistöllä sijaitsevalta Pilke päiväkoti Kurjelta.

2017 syntyneitä tai sitä nuorempia uusia lapsia on hakeutumassa varhaiskasvatukseen 27. Tämä tarkoittaa sitä,että Pääskynpesä (67 paikkaa) tulee olemaan täynnä nykyisistä ja aloittavista lapsista. Samoin perhepäivähoidossa (20 paikkaa) paikat täyttyvät syksyn 2021 aikana. Päiväkoti Kurjessa tulee olemaan elokuun alussa 2021 yli 30 tyhjää paikkaa. Pääskynpesän osalta olisi hyvä jättää hieman liikkumavaraa, koska se on ainoa yksikkö, jossa tarjotaan iltahoitoa sekä pienennetyn ryhmän tarjoamaa tukea tehostetussa tai erityisessä tuessa oleville lapsille.

Kunnanhallitukselta anotaan lupaa lastenhoitajan ja avustajan palkkamiseksi 1.8.2021 lukien. Kunnanhallitus on jo aiemmin myöntänyt luvat varhaiskasvatuksen opettajan ja lastenhoitajan palkkaamiseksi 1.8.2021 lukien. Syksyä 2022 ennakoitaessa Pääskynpesän, perhepäivähoidon sekä Pilke päiväkoti Kurjen paikkojen pitäisi riittää kattamaan varhaiskasvatuksen tarve. Päiväkoti Kurjessa saa olla yhtäaikaisesti paikalla 84 lasta huomioiden 1-3 -vuotiaiden mitoituksen, jossa neljää lasta kohti tarvitaan yksi kasvattaja. Päiväkoti Kurkeen on myös mahdollista perustaa luontopäiväkotiin kuuluva ulkoryhmä, mikäli päiväkodin sisätilojen mitoitukset eivät riitä.

Esiopetus saadaan järjestetttyä kunnan omissa tiloissa myös lukuvonna 2021-2022, kun pikku-puukouluun perustetaan ryhmä kymmenelle lapselle. Tämän jälkeen tilantarve helpottaa. Liitteessä on vertailtu erilaisista vaihtoehdoista järjestää esioppilaiden esiopetus ja varhaiskasvatus 1.8.2021-31.7.2022. Varhaiskasvatus maksaa kunnan omassa toiminnassa 55,0 euroa lasta kohden päivässä, kun taas palvelusetelillä tuotettuna 51,7 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta päättää, että kunta järjestää esiopetuksen puukoulun kiinteistöllä hyödyntäen molempia rakennuksia.

Päätös

Esittelijä muutti päätösehdotusta: esiopetus järjestetään puukoulun kiinteistöllä ja  selvitetään ja mahdollisesti vuokrataan Kurjesta esiopetukseen varta vasten suunniteltu tila mikäli puukoulun kiinteistölle ei saada esiopetusta mahtumaan.

Kalle Isotalo ehdotti, että sivistyslautakunta päättää, että kunta vuokraa Touhutasku oy:ltä päiväkoti Touhutaskun tilat toimintakaudeksi 2021-2022 3000,00 euron kuukausivuokralla. Tiloihin sijoitetaan kunnalliseen päiväkotitoimintaan Kirkonkulman alueella asuvia esioppilaita ja alle 6-vuotiaita niin, että ryhmän koko on 21 laskennallista paikkaa. Varhaiskasvatuspäällikkö velvoitetaan ylläpitämään kuukausittain palvelusetelituottajien kanssa yhteistä näkymää lapsimäärän kehityksestä ja raportoimaan vuosittain sivistyslautakunnan ensimmäisessä kokouksessa koosteen palvelusetelituottajien palautteesta kunnalle.

Ari-Pekka Haapanen kannatti Isotalon ehdotusta.

Ari-Pekka Haapanen ehdotti, että palautetaan asia valmisteluun. Maria Sundqvist ja Kalle Isotalo kannattivat. Kalle Isotalo veti aiemman ehdotuksensa pois.

