Kunnanhallitus, kokous 25.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 214 Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassaolon jatkaminen vuodelle 2022

AurDno-2021-466

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki (1326/2010) edellyttää, että samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvat kunnat laativat terveydenhuollon järjestämissuunnitelman. Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Suunnitelma tulee laatia valtuustokausittain ja se on hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Suunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on, että kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksi kolmannesta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta aukasluvusta.

Varsinais-Suomen alueen ensimmäinen järjestämissuunnitelma hyväksyttiin alueen kunnissa keväällä 2013 ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuustossa 11.6.2013. Suunnitelman päivitys vuosille 2017-2018 hyväksyttiin alueen kunnissa syksyllä 2016 ja sairaanhoitopiirin valtuustossa 29.11.2016. Päivityksen yhteydessä kunnat päättivät laajentaa sisältöä kattamaan terveydenhuollon lisäksi myös sosiaalihuollon.

Tällä hetkellä voimassa oleva järjestämissuunnitelma on hyväksytty vuosille 2019-2020 alueen kunnissa syksyllä 2019 ja sairaanhoitopiirin valtuustossa 26.11.2019. Suunnitelman voimassaoloaikaa on kunnissa ja kuntayhtymissä syksyllä 2020 tehdyillä päätöksillä jatkettu vuoden 2021 ajaksi.

Vuoden 2023 alusta lukien siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu hyvinvointialueille. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu laki (616/2021) on tullut voimaan 1.7.2021. Uudistuksen voimaantulon jälkeen linjataan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteista ja toimintatavoista hyvinvointialueen palvelustrategiassa.

Alueen sote-johtajien kokouksessa 3.9.2021 katsottiin, että nykyisen sosiali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassaoloa on järkevää jatkaa vuoden 2022 loppuun saakka. Suunnitelman toimeenpanoa tulisi viedä eteenpäin niin, että toimeenpano tukee mahdollisimman hyvin tulevan hyvinvointialueen valmistelua. Sotejohtajakokouksessa katsottiin myös, että suunnitelmaa toimeenpanevien vastuuvalmistelijoiden ja heidän tukenaan toimivien työryhmien ja alatyöryhmien tulisi jatkaa järjestämissuunnitelman toimeenpanoa em. periaatteen mukaisesti.

Edellä esitetyn pohjalta Turun kaupunki pyytää kuntia ja kuntayhtymiä tekemään päätöksen Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuunnitelman jatkamisesta. Päätökset toivotaan tehtävän vuoen 2021 loppuun mennessä.  

Ehdotus

Esittelijä

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että ohessa olevaa Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa liitteineen jatketaan vuoden 2022 loppuun saakka.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että ohessa olevaa Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa liitteineen jatketaan vuoden 2022 loppuun saakka.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.