Kunnanhallitus, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kunnanviraston tilojen kilpailuttaminen

AurDno-2020-309

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Vuonna 1974 valmistuneessa kunnantalossa on todettu merkittäviä sisäilmaan liittyviä ongelmia. Jo aiemmin sosiaalitoimiston tilat on suljettu ja toiminnot siirretty toisiin tiloihin. Vuoden 2018 keväällä kunnanviraston hallinto- ja teknisen toimen tiloista tehtiin laaja sisäilmaan liittyvä selvitys. Vahanen-Yhtiöiden 24.5.2018 laatimassa raportissa listattiin keskeiset toimenpiteet sisäilman laadun takaamiseksi. Samalla arvioitiin, että kunnanvirastossa voitaisiin työskennellä vielä seuraavan 5 vuoden aikana turvallisesti.

Raportin mukaisista toimenpiteistä huolimatta koetun sisäilman laatu ei ole parantunut. Uudelleen tehdyt merkkiainekokeet osoittivat, että tehdyistä tiivistyskorjauksista huolimatta ulkoseinistä ja alapohjasta löytyy useita eri ilmavuotokohtia, joiden korjaus tulee erittäin kalliiksi. FCG:n tekemän kustannuslaskennan mukaan pelkkä tiivistyskorjaus kunnantaloon maksaisi 831 000 €:a (alv 0 %) ja laaja korjaus 1 455 000 €:a (alv 0 %). FCG:n tekemä elinkaarilaskelma osoittaa, että uudisrakennus tulee pitkällä aikajaksolla selkeästi korjausta edullisemmaksi vaihtoehdoksi.

Tällä hetkellä kunnanviraston hallinnosta on jouduttu kaksi työntekijää siirtämään väistötiloihin. Lisäksi useat työntekijät kokevat sisäilmaan laatuun liittyviä terveydellisiä haittoja. Korona-epidemian aikainen etätyö on helpottanut tilannetta, mutta suurella todennäköisyydellä ongelmat kasvavat, kun syksyllä on tarkoitus palata normaaliin toimistotyöhön. Jatkuva etätyö kunnanviraston työntekijöille ei ole mahdollista, koska merkittävä osa viraston työntekijöistä toimii asiakaspalvelutehtävissä. Nykyinen hajasijoitus aiheuttaa myös toiminnallista haittaa normaalitilanteeseen nähden mm. sijaistamisen, tiedonkulun ja työnjaon osalta.

Viimeisen vuoden aikana on etsitty vaihtoehtoisia tiloja ja ratkaisuja kunnanvirastolle. Siirtokelpoiset toimistotilat ovat lyhytaikainen ratkaisu ja tulevat pyydettyjen tarjousten perusteella kalliiksi. Lisäksi on selvitetty keskustaajamassa olevien vapaiden ja mahdollisesti vapautuvien tilojen soveltuvuutta kunnanviraston toimitiloiksi. Tarkastellut tilat ovat kunnalle liian pieniä ja lisäksi edellyttävät merkittäviä muutoskustannuksia, mikä tekee tilojen käyttöönotosta kallista. Kustannuksia lisää se, että kunnan arkistoa ei näihin tiloihin ole mahdollista sijoittaa, jolloin kunnan tulisi lisäksi ylläpitää kunnantaloa, jotta arkisto saadaan pidettyä toiminnassa. Arkistotilat ovat päivittäisessä käytössä mm. teknisen toimen, toimistosihteerien ja taloushallinnon toimesta.

Kunnan nykyiset hallinnolliset toiminnot on hajasijoitettu 3 eri tilaan: kunnantaloon, Paloaseman yläkertaan ja Tilhelään. Lisäksi sisäilmaongelmista johtuen on jouduttu ottamaan käyttöön yksi kunnan vuokra-asunto. Näiden tilojen ylläpitokustannukset ovat yhteensä n. 95 000 euroa vuodessa. Lisäksi kunnantalolla joudutaan varautumaan lisääntyviin kustannuksiin sisäilmaongelmien ratkaisemisessa. Mikäli päädyttäisiin yksiin yhteisiin kunnanviraston tiloihin, voitaisiin sekä Tilhelästä että kunnanvirastosta kokonaan luopua ja etsiä vuokralaisia Palokunnan talon yläkertaan. Samalla säästyisivät näihin tiloihin jo varatatu investointimäärärahat.