Äänestyksen jälkeen päätettiin palauttaa asia valmisteluun äänin 1-6.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Pilke-päiväkotien johtaja Minna Martikainen osallistui kokoukseen klo 18.00 - 18.55.

Äänestystulokset

 • Jaa 1 kpl 14%

  Sanna Laine

 • Ei 6 kpl 86%

  Ari-Pekka Haapanen, Kalle Isotalo, Maria Sundqvist, Kimmo Rantala, Niina Aarnio, Heidi Rajakangas

Perustelut

Lautakunnan edellisen käsittelyn aikana selvisi, että yksi vaihtoehto lukuvuoden 2021-2022 esiopetuksen tilajärjestelyihin voisi olla päiväkoti Kurjen esiopetusta varten suunnitellun tilan vuokraaminen.

Esiopetuksen järjestämisvaihtoehdot:

  Kustannus kuukaudessa € Muut kuut € Kustannus / lapsi / kk
Touhutaskun kiinteistön vuokraaminen (21 lasta) 16 692 (pois tulot) 0 878,5 (auralaiset)

Koko esiopetus Puukoulun tontille, (10 lasta)

Touhutaskun alle 5-v palvelusetelillä (9 lasta)

15 407 8 300 kertahankinta 810,9
Päiväkoti Kurjen tilan vuokraaminen (21+9 lasta) 22 473 5 300 749,1

Lapsikohtaiseen kustannukseen ei ole laskettu kertahankintana tehtäviä tarvikkeita. Suurin osa niistä jää kunnan omistukseen ja muuhun käyttöön jatkossa. Tarkempi laskelma on oheismateriaalina. Jos Kurjesta vuokrataan yksi tila esiopetuksen käyttöön, käytettävissä olevia lasten paikkoja on tämän jälkeen 63.

Touhutaskun sähkönkulutus on tarkentunut 17.5.2021 klo 12.20 saapuneella sähköpostilla. Vuosikulutus jaettuna kahdelletoista kuukaudelle maksaa tasattuna 464 euroa kuukaudessa. Varsinaiseen vuokraan sisältyvät vesi, hälytysjärjestelmä, auraus, hiekoitus, vakuutukset ja talosta löytyvät askartelu- ja opetustarvikkeet.

Lapsimäärät syyskuun alussa ovat tämän hetken arvion mukaan seuraavat:

14.5.2021 tiedossa olevan tilanteen mukaan syyskuun paikat Kurjessa

Lapsia Paikkamäärä kunnan laskennassa Paikkamäärä Pilkkeen laskennassa
Syyskuussa Kurjessa jatkavat, kertoimin 60,75 57,15
Syyskuussa Kurjessa jatkavat fyysiset lapset 51 51
Syksylle hakeneet lapset kertoimin 24,75 23,35
Syksylle hakeneet fyysiset lapset 15 15
Syyskuun alkuun lapset yhteensä kertoimin 85,5 80,5
Syyskuun alkuun fyysiset lapset yhteensä Kurjessa 66 66
Touhutaskun alle 5-vuotiaat lapset kertoimin 9,75 9,2
Touhutaskun alle 5-vuotiaaat fyysiset lapset 9 9
Kaikki syyskuun alun lapset kertoimin 95,25 89,7
Kaikki syyskuun alun fyysiset lapset mahdollisesti Kurjessa 75 75

Taulukossa kuvatun tilanteen jälkeen kunnalliseen perhepäivähoitoon jää neljä tyhjää paikkaa, eli yhden hoitajan lasten verran. Mikäli perhepäivähoitoon sijoitetaan lapsia siten, että paikat ovat täynnä, vapautuu Kurjesta neljän alle 3-vuotiaan paikat. Tällöin fyysisiä lapsia olisi maksimissaan 71 Kurjessa syksyllä ja kertoimilla laskettuna 7 paikkaa vähemmän. Tarkemmin lapsimäärä on kuvattu oheismateriaalissa.  Pääskynpesän päiväkodissa on syyskuun alussa tämän hetken tiedon mukaan 65 lasta. Päiväkoti on 68 paikkainen, jossa on alle 3-vuotiaiden ryhmä sekä pienennetty ryhmä, joten päiväkoti on täynnä. Tällä hetkellä ei ole tiedossa kuinka moni Touhutaskun nykyinen asiakas haluaa hakeutua esimerkiksi Liedon palveluihin.

