Kunnanhallitus, kokous 25.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 216 Kirjastonhoitajan toimen täyttölupa

AurDno-2021-513

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kirjastonhoitaja on irtisanoutunut toimestaan siten, että hänen viimeinen työpäivänsä Auran kunnassa on 9.11.2021. Käytännössä kirjastonhoitaja jää pois tehtävistään lokakuun lopussa. Auran kirjastossa on ollut henkilöstömitoituksena 2,4 htv. Pöytyän kanssa tehtävän uuden kirjastotoimenjohtajan sopimuksen myötä johtajan työpanoksesta kohdistuu puolet Auraan. Tämä ei kuitenkaan poista tarvetta kirjastonhoitajan toimen täyttämisestä. Kirjastonhoitajan tehtäviin kuuluvat mm. aineiston hankkiminen, kokoelmien hoitaminen, luettelointi, tiedotus, markkinointi, muiden työntekijöiden sijaistus ja tapahtumien järjestelyt. Kirjastonhoitajantehtäväkuvaus on oheismateriaalina. Tehtävään on sovellettu KVTES:n hinnoittelutunnusta 02KIR042, jossa edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Kirjastolain mukaan yleisellä kirjastolla tulee olla riittävä määrä kirjasto- ja informaatioalan koulutusta saanutta ja muuta henkilöstöä. Asiantuntijatehtävässä toimivalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, jollei tehtävän luonteesta muuta johdu. Koska kirjastonjohtajalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, ei ole perusteltua vaatia 2,5 henkilötyövuoden osaajatiimisssä kahta ylempää turkintoa. Kirjastonhoitajan hinnoittelutunnus olisi näin ollen 02KIR050 ja tehtäväkohtainen palkka TVA 1 kohdassa 2454,31 euroa/ kk.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan kirjastonhoitajan tehtävään 1.11.2021 alkaen. Hinnoittelutunnus on 02KIR050 ja tehtäväkohtainen palkka 2454,31 €/ kk. Lisäksi hallitus päättää, että tehtävään voidaan rekrytoida väliaikainen kirjastoalan ammattilainen siihen asti kunnes vakituinen tehtävä saadaan täytettyä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Iiris Mannonen, palkat

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.