Selvitykset ovat osoittaneet, että nykyaikaisten toimistotilojen vaatimusten sovittaminen sellaisiin vanhoihin rakennuksiin, jotka ovat alun perin suunniteltu muuta kuin toimistokäyttöä varten, ei yleensä ole taloudellisesti kannattavaa. Päätöksenteossa tulee huomioida myös tilojen toiminnallisuuden vaikutuksia. Uudisrakentamisen yhteydessä on mahdollista kiinnittää erityistä huomiota toiminnallisuuteen mm. tilojen monikäyttöisyyteen ja laatutasoon liittyen. Uudisrakennuksella voidaan myös varmistaa, että työntekijöillä on tämän päivän vaatimukset täyttävät terveelliset, turvalliset ja viihtyisät toimitilat.

Kokonaisuutena tarkasteltuna taloudellisesti edullisinta ja toiminnallisesti tehokkainta on muuttaa nykyisistä hajautetuista tiloista suoraan lopulliseen yhtenäiseen uuteen tilaan, joka on varta vasten rakennettu toimistokäyttöön.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää, että
1. kunnanviraston tilat kilpailutetaan vuokramallilla
2. kilpailutus ostetaan Sarastia Oy:ltä
3. kilpailutusasiakirjat hyväksytään elokuun kunnanhallituksen kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Tekninen toimisto on täydentänyt tarjouspyyntöä ja siihen liittyviä asiakirjoja. Tekninen johtaja ja rakennustarkastaja esittelevät kokouksessa oheismateriaalina olevat tarjouspyyntöasiakirjat.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalina olevat tarjouspyyntöasiakirjat ja oikeuttaa kilpailutuksen suorittavan Sarastia Oy:n tekemään niihin hankintalain / kilpailutuksen mahdollisesti edellyttämiä pieniä muutoksia.

Päätös

Esittelijän ehdotuksesta asia päätettiin yksimielisesti palauttaa valmisteluun.

Valmistelija

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

KIlpailutusasiakirjoja on päivitetty edellisessä kokouksessa esiin nousseiden asioiden pohjalta. Suurimmat muutokset ovat rakennuksen etäisyys nykyisestä kunnanvirastosta, joka on pidennetty 750 metriin, kunnalta on mahdollisuus ostaa hankkeeseen tontti nykyisen kunnanviraston kiinteistöltä ja laatupisteitä annetaan myös, mikäli hankkeen yhteyteen sisältyy kuntaa elävöittävää lisäarvoa tuovaa investointia. Lisäarvon pisteytys määräytyy investointiin käytettyjen eurojen perusteella. Lisäinvestointi ei kuulu kunnan maksamaan vuokraan, vaan rahoittuu muun toimijan taholta.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalina olevat tarjouspyyntöasiakirjat ja oikeuttaa teknisen johtajan yhdessä kilpailutuksen suorittavan Sarastia Oy:n kanssa tekemään niihin hankintalain / kilpailutuksen mahdollisesti edellyttämiä pieniä muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Sarastia hankintapalvelut on pyytänyt 2.10.2020 lähetetyllä tarjouspyynnöllä 313035 tarjouksia kunnantalon vuokrauksesta Auran kunnalle. Hankinnassa käytettiin avointa hankintamenettelyä.  Hankinnasta on julkaistu käyttöoikeusurakkaa koskeva hankintailmoitus HILMASSA ja tarjouspyyntö on julkaistu Tarjouspalvelu.fi-palvelussa. Tarjouskilpailun aikana esitettiin tarjouspyyntöön liittyviä lisäkysymyksiä. Niiden perusteella muutettiin tarjouspyynnön alkuperäisiä vaatimuksia ja julkaistiin kaksi korjausilmoitusta: 29.10.2020 ja 10.11.2020. Hankintaa ei ole jaettu osiin, koska kyse on yhdestä kokonaisuudesta. Kunnantalon laatu on määritelty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Määräaikaan 1.12.2020 klo 12.00 mennessä tarjouksen jättivät: Flexator Oy, JPJ-Rakennus Oy, Mediset Hoivarakentajat Oy, Plus Hoivakiinteistöt Oy ja Rakennus-Salama Oy.

Tarjoukset avattiin Sarastia hankintapalveluissa 1.12.2020. Läsnä olivat hankinta-asiantuntija Anita Okkola-Lind ja hankintapalveluiden päällikkö Timo Leppälahti.

Tarjousten käsittely avoimessa menettelyssä on kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan tarjoajien kelpoisuus ja toisessa vaiheessa tarkastetaan tarjousten vastaavuus tarjouspyyntöön ja kolmannessa vaiheessa tehdään tarjouspyynnön mukaisten tarjousten välillä tarjousvertailu tarjouspyynnössä ilmoitetuin valintaperustein. Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitettyjen vaatimusten tulee täyttyä, jotta tarjous pääsee mukaan tarjousvertailuun.

