Kunnanhallitus, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Aurajoen matkailutien kehittäminen

AurDno-2020-503

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna-Mari Alkio, anna-mari.alkio@aura.fi

Perustelut

Aurajoentien perustamiseen ja hallinnointiin liittyvä Auran, Liedon, Pöytyän ja Oripään välinen sopimus allekirjoitetaan 24.11. Aurassa. Aurajoentien opastussuunnitelman laadintaan, kyltitykseen, tapahtumakonseptien laadintaan ja toteuttamiseen, tiedotukseen sekä palveluntuottajien verkostoitumiseen halutaan hakea hankerahaa Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanielta ja Varsin Hyvältä Aurajoentien herää eloon -hankkeelle vuosille 2021-2022. Hankkeessa suunnitellaan myös matkailutielle tarvittavia investointeja, joiden toteuttamiseksi haetaan erikseen investointihankerahoitusta. Aurajoentien hallinnoimiseksi perustettu kuntien (Aura, Pöytyä, Lieto, Oripää) yhteistyöryhmä on hyväksynyt hankkeen osana vuosien 2021-2022 toimintaa.

Hankeaika on 1.1.2021-31.12.2022 ja hankkeen kokonaiskustannukset ovat 96 454  €. Tukea haetaan 77 163 € (80 % kokonaiskustannuksista) ja omarahoitus 19 291 € (20 % kokonaiskustannuksista) katetaan Aurajoentien hallinnointisopimuksen mukaisesti kerättävillä Auran, Pöytyän, Oripään ja Liedon kuntien rahoilla. Hankesuunnitelma ja kustannusarvio ovat liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää, että kokonaiskustannuksiltaan 96 454  euron Aurajoentie herää eloon -hankkeelle haetaan Leader-rahoitusta ajalle 1.1.2021 - 31.12.2022. Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan tekemään hankehakemukseen rahoittajan mahdollisesti edellyttämiä pieniä muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Auran kunnan Varsinais-Suomen Jokivarsikumppaneilta hakema Aurajoentie herää eloon- kehittämishanke palautettiin korjattavaksi Varsinais-Suomen Jokivarsikumppaneitten hallituksen käsittelyn jälkeen 8.12.2020. Syynä oli se, että kunnille ei voida EU-säädösten mukaan myöntää investointeihin eli tässä tapauksessa tien opastuskylttien materiaaleihin 80 % tukea. Hanke on tästä syystä jaettava kahteen osaan: Aurajoentie herää eloon- kehittämishankkeeseen ja Aurajoentien kyltit kuntoon- investointihankkeeseen. Aurajoentien kyltit kuntoon-investointihankkeeseen kuuluvat kylttien materiaalien kustannukset ja Aurajoentie herää eloon- kehittämishankkeeseen muut toimet ja kustannukset. Hankkeiden omarahoitus katetaan Auran, Pöytyän, Liedon ja Oripään kuntien sopimuksen mukaan kerättävistä rahoista eli yhteensä 20 000 €/vuosi vuosina 2021 ja 2022. Aurajoentien herää eloon- hankkeen jakaminen kahdeksi erilliseksi hankkeeksi kasvattaa omarahoitusosuutta enintään 1800 €.

Investointihankkeen hankeaika on 15.1.2021-31.12.2021, ja hankkeen kokonaiskustannukset ovat 18 000 €, tueksi esitetään 70 % (12 600 €) ja omarahoitusosuudeksi 30 % (5 400 €). Kun investointiosio poistetaan Aurajoentie herää eloon-kehittämishankkeesta (1.1.2021-31.12.2022), jää kokonaiskustannuksisksi 78 454 €, tuki 80 % (62 763 €) ja omarahoitus 20 % (15 691 €). Omarahoitus kustannetaan Auran, Pöytyän, Liedon ja Oripään kuntien yhteistyösopimuksen perusteella Auran kunnalle maksetuista rahoista.Oheismateriaalina on päivitetty Aurajoentie herää eloon -hankkeen suunnitelma ja Aurajoentien kyltit kuntoon hankeen suunnitelma.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää, että Auran kunta hakee Aurajoentien kyltit kuntoon- investointihankkeeseen Leader-rahoitusta hankeajalle 15.1. - 31.12.2021 edellä esitetyllä tavalla. Samalla hallitus päättää, että Aurajoentie herää eloon -hankkeen kokonaiskustannukset ovat 78 454 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Anna-Mari Alkio, Päivi Heiskala, Jokivarsikumppanit ry

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45