Kunnanhallitus, kokous 25.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 213 Perheohjaajan viran muuttaminen lastensuojelun sosiaaliohjaajan viraksi

AurDno-2021-419

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Lastensuojelulakiin tulee muutoksia 1.1.2022 lukien. Sosiaalityöntekijöiden henkilöstömitoitusta koskeva säännös annetaan eduskunnan käsiteltäväksi syksyllä 2021. Eduskunnan käsittelyyn menevän ehdotuksen mukaan lastensuojelun asiakasmitoitus on 35 lasta sosiaalityöntekijää kohden vuoden 2022 alusta ja 30 lasta vuoden 2023 alusta.Myös lapsen asioista vastaavien sosiaalityöntekijöiden vastuita ollaan lakiuudistuksessa lisäämästä nykyisestä. Auran kunnan sosiaaliasiamies on raportissaan jo vuodelta 2020 huomioinut Auran osalta m.m. seuraavaa:"Vuoden lopussa 2020 lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on ollut 32 lastensuojeluasiakkuudessa olevaa lasta vastuullaan. Auran lastensuojelussa työskentelevällä sosiaalityöntekijällä on kuitenkin myös muita sosiaalihuollon asiakkuuksia. Auran kunnassa tulee arvioida onko lastensuojelussa työskentelevän sosiaalityöntekijän työmäärä ja vastuualue lain edellyttämän mukainen vai onko tarpeen arvioida töiden uudelleen järjestelyjä tai lisäresurssien hankkimista." Lisäksi sosiaaliasiamiehen raportissa todetaan, että: "Lastensuojelulaissa 53 § mainitaan, että sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun sosiaalityöntekijän tulee tavata sijaishuollossa olevaa lasta riittävästi. Auran kunnan lastensuojelussa tulee arvioida onko tapaamisia ollut riittävästi ja miten jatkossa olisi hyvä toimia tapaamisten suhteen."  

Lainsäädännön edellyttämä tilanne lastensuojelussa voitaisiin saavuttaa järjestelemällä sosiaalityöntekijäksi tilapäisesti 31.12.2021 saakka siirretyn perheohjaajan ja sosiaalityöntekijän töitä uudelleen. Tällöin lastensuojelun sosiaalityöntekijän lakisääteinen henkilöstömitoitus voitaisiin saavuttaa kuten myös vaadittava systeeminen työote Auran kunnan perhepalveluissa.  Perheohjaajan tehtäväkuvaan voitaisiin sisällyttää niitä sosiaalihuoltolain mukaisia lasten ja perheiden palveluja, jotka nyt kuuluvat sosiaalityöntekijälle ja joita hän voi tehdä sekä myös työikäisten palveluja. Hän tukisi lapsiperheiden hyvinvointia antamalla ohjausta ja tukea eri palvelujen käytössä ja tukisi perheitä myös yhteensovittamalla perheiden palveluja.Perhepalveluiden ohjaajan työ olisi viranomaistehtävä, ja hän järjestäisi ja myöntäisi viranhaltijapäätöksellä sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja työikäisille ja lapsiperheille (ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki, perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu, päihde- ja mielenterveystyö). Perhepalveluiden ohjaaja osallistuisi virka-aikaiseen sosiaalipäivystykseen ja toimisi muutenkin tarvittaessa sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan työparina. Perhepalveluiden ohjaajan työ olisi myös varhaista puuttumista, ennalta ehkäisevää ja kuntouttavaa ohjausta, tuen antamista ja neuvontaa erilaisissa ongelma- ja elämäntilanteissa. Hän osallistuisi myös moniammatilliseen verkostoyhteistyöhön.

Edellä kuvattu muutos auttaisi sosiaalityöntekijän rekrytoinnissa, jossa ei ole onnistuttu ja jota on vaikeuttanut myös sosiaalityöntekijän tehtävien laajuus. 

Viran kelpoisuusehtona on ammattikorkeakoulututkinto sosionomi (amk) ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain 6 §:n (275/2005) mukainen pätevyys, joka on tarkistettavissa Valviran JulkiSuosikista. 

Ehdotus

Esittelijä

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta päättää esittää edellä olevien perustelujen mukaisesti kunnanhallitukselle, että

  • toisen perheohjaajan virkanimike muutetaan perhepalveluiden ohjaajan viraksi edellä kuvatulla tavalla.
  • perheohjaajan ja sosiaalityöntekijän virkojen työtehtäviä järjestetään uudelleen edellä kuvatusti siten, että sosiaalityöntekijän lakisääteinen henkilöstömitoitus voidaan saavuttaa.
  • perhepalveluiden ohjaajan viran tehtäväkohtaiseksi palkaksi esitetään 3086,00 €/kk

 

Päätös

Lautakunnan puheenjohtaja Liisa-Anneli Holmberg esitti, että perheohjaajan virkanimike muutetaan sosiaalityön palveluohjaajaksi ja että päätösehdotus hyväksytään muilta osin.

Jäsen Eija Lindén kannatti Holmbergin esitystä, jonka jälkeen sosiaalijohtaja muutti päätösehdotustaan virkanimikkeen osalta siten, että perheohjaajan virkanimike muutetaan sosiaalityön palveluohjaajaksi.

Perusturvalautakunta päätti esittää edellä olevien perustelujen mukaisesti kunnanhallitukselle, että

  • Toisen perheohjaajan virkanimike muutetaan  01.01.2022 lukien virkanimikkeeksi sosiaalityön palveluohjaaja.
  • Sosiaalityön palveluohjaajan (perhepalveluiden ohjaaja) ja sosiaalityöntekijän virkojen työtehtäviä järjestetään uudelleen edellä kuvatusti siten, että sosiaalityöntekijän lakisääteinen henkilöstömitoitus voidaan saavuttaa.
  • Sosiaalityön palveluohjaajan viran tehtäväkohtaiseksi palkaksi esitetään 3086 €/kk.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus päättää, että 

  • Toisen perheohjaajan virkanimike muutetaan  01.01.2022 lukien virkanimikkeeksi sosiaalityön palveluohjaaja.
  • Sosiaalityön palveluohjaajan (perhepalveluiden ohjaaja) ja sosiaalityöntekijän virkojen työtehtäviä järjestetään uudelleen edellä kuvatusti siten, että sosiaalityöntekijän lakisääteinen henkilöstömitoitus voidaan saavuttaa.
  • Sosiaalityön palveluohjaajan viran tehtäväkohtaiseksi palkaksi esitetään 3086 €/kk.

 

Päätös

Esittelijä esitti asian jättämistä pöydälle. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.