Tarjousten käsittelyssä todettiin, että kaikki tarjoajat täyttivät tarjoajan kelpoisuudelle asetetut ehdot.

Tarjouspyynnössä on vaadittu, että sosiaaliosastolla tulee olla yhteisen sisäänkäynnin lisäksi erillinen sisäänkäynti ja se tulee voida erottaa omaksi tilakseen. Lisäksi LVI-töiden rakennustapaselostuksessa on edellytetty jäähdytysjärjestelmää ”Kiinteistön kaikkien tilojen sisäilmaolosuhteet S2/2018. Olosuhteiden toteutuminen edellyttää kiinteistön jäähdytystä.” Edellä mainittuja vaatimuksia ei ole huomioitu Flexator Oy:n ja Rakennus-Salama Oy:n tarjouksessa ja heidän esittämänsä pohjaratkaisut eivät ole tarjouspyynnön mukaisia. Tästä syystä Flexator Oy:n ja Rakennus-Salama Oy:n tarjoukset tulee sulkea pois tarjouskilpailusta.

JPJ-Rakennus Oy:n, Mediset Hoivarakentajat Oy:n ja Plus Hoivakiinteistöt Oy:n tarjoukset vastasivat tarjouspyyntöä.

Tarjousten vertailun ja siitä tehdyn pisteytyksen perusteella tarjoajat saivat seuraavat vertailupisteet:

JPJ-Rakennus Oy:n                                57,742

Mediset Hoivarakentajat Oy                    96,154

Plus Hoivakiinteistöt Oy                          86,049

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Päätetään sulkea Flexator Oy:n ja Rakennus-Salama Oy:n tarjoukset pois tarjouskilpailusta.

Päätetään valita Auran kunnan kunnantalon toimittajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt Mediset Hoivarakentajat Oy.

Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen valitun toimittajan kanssa.

Päätös

Puheenjohtaja Jukka Leino ehdotti, että asia jätetään pöydälle, Juhani Yli-Pohja kannatti. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Perustelut

Kunnanhallituksen edellisen kokouksen jälkeen havaittiin, että kahdesta poissuljettavasta tarjouksesta löytyi vielä yksi poissulkemisperuste: sosiaalitoimiston työhuoneista puuttui toinen poistumisovi kaikista Rakennus Salaman sosiaaliosaston huoneista ja yhdestä Flexatorin sosiaaliosaston työhuoneesta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Päätetään sulkea Flexator Oy:n ja Rakennus-​Salama Oy:n tarjoukset pois tarjouskilpailusta.

Päätetään valita Auran kunnan kunnantalon toimittajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt Mediset Hoivarakentajat Oy.

Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen valitun toimittajan kanssa.

Päätös

Jouko Vähä-Rahka esitti muutetun päätösehdotuksen:

"Kunnanhallitus päättää keskeyttää kunnanviraston tilojen kilpailutuksen.

Perusteltuina syinä tekniset virheet suunnitelmissa koskien arkistotilojen sijoittamista ainoastaan kunnanviraston suunnitellulle osalle, ei sosiaalitoimiston tiloihin.  Tätä mainintaa ei löydy tarjouspyyntöasiakirjasta.

Samoin sosiaalitoimiston erilliseksi  erotettavaksi vaaditulta osalta ei yhdestäkään tarjouksesta löydy henkilöstön sosiaalitiloja.

Perusteltuna  syynä  on kustannustason kasvaminen 50%:lla kevään alkuperäisistä suunnitelmista. Tilatyöryhmän kokouksessa 5.3.2020 kokouksen pöytäkirjaan on kirjattu korvattavien tilojen ylläpidon hoitokuluiksi laskettu yhteensä 93200 € / v, nyt halvin saatu tarjous ilman energiakuluja on 145 152€ / v. Samassa tilatyöryhmän kokouksessa esitetään kilpailutettavaksi n.600 m2.n uusi vuokraratkaisu. Tarjouspyynnössä ollut tilaohjelma oli 650 m2. Nyt saatu edullisinkin tarjous on 770 m2, eli lähes 20% tätä suurempi.

Hankinnan perusteluina oli, ettei korvaavien tilojen kulut merkittävästi ylitä nykyisten korvattavien tilojen kuluja.

Hankintalain 125§ mukaan hankinta voidaan keskeyttää vain todellisista ja perustelluista syistä.

Tarjouspyyntöasiakirjassa on yllä mainitut tekniset virheet suunnitelmissa ja vaikutus hankintayksikön rahoitustilanteeseen tulevina vuosina olisi merkittävä."

Juhani Yli-Pohja kannatti ehdotusta.

Äänestyksessä annettiin neljä EI ääntä ja kolme JAA ääntä.