Perhepäivähoito on alle 3-vuotiaiden lasten hoitamiseksi kunnalle edullisin vaihtoehto. Yksi alle 3-vuotias maksaa kunnallisessa perhepäivähoidossa hoidon määrästä riippuen 270 - 435 euroa kuukaudessa vähemmän kuin palvelusetelillä. Perhepäivähoitajalla saa olla sijoitettuna neljä lasta lasten iästä riippumatta. Aurassa varahoitopaikkana käytetään Pääskynpesän päiväkotia.

Kuntaan on toimitettu päiväkoti Pilkkeen kirje, jossa ilmaistaan huoli lasten riittävyydestä päiväkoti Kurkeen ensi syksynä. Kun kunta otti palvelusetelin käyttöön vuonna 2017, palvelutuottajille luvattiin, ettei kunta perusta omia uusia päiväkoteja.

Kuntaan on myös toimitettu adressi, jossa vaaditaan, että kunta vuokraa päiväkoti Touhutaskun kiinteistön ja perustaa sinne esiopetus- ja päiväkotiryhmän. Lapsia olisi syksyllä Kirkonkulmalla 21.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnan on varhaiskasvatuspalvelua järjestettäessä huomioitava lapsen etu. Samoin kunnan on pyrittävä järjestämään varhaiskasvatusta lähellä palvelun käyttäjiä ottaen huomioon asutuksen sijainti sekä liikenneyhteydet. Päiväkodin toiminta kalenterivuoden aikana ja aukioloaika vuorokaudessa on järjestettävä paikallisen tarpeen mukaan. Jos varhaiskasvatuksessa olevan lapsen varhaiskasvatuksen tarve laajentuu ennakoimattomasta työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta johtuen, kunnan on kuitenkin järjestettävä laajentuneen tarpeen mukainen varhaiskasvatuspaikka välittömästi saatuaan tiedon tarpeen muutoksesta.

Päiväkoti Pilke Kurki voi tarvittaessa laajentaa nykyisiä hoitoaikojaan. Lisäksi heillä on mahdollisuus perustaa ulkoryhmä, kunhan riittävä määrä lapsia ryhmään on tulossa. Näillä ratkaisuilla saadaan tarvittaessa joustavuutta ensi talven toimintaan. Vuoden päästä tilanne ei ole tilojen suhteen niin kireä, sillä suuri esiopetusryhmä siirtyy koulun palveluihin.
 

Ehdotus

Esittelijä

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta päättää, että esiopetus järjestetään kunnan omana toimintana puukoulun kiinteistöllä.

Päätös

Kalle Isotalo ehdotti, että lautakunta valitsee vaihtoehdoista Touhutaskun vuokraamisen. Maria Sundqvist kannatti ehdotusta. Järjestettiin äänestys, jossa esittelijän ehdotus oli JAA ja vastaehdotus EI.

Lautakunnan päätös on Kalle Isotalon ehdotuksen mukainen äänin 2-5.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Sanna Laine, Niina Aarnio ja Tuija Pellosmaa jättivät asiassa eriävän mielipiteen pöytäkirjaan.

Eriävä mielipide

Tuija Pellosmaa: Kunnan tulee huomioida päätöksenteossaan kaikkien kuntalaisten palvelutarve tasapuolisesti. Kirkonkulman kylä ei ole ainoa kylä Aurassa, jossa asuu lapsiperheitä. 20 paikkaiselle päiväkodille voisi olla tarvetta myös muilla kylillä. Kunnan talous ei anna mahdollisuutta hajauttaa palveluita näin laajasti. Toisaalta kunta on linjannut, että kunnan palveluksessa pyritään pitämään joitakin omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia, joiden kautta myös kylille saadaan varhaiskasvatusta lähipalveluna. Kunta on myös luvannut palvelusetelineuvotteluissaan palveluntuottajille, ettei se perusta omia uusia päiväkotiryhmä.

