Kunnanhallitus, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksita johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2021

AurDno-2021-5

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Valtiovarainministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö tekivät päätökset vuoden 2021 valtionosuudesta joulukuun 2020 lopussa.

Kaupungeille ja kunnille myönnetään valtionosuutta 7 593 miljoonaa euroa ja verotulomenetysten korvauksia 2 362 miljoonaa euroa vuonna 2021. Vuodesta 2020 alkaen kunnille maksettavat verotulomenetysten korvaukset on erotettu peruspalvelujen valtionosuudesta. Kirjanpidossa korvaukset kuitenkin kirjataan valtionosuuksiin ja eritellään tilinpäätöksen liitetiedoissa. Täten kirjanpidon mukainen valtionosuus on yhteensä 9 955 milj. euroa vuonna 2021.

Sekä vuoden 2020 että 2021 valtionosuusmaksatukseen vaikuttaa vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa (9.4.2020) päätetty ja 5. lisätalousarviossa (3.9.2020) tarkistettu koronavirusepidemiaan liittyvä veronmaksulykkäysten aiheuttamien verotulomenetysten tilapäinen korvaus, joka lisää valtionosuutta 118 milj. € vuonna 2020 ja vähentää valtionosuutta 88 milj. € vuonna 2021. Loppuosa vähennyksestä tehdään vuonna 2022.

Koronaepidemiaan liittyviä tukia maksetaan kunnille vuonna 2021 valtionosuuden yhteydessä 46 miljoonaa euroa. Tästä 31 milj. euroa jaetaan kuntien välillä kunnallisverojen suhteessa ja loppuosa 15 milj. euroa asukasta kohden tasasuuruisesti (2,80 €/as).

Valtionosuus koostuu hallinnollisesti kahdesta osasta, valtiovarainministeriön kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Kumpikin osa tulee ottaa huomioon kunnan valtionosuuden yhteismäärää laskettaessa.

Auran kunnalle on myönnetty valtiovarainministeriön päätöksellä 31.12.2020 kunnan peruspalvelujen valtionosuutta vuodelle 2021 yhteensä 5 693 268 euroa, josta verotuloihin perustuvaa valtionosuuden tasausta on 1 721 512 euroa. Kotikuntakorvaustuloja on laskennassa huomioitu 160 892 euroa ja kotikuntakorvausmenoja -172 084 euroa. Veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvaus on 1 893 043 euroa, verolykkäysten takaisinperintä -56 197 euroa sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä anneutssa lailla tarkoitettua rahoitusta -18 544 euroa. Kokonaisrahoitus on vuonna 2021 kuukaudessa 625 030 euroa ja koko vuodelta 7 500 378 euroa.

Mikäli kunta on tyytymätön tehtyyn päätökseen, on sillä oikeus kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain 64 §:n nojalla oikeus tehdä kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus tyytyy tehtyyn päätökseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.