Kunnanhallitus, kokous 25.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 210 Varahenkilön toimen nimikkeen muuttaminen 1.11.2021 alkaen

AurDno-2018-275

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ulla-Maija Haapalainen, ulla-maija.haapalainen@aura.fi

Perustelut

Kotihoidon työ on muutoksessa. Kotihoidolta vaaditaan entistä enemmän myös kuntouttavaa työtä. Kotihoitomobiili on otettu käyttöön, ja työntekijän kotikäyntiin sisältyy asiakaskäynnin kirjaus asiakkaan kanssa kotihoitomobiilin kautta. Kotihoidossa on tällä hetkellä 60-65 säännöllisen palvelun asiakasta. Hoitajien kotikäyntimäärät ovat 8-10 käyntiä päivässä hoitajaa kohden, ja kotikäynnin kesto saattaa olla  1-2 tuntia asiakasta kohden. Kotihoidon työn haastavuutta on lisännyt koronaviruspandemia, mutta sitäkin enemmän huonontunut yhteistyö terveyskeskuksen kanssa.  Kotihoidon työtä hankaloittaa aikaa vievä asiakkaiden hoitoon liittyvien asioiden selvittäminen terveydenhuollon kanssa. Tämä tilanne on jatkunut toukokuusta 2020 alkaen. Kotihoidon työntekijät ovat joutuneet hakemaan työnsä kannalta tarvitsemiaan tietoja jopa terveysasemalta, josta asiakkaiden hoidon kannalta tarpeelliset tiedot on annettu paperitulosteina. Tämä kuormittaa hoitajia, jotka joutuvat hoitamaan asiakkaitaan usein jopa vähäisen asiakastiedon turvin. Hoitajien aikaa kuluu jatkuvaan hoitomääräysten ja terveystietojen selvittelyyn sen sijaan että hoitoon tarvittavat tiedot voisi katsoa asiakasohjelmasta sähköisesti, kuten tapahtui ennen toukokuuta 2020. Asiakkaat ovat monisairaita ja paljon tukea ja apua tarvitsevia. Kotihoidossa sekä hoidollisen että välillisen työn osuus on kasvanut. 

Kotihoidon työntekijät hoitavat työnsä tunnollisesti ja ovat itseohjautuvia. Kotihoidon työntekijöillä on hoitotyön lisäksi omat vastuutehtävänsä, jotta asiakastyö sujuisi laadukkaasti. Myös vakinaisella varahenkilöllä on omat vastuutehtävänsä, vastuualueensa ja omahoidettavansa. Varahenkilön tehtävä on edellä mainittujen syiden perusteella vähitellen muuttunut siten, ettei hän ole enää voinut toimia ainoastaan sijaistaen muita. Hänet on tarvittu kotihoidon henkilöstön vahvuuteen  tekemän lähihoitajan työsuhteen työtehtäviä aivan kuten muutkin lähihoitajat.

Kotihoidon hoitajien lisäksi kotihoitoon on vakinaistettu 2 osa-aikaista tukipalvelutyöntekijää.

Ehdotus

Esittelijä

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kotihoidossa tapahtuneiden muutosten ja varahenkilön työsuhteen muutosten perusteella  varahenkilön työsuhteen nimike ja tehtävä muutetaan lähihoitajaksi.

Päätös

Avopalvelun ohjaaja Ulla-Maija Haapalainen kertoi kokouksessa kotihoidon tilanteesta ja varahenkilön tehtävänkuvasta, jonka jälkeen hän poistui kokouksesta.

Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Perustelut

Toimeen on ollut varattuna talousarvioon palkkarahat jo kolmen vuoden ajan sekä ensi vuodeksi. Muutoksella ei ole talousarviovaikutuksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus päättää, että kotihoidon varahenkilön toimen nimike ja tehtävät muutetaan lähihoitajaksi 1.11.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Sirpa Kunnas, palkat, Ulla-Maija Haapalainen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.