Kunnanhallitus, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2021

AurDno-2021-5

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain mukaan kotikuntakorvaus määräytyy kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien esi- ja perusopetuksen toteutuneiden kustannusten perusteella erikseen 6-, 7-12- ja 13-15-vuotiaille. Toteutuneet kustannukset määräytyvät mainitun lain 59 §:n mukaisesti vähennettynä kustannuksilla, jotka aiheutuvat erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan perusopetuslain 4 a §:ssä tarkoitetun opetuksen tuesta sekä pidennetyn oppivelvollisuuden opetuksesta siltä osin kuin ne ylittävät toteutuneen kotikuntakorvauksen tason.

Kotikuntakorvauksen perusosa lasketaan jakamalla kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien yhteenlasketut esi- ja perusopetuksen toteutuneet kustannukset kuntien painotetulla 6-15 -vuotiaiden määrällä. Kuntien painotettu 6-15 -vuotiaiden määrä saadaan kertomalla kuntien 6-vuotiaiden määrä luvulla 0,61, 7-12-vuotiaiden määrä luvulla 1 ja 13-15-vuotiaiden määrä luvulla 1,60 ja laskemalla näin saadut tulot yhteen. Oppilaan iän mukaan määräytyvä kotikuntakorvaus saadaan kertomalla kotikuntakorvauksen perusosa seuraavasti: 6-vuotias, kerroin 0,61, 7-12-vuotias, kerroin 1 ja 13-15-vuotias, kerroin 1,60.

Valtiovarainministeriö on 30.12.2020 päättänyt kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta anetun lain 38 §:n 6 momentin nojalla, että vuoden 2021 kotikuntakorvauksen perusosa on 7 112,84 euroa.

Jos kunta on tyytymätön tehtyyn päätökseen, on sillä oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus tyytyy tehtyyn päätökseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.