Kunnanhallitus, kokous 25.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 212 Lähihoitajan toimen perustaminen palvelutalo Hoivakotiin

AurDno-2021-459

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Henkilöstömitoituksesta iäkkäiden ihmisten ympärivuorokautisessa tehostetussa palveluasumisessa on säädetty laissa 1.10.2020 lukien. Henkilöstömitoitusta säätelevä lain siirtymäaika nousee asteittain niin, että 1.10.2020 alkaen henkilöstömitoituksen on oltava vähintää 0,5 työntekijää palvelutalon asukasta kohti. 01.01.2021 alusta lukien henkilömitoituksen on oltava vähintään 0,55 työntekijää asukasta kohti, ja vuoden 2022 alusta lukien henkilöstömitoituksen on oltava vähintään 0,6 työntekijää asukasta kohden sekä 1.4.2023 lukien 0,7 työntekijää asukasta kohti. Lakisääteisesti määriteltyyn henkilöstömitoitukseen liittyy myös se, ettei välillisiä työtehtäviä eli tukipalveluita enää lasketa henkilöstömitoitukseen vaan näihin nk. välillisiin työtehtäviin on varattava erillinen resurssi. Välillistä tukipalvelutyötä ovat asiakkaiden ja yhteisten tilojen päivittäinen, viikoittainen ja kuukausittainen siivous, ruuan valmistus ja sen laajamittainen lämmitys sekä pyykki- ja kiinteistöhuolto. Yksikön vastuuhenkilöiden esimies- ja hallinnollinen työ, henkilöstön koulutus ja perehdytys sekä toimintayksikön kehittäminen ovat myös välillistä työtä (Laki ikääntynen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 20 §, 9.7.2020/565).

Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen seurannassa palvelutalo Hoivakodin mitoitus on ollut 0,56. 1.1.2022 alkaen tehostetun ympärivuorokautisten asumispalveluyksiköiden lakisääteinen toteutunut mitoitus tulee olla 0,6. Hoivakoti palvelutalon osalta tämä edellyttää vähintään yhden lähihoitajan työsuhteen lisäystä palvelutalo Hoivakotiin, jolloin henkilöstömitoitus saadaan nousemaan lain edellyttämälle tasolle. Hoitohenkilöstön saatavuus on tällä hetkellä lähes koko Suomessa haastavaa. Jotta palvelutalo Hoivakodin henkilöstömitoitus on noussut lakisääteiselle tasolle 1.1.2022 lukien  tulee lähihoitajan rekrytointi aloittaa marraskuussa 2021. Perusturvalautakunnan talousarvioehdotukseen vuodelle 2022 sisältyy yhden lähihoitajan lisäys palvelutalo Hoivakotiin.

Ehdotus

Esittelijä

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että palvelutalo Hoivakodin henkilöstöä lisätään siten, että Hoivakotiin perustetaan lähihoitajan työsuhde 1.12.2021 lukien, ja että lähihoitajan rekrytointi aloitetaan marraskuussa 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhalllitus päättää, että palvelutalo Hoivakodin henkilöstöä lisätään siten, että Hoivakotiin perustetaan lähihoitajan työsuhde 1.12.2021 lukien, ja että lähihoitajan rekrytointi aloitetaan marraskuussa 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Sirpa Kunnas, Henriikka Laine, palkat

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.