Kunnanhallitus, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiösopimuksen mukainen osakaskuntien osakeomistuksen määräaikaistarkastus

AurDno-2021-21

Valmistelija

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Perustelut

Turun seudun puhdistamo Oy:n omistajien 14.12.2016 solmiman Yhtiösopimuksen (=osakassopimuksen) mukaan omistajakuntien omistusosuuksien yhtiössä tulee vastata sitä suhteellista osuutta, jolla kukin omistajakunta jätevesillään yhtiötä rasittaa. Osakeomistusprosentin tulee siten vastata kunkin omistajakunnan käyttämän jäteveden puhdistuspalvelun määrää.

Yhtiön pääomakustannukset jaetaan omistajille omistajien omistusosuuksien mukaisesti. Kun omistusosuus vastaa palvelun käyttömäärää, myös pääomakustannukset jakautuvat omistajille siinä suhteessa kun nämä palvelua käyttävät. Käyttökustannukset jakautuvat omistajille suoraan
palvelun käytön mukaisesti.

Vuonna 2021 on aika ensimmäistä kertaa tehdä omistusosuuksien ja palvelun käyttömäärien synkronointi ts. määräaikaistarkastus. Osakassopimuksen mukaan omistusosuuksien tarkastus tehdään viiden vuoden välein. Määräaikaistarkastuksessa havaitut tarvittavat omistusosuuden muutokset toteutetaan suunnatulla osakeannilla, kuten toimittiin myös vuonna 2016 osakassopimuksen tullessa voimaan.

Osakassopimuksen mukaista päivitystä valmistellaan alustavasti yhtiön kevätyhtiökokoukseen 2021. Ennen yhtiökokousta tulee omistajakunnissa tehdä omistusmuutoksiin tarvittavat päätökset.

Yhtiön omistajilta perimät pääomakustannukset seuraavat omistusosuuksia yhtiössä. Omistusosuuden muutos johtaa siten omistajakunnan kannalta joko siltä perittyjen jäteveden käsittelymaksujen nousuun taikka laskuun. Muutoksen suunta riippuu siitä, miten omistajakunnan jätevesikuormitus on vuoden 2016 jälkeen kehittyneet suhteessa toisiin omistajiin.

Suunnatussa osakeannissa yhtiön osakkaat yhtä lukuun ottamatta saavat uusia osakkeita. Kunkin osakkaan saama osakemäärä riippuu sen yhtiölle toimittaman jäteveden määrästä ja laadusta. Uudet osakkeet ovat saajalleen maksuttomia. Niistä ei makseta varainsiirtoveroa eikä uusien
osakkeiden saaminen johda kirjanpidollisten voittojen tai tappioiden syntymiseen omistajakunnassa. Osakeannin kautta omistussuhteet saadaan säädettyä tarkkaan palvelun käytön mukaiseksi.

Osakeannin toteuttaminen edellyttää kahta päätöstä. Ensin yhtiökokous päättää uusien osakkeiden suuntaamisesta omistajille. Seuraavana askelena on, että omistajakunta merkitsee saamansa osakkeet. Merkitseminen tarkoittaa osakkeiden vastaanottamista. Merkinnät on osakkeiden rekisteröintiprosessin yksinkertaistamiseksi tarkoituksenmukaista tehdä yhtiökokouksen yhteydessä.


Merkintäasiakirjan allekirjoittavalla kokousosallistujalla on oltava kyseiseen toimeen asianmukainen valtuus ja oikeus edustaa omistajakuntaa nimenkirjoittajana tässä asiassa, jotta osakemerkintä olisi pätevä.

Osakkaat ovat yhdessä sitoutuneet osakassopimuksen noudattamiseen. Omistajien omistusosuuksia ja niihin määräajoin tehtäviä muutoksia käsitellään Yhtiösopimuksen (osakassopimuksen) kohdissa B 4.2 ja 4.3.

Yhtiön nykyiset omistussuhteet perustuvat osakkaiden tuottamiin jätevesimääriin vuonna 2015. Osakassopimuksen mukaan: ”Osakkaiden jätevesikuormituksen ja omistusosuuksien vastaavuus arvioidaan viiden vuoden välein edellisen täyden toimintavuoden mitatun jätevesikuormituksen
perusteella huomioiden mahdollisten yksittäisten poikkeuksellisten olosuhteiden vaikutukset.” Ensimmäinen vastaavuustarkastelu toteutetaan siis vuoden 2021 aikana vuoden 2020 tietojen perusteella huomioiden mahdollisten yksittäisten poikkeuksellisten olosuhteiden vaikutukset. Osakeannissa annettavien uusien osakkeiden täsmälliset määrät selviävät, kun vuoden 2020 kuormitusluvut ovat tiedossa meneillään olevan vuoden päättymisen jälkeen.

Nykyiset omistusosuudet ovat seuraavat:

Osakeomistus alkaen vuodesta 2016

  % kpl
Turku 62,3 8295
Kaarina 11,1 1478
Paimio 3,1 413
Lieto 3,7 493
Rusko 1,0 133
Raisio 7,0 932
Naantali 6,1 812
Masku 2,0 266
Nousiainen 0,6 80
Mynämäki 1,3 173
Aura 0,7 93
Pöytyä 0,6 80
Oripää 0,2 27
Marttila 0,3 40
YHTEENSÄ 100 13315


Kunnan lopullisen päätöksen tulee sisältää
- päätös osakkeiden merkinnästä ja
- merkintäasiakirjan allekirjoittajan valtuutus tähän tehtävään.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä Auran kunnalle Turun seudun puhdistamo Oy:n maksuttomassa osakeannissa vuonna 2021 suunnattavat osakkeet. Kunnanjohtaja Mika Joki valtuutetaan Auran kunnan puolesta allekirjoittamaan merkintää koskeva asiakirja.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Turun seudun puhdistamo Oy, kirjanpito

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45