Kunnanhallitus, kokous 25.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 208 Vaaliviranomaiset vuoden 2022 aluevaaleja varten

AurDno-2021-437

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juho Karisaari, juho.karisaari@aura.fi

Perustelut

Seuraavat yleiset vaalit ovat aluevaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 12.–18.1.2022 (seitsemän päivää keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 12.–15.1.2022 (neljä päivää keskiviikosta lauantaihin).
Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona 5.1.2022.

Ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen järjestämisestä kotimaassa vastaa kunta.

Vaalit toimitetaan kunnissa äänestysalueittain. Auran kunnanvaltuuston 22.1.2007 § 9 tekemän päätöksen mukaisesti kunta toimii yhtenä äänestysalueena. Äänestysalueen numero on 1 ja nimi Auran äänestysalue.

Vaalien käytännön järjestelyistä vastaa kunnan keskusvaalilautakunta, joka on valittu koko vaalikaudeksi (VaaliL 13–14 §) 2021–2025. Kunnan keskusvaalilautakunnan keskeisimmät tehtävät aluevaaleissa ovat vaalien valmistavista toimenpiteistä huolehtiminen, ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen, ennakkoäänten laskenta ja vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta sekä vahvistettujen
äänimäärien ilmoittaminen aluevaalilautakunnalle.

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta ja laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta.

Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.

Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy sen mukaan kun kuntalaissa säädetään.

Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.

Sekä vaalilautakunnan että vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2019) eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu. Jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla ehdokas. Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota siihen, että vaalilain 15 §:n 2 momentin sanamuotoa ”mahdollisuuksien mukaan” voidaan soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin/vaalitoimikuntiin, jäseniksi voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia henkilöitä. 

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Vuoden 2021 kuntavaalia varten Auran äänestysalueen vaalilautakunta sekä vaalitoimikunta oli valittu seuraavassa kokoonpanossa:

Vaalilautakunta

Pj. Marja Kuitunen
Varapj. Merja Maasalo
j. Jarko Rahkala
j. Mikko Niemi
j. Arto Harju

ja varajäseniksi kutsumisjärjestyksessä:

1. Päivi Perkiö
2.Kirsti Numminen
3.Pete Sillanpää
4. Olavi Simola

Vaalitoimikunta

Pj. Päivi Perkiö
Varapj. Tuula Vairinen
j. Ari Vilén

ja varajäseniksi kutsumisjärjestyksessä:

1. Anna Kela
2. Matti Heikka
3. Mikko Niemi

Vaalien siirtymisen ja ehdokasasettelusta johtuneiden esteellisyyksien vuoksi toimielimiin nimettiin myöhemmin keväällä väliaikaisia varajäseniä.

Ehdotus

Esittelijä

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus valitsee aluevaaleja 2022 varten

1. vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja vähintään kolme varajäsentä siinä järjestyksessä kun he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan, ja nimeää varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
2. vaalitoimikuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhden jäsenen sekä vähintään kolme varajäsentä siinä järjestyksessä kun he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi vaalilautakuntaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet:
Pj. Marja Kuitunen
Varapj. Merja Maasalo
j. Jarko Rahkala
j. Arto Harju
j. Mikko Niemi

Varajäsenet:
1. Päivi Perkiö
2. Kirsti Numminen
3. Pete Sillanpää
4. Olavi Simola

Lisäksi kunnanhallitus valitsi vaalitoimikuntaan:

Pj. Päivi Perkiö
Varapj. Tuula Vairinen
j. Ari Vilen

Varajäsenet:

1. Matti Heikka
2.

Lopuksi kunnanhallitus päätti, että valintoja täydennetään seuraavassa kokouksessa.

Valmistelija

  • Juho Karisaari, juho.karisaari@aura.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti edellisessä kokouksessa 11.10.2021,​ että vaaliviranomaisvalintoja täydennetään seuraavassa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä vaalitoimikuntaan vähintään kaksi varajäsentä.

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että

- vaalilautakuntaan nimettiin Mikko Niemen tilalle Arvo Laakso. Varajäseneksi nimettiin Pete Sillanpään tilalle Jukka Mäkilä.

- vaalitoimikuntaan nimettiin varajäseniksi siinä järjestyksessä, kun he tulevat varsinaisten sijaan:

2. Heikki Isotalo
3. Anna Kela.

Tiedoksi

Juho Karisaari, valitut, keskusvaaliltk

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Perkkiönkuja 2, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45