Kunnanhallituksen päätös on, että hankinta keskeytetään.

Virpi Kauhanen, Sanna Laine ja Kari Koivu jättivät eriävän mielipiteen pöytäkirjaan. Kunnanjohtaja Mika Joki jätti eriävän mielipiteensä.

Eriävä mielipide

 • Kunnanjohtaja Mika Joen eriävä mielipide:

  "Perustulain 2.3 §:n mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

  Perustulain 118 §:n mukaan virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Esittelijä on vastuussa siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty, jollei hän ole jättänyt päätökseen eriävää mielipidettään. Esittelijälle ainoa mahdollisuus vastuusta vapautumiseen on eriävän mielipiteen ilmoittaminen.

  Hankintalain 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä.

  Katson, että hankinnan keskeyttämiselle ei ole olemassa Hankintalain 125 §:n mukaisia todellisia ja perusteltuja syitä. Samalla katson, että tehty päätös vaarantaa ja tarpeettomasti viivyttää henkilöstön siirtymistä terveellisiin, turvallisiin ja nykyaikaisiin tiloihin."

  Sanna Laineen, Kari Koivun ja Virpi Kauhasen eriävä mielipide:

  Me Kokoomuksen edustajat Auran kunnanhallituksessa, jätämme eriävän mielipiteen kokouksessa tehtyyn päätökseen hankinnan keskeytyksestä. Perustelemme asian seuraavasti:

  - Auran kunnan taloustilanne tai tilatarve ei ole muuttunut oleellisesti siitä, kun kilpailutusprosessi on laitettu käyntiin.
  - Kilpailutus ei sisällä oleellisia virheitä tilojen koon, käyttötarkoituksen, teknisten tai kirjallisten asiakirjojen osalta. Sosiaalitoimen osaan ei ole pyydetty erikseen ns. henkilöstön sosiaalitiloja, tilatarve oli annettu tilaohjelman perusteella, jossa ei oltu huomioitu mm. käytävätiloja tai muita muuttujia, joita annetut tilakoot aiheuttavat kokonaisuutta ratkaistaessa. Tarjouksessa eniten pisteitä saanut kokonaisuus oli tila ratkaisultaan erittäin järkevä eikä sisältänyt ylimääräistä hukkatilaa. Tarjouspyynnössä ei myöskään oltu rajattu rakennuksen neliömäärää. Myös sosiaalitoimen tilat olisi pystytty eriyttämään tarjouspyynnön edellyttämällä tavalla.
  - Auran kunta sai 5 tarjousta, joista 3 oli hyväksyttyjä.
  - Eniten pisteitä saaneen tarjoajan vuokrataso ei ylittänyt alueen yleistä hintatasoa ottaen huomioon sen, että kiinteistön kunnossapitovastuu olisi jaettu tarjousasiakirjojen vastuutaulukon mukaisesti.
  - Kilpailutusmalli (vuokraus) oli yhteisesti sovittu kunnanhallituksen yksimielisellä päätöksellä.
  - Tilat täyttivät myös kaikki henkilöstön niille asettamat toiveet sekä sen, että kunnan keskeiset palvelut olisivat olleet saavutettavissa ns. yhden luukun periaatteella.
  - Pitkään jatkunut palveluiden hajauttaminen ja etätyö ovat aiheuttaneet haasteita työyhteisölle ja hankinnan keskeyttäminen tässä tilanteessa on mielestämme myös huonoa työnantaja­politiikkaa.

   

Äänestystulokset

 • Jaa 3 kpl 43%

  Sanna Laine, Virpi Kauhanen, Kari Koivu

 • Ei 4 kpl 57%

  Jouko Vähä-Rahka, Taru Sahla, Juhani Yli-Pohja, Jukka Leino

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS AURAN KUNNANHALLITUKSEN HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon 1.

1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
- 60.000 € tavarat ja palvelut
- 400.000 € terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut
- 150.000 € rakennusurakat
- 500 000 € käyttöoikeusurakat

I Oikaisuohje
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä  hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Hankintaoikaisun tekoaika
Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

TOIMITUSOSOITE:
Auran kunnanhallitus
PL 24
21381 Aura
Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8, Aura.
Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Julkisista hankinnoista annetun lain 42 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankinta-asian muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Käsittelymaksu
Markkinaoikeus perii valittajalta pääsääntöisesti valitusasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksuna 2050 euroa (tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu on markkinaoikeudessa 510 euroa. Jos asia poistetaan käsittelystä antamatta ratkaisua, peritään oikeudenkäyntimaksuna 500 euroa.

Valituskielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki

puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi