Kunnanhallitus, kokous 25.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 211 Lisämääräraha työikäisten palveluihin

AurDno-2021-471

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Työikäisten palvelut

Työmarkkinatuen talousarvioon arvioitu määräraha on jo syyskuussa ylittynyt. Kunta maksaa työmarkkinatuen kuntaosuutena 50 % Kelalle henkilöistä, joille on maksettu työmarkkinatukea yli 300 päivää. Kunnan osuus on 70 % niiden henkilöiden työmarkkinatuesta, joille on maksettu työmarkkinatukea yli 1000 päivää. Työmarkkinatuen kunnan maksuosuuksiin vaikuttaa tekijöitä, joita ei voitu talousarviota laadittaessa ennakoida. Nämä tekijät johtuvat pitkälti  koronaviruspandemian vaikutuksista, jonka johdosta esimerkiksi yrittäjiä on tullut työmarkkinatukilistalle poikkeussäädösten perusteella. Valtioneuvoston päätöksellä yrittäjät voivat saada väliaikaisena työttömyysturvana työmarkkinatukea, mikäli heidän päätoiminen työskentelynsä yrityksessä on päättynyt tai yrittäjätulo on vähemmän kuin 1089,67 €/kk. Yrittäjän ei tarvitse väliaikaisen lain voimassa ollessa lopettaa yritystoimintaa saadakseen työmarkkinatukea. Yrittäjän on ilmoittauduttava te-toimistoon, josta annetaan lausunto Kelalle. Lausunto perustuu yrittäjän omaan ilmoitukseen päätoimisen työskentelyn päättymisestä koronaviruspandemian vuoksi. Kunta maksaa vähintään 50 % yrittäjille maksettavasta työmarkkinatuesta. Yrittäjän oikeuteen saada työmarkkinatukea ei sovelleta työttömyysturvalain säännöksiä. TE-toimiston tarjoamasta työstä kieltäytymisestä sekä työllisyyssuunnitelmaan tai sitä korvaavaan suunnitelmaan ja palveluun liittyvistä laiminlyönneistä.

Työmarkkinatukea maksetaan myös henkilöille, jotka ovat pitkäaikaisen sairauden vuoksi toistaiseksi sairauslomalla, mutta heidän oikeutensa sairausvakuutuslain mukaiseen sairauspäivärahaan on päättynyt. Heillä saattaa olla vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus tai valitusprosessi kesken. Lisäksi esimerkiksi palkkatukityöstä maksettava palkka voi jäädä niin alhaiseksi, että henkilöllä on edelleen oikeus soviteltuun työmarkkinatukeen. Henkilö saattaa olla myös te-toimiston järjestämässä työllistymistä edistävässä palvelussa, jolloin hänelle maksetaan työmarkkinatukea.

Koronaviruspandemian vuoksi myös te-toimiston palveluissa on ollut viiveitä, eivätkä ne toimi vieläkään samalla tavalla kuin ennen viruspandemiaa.

Sosiaalipalvelut/Omaishoidontuki

Omaishoidon tukea säätelee laki omaishoidon tuesta (937/2005). Perusturvalautakunta on vahvistanut kokouksessaan 14.4.2021, § 27, perusteet omaishoidon tuelle. Omaishoidon tukea maksetaan kunnan talousarvioonsa vahvistamien määrärahojen puitteissa. Vuoden 2021 talousarvioon on varattu määrärahaa omaishoidon tuen palkkioihin 152.000 euroa, josta on 23.09.2021 mennessä on kulunut noin 80 %.

Omaishoidossa on tällä hetkellä 33 hoidettavaa ja sama määrä hoitajia. Hoidettavista 18 on yli 65-vuotiaita, joista monella on keskivaikea muistisairaus ja/tai muu neurologinen arjessa toimintakykyä selvästi alentava sairaus. Ilman omaishoitoa hoidettavia hoidettaisiin tehostetussa kotihoidossa tai tehostetussa ympärivuorokautisessa asumispalvelussa tai jopa laitoshoidossa. Omaishoito on kunnalle edullinen hoitomuoto verrattuna kotihoitoon,  asumispalveluun tai laitoshoitoon. 

Avopalvelun ohjaajan mukaan omaishoidon hakemuksia on käsittelemättä tällä hetkellä neljä. Avopalvelun ohjaajan mukaan vain harvoin voi tehdä iäkkäälle omaishoidettavalle kielteisen päätöksen sillä perusteella etteivät perusturvalautakunnan vahvistamat myöntämisperusteet täyttyisi. Avopalvelun ohjaajan mukaan hän joutuisi hylkäämään oamaishoidon tuen hakemuksia syyskuusta lukien, sillä perusteella, että varattu määräraha ei riitä, mikäli omaishoidon tuen palkkioihin ei lisämäärärahaa myönnetä.

Ehdotus

Esittelijä

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Edellä olevaan perustuen perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisämäärärahaa seuraavasti:

  • työikäisten palveluihin työmarkkinatukeen 40.000 euroa
  • sosiaalipalveluihin omaishoidon tukeen 35.000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

 Kunnanhallitus esittää edelleen kunnanvaltuustolle perusturvan toimialalle lisämäärärahaa seuraavasti:

  • työikäisten palveluihin työmarkkinatukeen 40.000 euroa
  • sosiaalipalveluihin omaishoidon tukeen 35.000 euroa.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.