Kunnanhallitus, kokous 25.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 209 Vanhus- ja vammaisneuvoston nimeäminen kaudelle 2021-2025

AurDno-2021-392

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Auran kunnan hallintosäännön § 13 mukaan kunnassa on yhdistetty vanhus- ja vammaisneuvosto. Sen kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Edustajia on pyydetty aiemmin Auran seurakunnasta, Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymästä, Vanhustentaloyhdistyksestä, Eläkeliiton Auran yhdistyksestä, Auran Ketterät Eläkeläiset yhdistykseltä, ja vammaisyhdistykseltä. Lisäksi muut yhdistykset ovat halutessaan saaneet nimetä edustajansa neuvostoon. Neuvoston koollekutsujana ja sihteerinä on toiminut sosiaalijohtaja.

 

Ehdotus

Esittelijä

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus päättää
1. asettaa vanhus- ja vammaisneuvoston kaudelle 1.8.2021 - 31.5 2025
2. nimetä neuvoston koollekutsujaksi ja sihteeriksi sosiaalijohtajan
3. pyytää yhdistyksiä, Liedon seurakuntaa ja Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymää nimeämään neuvostoon edustajan ja tälle henkilökohtaisen varaedustajan
4. nimetä neuvostoon kunnanhallituksen edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Lisäksi hallitus nimesi edustajakseen vanhus- ja vammaisneuvostoon Jenni Päätalon ja hänelle henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Taru Sahlan.

Valmistelija

 • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Hallintotoimistosta on pyydetty vanhus- ja vammaisjärjestöjä nimeämään edustajansa 5.10.2021 mennessä toimikaudelle 1.6.2021–31.5.2025. Järjestöiltä on tullut seuraavat esitykset edustajista ja varaedustajista:

Vammaisjärjestöjen edustus: Petri Hörkkö

Vanhustentaloyhdistys ry

 • Ari Vilen
 • varalla Tuula Vairinen
   

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry

 • Rami Jokinen
 • varalla Jasmin Toropainen
   

Liedon seurakunta

 • Anneli Roozbehan
 • varalla Eila Saari
   

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä

 • Merja Männikkö
 • varalla Tarja Pajula 
   

Eläkeliitto, Auran yhdistys

 • Matti Heikka (varalla Riitta Toivonen)
 • Liisa-Anneli Holmberg (varalla Ritva Sirkiä)
   

Auranmaan seniorit ry

 • Annukka Lohikko
 • varalla Leila Isotalo
   

Ehdotus

Esittelijä

 • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä vanhus- ja vammaisneuvoston esitysten mukaisesti kunnan omien edustajien lisäksi:

Vammaisjärjestöjen edustaja: Petri Hörkkö

Vanhustentaloyhdistys ry

 • Ari Vilen
 • varalla Tuula Vairinen

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry

 • Rami Jokinen
 • varalla Jasmin Toropainen

Liedon seurakunta

 • Anneli Roozbehan
 • varalla Eila Saari

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä

 • Merja Männikkö
 • varalla Tarja Pajula

Eläkeliitto, Auran yhdistys

 • Matti Heikka (varalla Riitta Toivonen)
 • Liisa-Anneli Holmberg (varalla Ritva Sirkiä)

Auranmaan seniorit ry

 • Annukka Lohikko
 • varalla Leila Isotalo

Lisäksi hallitus päättää, että neuvostoa voidaan vielä täydentää, mikäli esityksiä yhdistyksiltä tulee.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Sirpa Kunnas, valitut, Juho Karisaari, Kirsi Kulmala, Jasmin Broman

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Perkkiönkuja 2, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45