Sanna Laine, Kokoomus, Niina Aarnio, SDP:

§45 Varhaiskasvatuksen- ja esiopetuksen järjestäminen 1.8.2021-31.7.2022 

Haluamme esittää eriävän mielipiteen asiasta. Sivistyslautakunta ei voi päättää uusien tilojen vuokraamisesta. Hallintosäännön mukaan uusien tilojen vuokraamisesta päättää Kunnanhallitus. Sivistyslautakunta on ylittänyt näin toimivaltansa.  

On esiintynyt myös väärinymmärrystä asiasta, jolloin päätettiin esikoulun järjestämisestä aikaisemmin. Puheenjohtajan esitys sivistyslautakunnalle oli, että “esiopetus järjestetään Touhutaskussa mikäli on 7 lasta ryhmässä”. Tämä esitys harhaanjohti lautakuntaa ja kunnanhallitusta sekä viranhaltijaa. Viranhaltija pyysi kunnanhallitukselta mielipidettä, mitä asia tarkoittaa, kun on niin ristiriitainen puheenjohtajan esitys vs tahtotila. Kunnanhallituksessa asia korjattiin “7 esiopetusikäistä lasta”. Päätöksenteossa pidettiin selvänä, että esikoululaiset ovat esikouluikäisiä lapsia, mutta näin ei ollutkaan. Tämä korjattiin Kunnanhallituksessa yksimielisesti. Esityksessä ja päätöksen teossa ei tule johtaa harhaan sanamuodoilla leikkimällä. 

Kuntaan on toimitettu myös päiväkoti Pilkkeen kirje, jossa ilmaistaan huoli lasten riittävyydestä luontopäiväkoti Kurkeen ensi syksynä. Kun kunta otti palvelusetelin käyttöön vuonna 2017, palvelutuottajille luvattiin, ettei kunta perusta omia uusia päiväkoteja. Kunnalla oli siis tahtotila hirsipäiväkotipalveluihin Auran kunnassa. Sopimuksesta tulee pitää kiinni, eikä perustaa kuntaan omaa päiväkotia. Hienoa on myös, että kunnassa on luontopäiväkoti, joka mahdollistaa myös erilaisten toimintaryhmien palvelut mm. “ulkoilmapäiväkoti- ryhmä”. Tämä toimintamuoto on ollut kovin suosittua muissa kunnissa missä sitä on toteutettu ja lapset saavat nauttia luonnosta. 

Mikäli Pilke päiväkoti Kurki joutuu taloudellisista syistä lopettamaan toimintansa, meillä ei ole osoittaa siellä oleville 53:lle lapselle uutta varhaiskasvatuspaikkaa ja he eivät myöskään mahdu kunnan perustamaan päiväkotiin kirkonkulmalle eikä päiväkoti Pääskynpesään asemanseudulle. Lapsiluvussa on otettu huomioon kaikki, myös osa-aikaiset lapset. Vanhemmat ovat myös valinneet päiväkodin taajamasta, jotta mahdollisesti voivat kuljettaa lapsen sinne ilman autoa. Tämä ei varmasti myöskään ilahduta Auralaisia lapsiperheitä, että varhaiskasvatuspaikka joudutaan mahdollisesti ostamaan ympäristökunnista. 

Pilke päiväkoti Kurki on ilmaissut lautakunnalle myös kokeneensa epäoikeudenmukaisuutta kohtelussa ja lapsimäärien laskennassa. Tämän tulee korjaantua ensitilassa. Kunnan tulee kohdella palveluntuottajia oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti. 

