Kunnanhallitus, kokous 25.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 206 Lausunto Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittisen ohjelman luonnoksesta 2022-2025

AurDno-2021-514

Valmistelija

  • Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Perustelut

Turun kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus pyytää Auran kunnan lausuntoa 30.9.2021 päivätystä Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittisen ohjelman luonnoksesta vuosille 2022–2025 3.11. 2021 mennessä. Luonnos on esityslistan liitteenä.

Ohjelma on päivitetty versio vuonna 2018 hyväksytylle Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittiselle ohjelmalle 2018–2021. Ohjelman päivittämisestä on sovittu valtion ja Turun kaupunkiseudun kuntien välisessä maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksessa 2020–2031, jonka Auran kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 31.8.2020 § 30 (sopimus on esityslistan liitteenä).

Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittista ohjelmaa vuosille 2022–2025 on valmisteltu seudullisen maankäytön yhteistyöryhmän alaisuudessa toimivan valmisteluryhmän toimesta. Turun kaupunkiseudun MAL-ohjausryhmä päätti kokouksessaan 29.9.2021 lähettää ohjelman lausunnoille. Tavoitteena on, että lausuntokierroksen jälkeen kunnat hyväksyvät ohjelman.

Ohjelman taustaksi on kartoitettu asunto- ja maapolitiikan lähtökohtia, kuten ilmastonmuutoksen vaikutusta, väestörakenteen muutosta, asuntokuntien rakennetta, väestönkasvun tekijöitä, asumistoiveita sekä asuntokannan rakennetta. Asunto- ja maapolitiikan tavoitteilla pyritään yhtenäistämään kaupunkiseudun kuntien maapoliittisia periaatteita sekä määritellään MAL-sopimuksen kirjauksen mukaisesti asuntotuotantotavoitteet ja toimenpiteet sosiaalisesti kestävän kaupunkikehityksen edistämiseksi.

Asunto- ja maapoliittinen ohjelma tukee seudun yhteistä tavoitetta Turun kaupunkiseudun aseman vahvistamisessa kaupunkiseutujen välisessä kilpailussa.

Tavoitteen saavuttamiseksi ohjelmassa esitetään kunnille mm. seuraavia käytännön tavoitteita:

-kunnat ylläpitävät raakamaavarantoa elinkeinotoiminnan ja asumisen tarpeisiin vähintään viiden vuoden tarvetta vastaavasti ja asemakaava-reserviä ylläpidetään vähintään kolmen vuoden tarpeen verran ja yleiskaavavarantoa vähintään 10 vuoden päähän

-kunnat harjoittavat aktiivista maanhankintaa keskeisiltä kasvualueilta.

-raakamaan hinta pidetään kohtuullisena. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa seudun raakamaan hinnoittelun periaatteet. Kunnat kaavoittavat lähtökohtaisesti omistamilleen maille

-maankäyttösopimus tehdään, jos asemakaavassa osoitetaan yksittäiselle maanomistajalle vähintään 500 k-m2 lisää rakennusoikeutta

-tonttien luovutusehdoissa varmistetaan tonttien nopea rakentuminen ja  hinnoittelu perustuu pääasiassa markkinahintaan ja kunnat pyrkivät edistämään asemakaavojen toteutumista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisin keinon. Rakentamattomille asuintonteille määrätään korotettu kiinteistövero

-on tavoiteltava taajamien lievealueille sijoittuvan, yksittäisiin lupiin perustuvan pientalorakentamisen vähentämiseen

-kuntien suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamispäätösten kriteerejä on selkeytettävä eikä rakentaminen saa haitata tulevaa asemakaa-voitusta eikä vaikeuttaa seudun asunto- ja maapoliittisten tavoitteiden toteutumista.

-asuttu maaseutu pyritään pitämään elävänä ohjaamalla asutusta olemassa oleviin kyliin

-haja-alueen rakentamisen ohjauksessa tulee ottaa huomioon olemassa olevat vesihuoltojärjestelmät

-loma-asuntojen käyttötarkoitusta ei muuteta vakituiseen asumiseen, jos muutos aiheuttaa yhdyskuntarakenteen epätarkoituksenmukaista hajaantumista. Vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksen muuttamista pysyvään asuntokäyttöön seurataan seudulla vuosittain.

-asuntotuotannon monipuolisuutta lisätään ja vähintään 20 % uusista asunnoista keskusta-alueilla on vähintään kahden makuuhuoneen perheasuntoja.

-Auran tavoitteet vuosille 2022–2025 ovat 110 asunnon lisäys ja 90 asukkaan lisäys. Asunnoista 90 tulisi olla omistusasuntoja ja 20 vuokra-asuntoja. Asunnoista 44 tulisi olla erillisiä pientaloja ja 50 rivi- tai ketjutaloja ja 16 kerrostalohuoneistoja.

-väestön ikääntymisen vuoksi asuntojen ja asuinympäristöjen esteettömyyteen on kiinnitettävä enemmän huomiota kaikkia asuinalueita kehitettäessä.

Yhteistyössä laadituilla seudun kuntien maapolitiikan strategisilla linjauksilla ja toimintaperiaatteilla pyritään eheään, kustannus-tehokkaaseen ja toimivaan yhdyskuntarakenteeseen ja siten tavoitellaan kilpailukykyisempää kaupunkiseutua. Asuntotuotannon ohjaamisella pyritään seudullisesti varautumaan väestön määrän kokonaiskasvuun. Seudullisen yhteisvastuullisen asuntopolitiikan tavoitteena on pyrkiä turvaamaan eri elämäntilanteisiin ja varallisuustasoihin sopiva monipuolinen ja korkeatasoinen asuntotuotanto. Tarkoituksena on, että ohjelmaa tullaan noudattamaan kunnissa ohjeellisena.

Lisätietoja ohjelmaluonnoksesta antaa kaavataloussuunnittelija Sanna Kari, puh. 040 652 9573, sposti sanna.kari@turku.fi.

Liite: Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma 2022–2025 luonnos

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus päättää antaa lausuntonaan, että Auran kunnanhallitus pitää esitettyä ohjelmaa pääpiirteissään oikeansuuntaisena ja sillä Turun kaupunkiseudun kasvua pystytään vauhdittamaan ja ohjaamaan.

Auran kunta huomauttaa kuitenkin, että Auralla on myös taajama-alueiden ulkopuolella elinvoimaisia alueita, joiden edellytykset tulee käytännössä huomioida ja turvata eikä niiden elinvoimaa saa heikentää eikä niiden rakentamista saa keinotekoisesti vaikeuttaa.

Päätös

Jouko Vähä-Rahka esitti, että lausuntoon lisätään, että Auran kunnalle on rakentamistavoitteeseen pääsemiseksi erittäin tärkeää  VT 9:n nelikaistaistaminen mahdollisimman pian. Sanna Laine kannatti esitystä.

Kunnanhalltius päätti yksimielisesti antaa lausunnon ehdotuksen mukaan Jouko Vähä-Rahkan lisäyksellä.

Tiedoksi

kaupunkiymparisto-toimiala@turku.fi

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.