Oman varhaiskasvatuspaikan perustaminen on kunnalle myös huomattavasti kalliimpaa, kuin palvelusetelipäiväkodin palvelut. Asemanseudun lapsiperheiden palvelujen ei tule heikentyä ja hankaloitua, koska he ovat tarkoituksenmukaisesti hakeutuneet varhaiskasvatuksen piiriin keskustan alueelle. Päiväkoti Touhutasku on ilmaissut lopettavansa toimintansa kannattamattomana, niin ei se ole myöskään kunnalle kannattavaa toimintaa. Asia koskee 21 lasta ( 11 esikoululaista ja 10 varhaiskasvatuslasta) koko kunnan lapsiluvusta. Päättäjien tehtävä on myös ottaa taloudellinen vastuu, eikä päätös tue millään tavalla tätä asiaa. 

Varhaiskasvatuspaikan perustamiseen kirkonkulmalle, tulee vaikuttamaan myös asemanseudun lapsiperheiden palveluihin, koska sinne on suunnitteilla kesän ajaksi siirtää Pääskynpesän lapset. Ainakin meille luottamusihmisille näin on esitetty. Tämä ei varmastikaan miellytä kaikkia asemanseudulla asuvia lapsiperheitä.  

Esiopetuksen järjestäminen kunnan omana toimintana yhdessä paikassa on rakenteellisesti, taloudellisesti ja toimivuuden kannalta myös järkevää. Esikoulu on järjestetty myös edeltävänä toimikaudella asemanseudulla ja pysyvyyttä tulee vaalia. Retket, kirjastokäynnit, uimakoulut ja kaikki muu toiminta on yhtenäisempää ja tasapuolista mikäli esiopetus järjestetään samassa paikassa. Tässä on kyse yhdestä vuodesta, joten kunnan ei tule lähteä sen vuoksi perustamaan omaa varhaiskasvatuspaikkaa. 

Esiopetus tulee järjestää omana toimintana asemanseudulla, Pilke päiväkoti Kurkea tulee hyödyntää palvelusetelipäiväkotina ja perhepäivähoitopaikkoja tarjota myös perheille yhtenä hoitovaihtoehtona. Perhepäivähoitajille tulee tarjota lapsimäärää minkä he voivat laillisesti ottaa, jotta toiminta pysyy taloudellisesti järkevänä varhaiskasvatusmuotona. Toiminta tulee saada sujuvaksi ja toimivaksi kunnan ja palvelujen tarjoajien kesken. Jatkossa toivomme lautakunnan perustavan päätöksensä faktoihin ja että jäsenet perehtyvät asioihin tarkemmin. 

Erityislastenryhmä joka on ollut pikkupuukoulussa, siirtyy yhtenäiskoululle, josta heille järjestetään pysyvä paikka. Paikka, jossa otetaan huomioon heidän erityiset tarpeensa. Yhtenäinen toiminta olisi näin helpompaa yhtenäiskoulun muiden oppilaiden kanssa ja sosiaaliset kontaktit lisääntyisivät.
 

Äänestystulokset

 • Jaa 2 kpl 29%

  Niina Aarnio, Sanna Laine

 • Ei 5 kpl 71%

  Kalle Isotalo, Kimmo Rantala, Maria Sundqvist, Ari-Pekka Haapanen, Heidi Rajakangas

Perustelut

Kunnanhallituksen puheenjohtaja on päättänyt, että asiassa käytetään otto-oikeutta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää,​ että esiopetus järjestetään kunnan omana toimintana puukoulun kiinteistöllä.

Päätös

Jouko Vähä-Rahka ehdotti, että sivistyslautakunnan päätös hyväksytään päätökseksi. Taru Sahla kannatti tehtyä ehdotusta.

Äänestyksen jälkeen kunnanhallituksen päätökseksi tuli esittelijän päätösehdotus äänin 5-2.

Äänestystulokset

 • Jaa 5 kpl 71%

  Juhani Yli-Pohja, Sanna Laine, Kari Koivu, Virpi Kauhanen, Jukka Leino

 • Ei 2 kpl 29%

  Taru Sahla, Jouko Vähä-Rahka

Tiedoksi

Anita Peltonen, Kari Tuohi, Sanni Rantalainen

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45