Kunnanhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 189 Esitys määrärahojen ylitysoikeudesta terveydenhuollon ja toimeentuloturvan tehtäväalueille sekä osavuosiraportti nro 3/2018

AurDno-2018-401

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on ohjeistanut, että toimialajohtajat raportoivat talouden ja tavoitteiden toteutumisesta vähintään neljä kertaa vuodessa. Vastuuyksikkökohtainen tulojen ja menojen toteutuma tammi-syyskuussa 2018 on kirjanpidon tilanteen 16.10.2018 mukaisena esitetty esityslistan liitteenä. Sosiaalipalvelujen tehtäväalueella toimintakulujen toteutuma on 71,1 % (arvioitu alitus 180 000 euroa), toimintatuottojen toteutuma on 64,7 % (arvioitu alitus noin 40 000 euroa) ja toimintakatteen toteutuma on 71,9 % (alitus noin 123 000 euroa). Sosiaalipalvelujen toimintatuottoja on vielä kirjaamatta. Toisaalta tulossa saattaa vielä olla isojakin menoeriä, koska  hallinto-oikeudessa on vireillä hallintoriita lastensuojelun sijaiskuluista. Myös ICT-menot ovat kasvussa. Kotihoito on muuttanut Tilhelän tiloihin ja sosiaalitoimisto on muuttanut paloaseman tiloihin, joista muutoista on aiheutunut ennakoimattomia menoja.

Sosiaalipalveluissa on pystytty toimimaan talousarvion käyttösuunnitelman mukaisesti muuten paitsi lapsiperheiden kotipalvelun osalta, jota palveluja ei juurikaan ole pystytty järjestämään. Sosiaalipalveluissa ovat ennakoitua enemmän kasvaneet lastensuojelun, päihdehuollon, mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ja vammaispalvelujen tarpeet. Yleisesti ottaen avohuollon osuus on kasvanut ja ympärivuorokautisen hoidon ja palvelun tarpeissa on supistumista. Lastensuojelun tarpeet ja palvelut ovat olleet kasvussa vuodesta 2015 lukien, jolloin myös sosiaalihuoltolaki uudistettiin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemuutokseen tähtäävien työryhmien toiminta jatkuu maakunnan muutosjohtajan johdolla. Sosiaalitoimi on mukana maan hallituksen asettamissa kärkihankkeissa KomPassi (Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahviustetaan kaikenikäisten omaishoitoa) ja Lape (Lapsi- ja perhepalveluiden muutostyön yhteisrakenteiden luominen). Hankkeissa on kehitetty m.m. työmenetelmiä ja sähköisiä palveluja.

Ikäihmisten palveluissa ympärivuorokautisen hoidon osuus on kuluneena vuonna vähentynyt. Kotisairaanhoidossa aloitti toinen sairaanhoitaja ja varahenkilö, joka on helpottanut kotihoidon sijaistarvetta. Kotihoitoon on edelleen ollut vaikeaa saada sijaisia.Sijaisia on tarvittu kahden työntekijän äitiys- ja vanhempainvapaan sijaisiksi sekä hoitovapaiden sijaisiksi. Kotihoidon sairaus- ja äitiyslomasijaisiin varattu määräraha onkin ylittynyt.  Asiakas/potilastietojärjestelmä Lifecaren toiminnassa on edelleen ongelmia, ja ohjelma aiheuttaa ylimääräistä työtä laskutuksessa ja tilastojen koostamisessa. Luotettavia tilastoja ajalta 1.1-30.9 ei ole onnistuttu koostamaan; kotihoito ja toimistosihteeri ovat joutuneet tutkimaan ja korjaamaan käyntitilastoja jopa päivätasolla, eikä kaikkia korjauksia ole vielä saatu tehtyä.

Ikäihmisten palvelujen jonotusaikoja seurataan, ja ne raportoidaan puolivuosittain. Jonotusajat ovat olleet varsin kohtuulliset.

TOIMEENTULOTURVA

Työikäisten palvelujen osalta toimintakulut ylittynevät noin 63 000 eurolla. Myös toimintatulot alittuvat, koska valtion maksamat korvaukset kuntouttavaan työtoimintaan ovat viivästyneet, eikä näitä tuloja vielä sisälly toteutumaan. Työttömyysturvan muutokset (esimerkiksi nk. aktiivimalli) ja kotitalouksien velkaantuminen ovat kasvattaneet toimeentulotukea. Varsinais-Suomen elokuun työllisyyskatsauksen mukaan Auran työttömyysprosentti on 5,3 %. Työttömyys ja työnhakijoiden määrä on vähentynyt, muttei juurikaan pitkäaikaistyöttömien määrä. Työmarkkinatuen kuntaosuutta kuluu  noin 40 000 euroa arvioitua enemmän. Kelan rahoittamasta työmarkkinatuesta kunnan osuus on 50 % yli 300 päivää työttömänä olleiden osalta ja 70 % yli 1000 päivää työttömänä olleiden osalta. Kuntouttavaa työtoimintaa lisäämällä kunta on pystynyt vaikuttamaan työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Kuntouttavan työtoiminnan menoja on noin 20.000 euroa ennakoitua enemmän. Ylitys johtuu palkkatuella palkatusta, palkan sivukuluista ja vakuutusmaksuista.

TERVEYDENHUOLTO

Erikoissairaanhoidon laskutus tapahtuu tässä vaiheessa vuotta talousarvion mukaisena tasaerälaskutukssena. Tasaerää on tarkistettu alkuperäisestä korottavasti loka-joulukuulle siten, että tasaeriin tarvitaan 556 000 euron lisätalousarvio. Auran kunnan erikoissairaanhoidon käyttö suhteessa alkuperäiseen tasaerään oli tammi-syyskuun toteutuman perusteella 11,6 %. Erityisesti TYKS:n ja psykiatrian käyttö ovat kasvaneet ennakoitua enemmän.Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tilaston perusteella talousarvion toteutuma oli tammi-syyskuussa 83,7%. Siirtoviivepäiviä on tänä vuonna kertynyt 2. Siirtoviiveellä tarkoitetaan aikaa, jonka potilas viettää erikoissairaanhoidon osastolla, vaikka ei enää tarvitsisi erikoissairaanhoitoa, mutta jatkopaikkaa ei ole tarjolla, eikä potilasta voida lähettää kotiin. Korotettua maksua kunta maksaa siirtoviivepäivistä kolmannesta hoitopäivästä alkaen.

Perusterveydenhuollossa sairaanhoidon ja vuodeosaston palvelujen tarve  on ollut arvioitua suurempaa. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä on tehnyt perusterveydenhuoltoon 150 450 euron lisätalousarvion. Yhteistyö terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kesken on  toiminut ja SAS-ryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti noin kerran kuukaudessa.

 

Ehdotus

Esittelijä

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta esittää liitteenä olevan osavuotisraportin nro 3/2018 kunnanhallitukselle, ja pyytää terveydenhuollon tehtäväalueelle  706 450 euron ylitysoikeutta erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhuoltoon sekä toimeentuloturvan tehtäväalueelle 63 000 euron ylitysoikeutta työmarkkinatukimenoihin ja kuntouttavaan työtoimintaan. 

Sosiaalipalvelun tehtäväalueella menot alittuvat toteutuman 1.1.-31.10.2018 perusteella arvioituna.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää terveydenhuollon tehtäväalueelle 704 450 euron lisämäärärahan ja toimeentuloturvan tehtäväalueelle 63 000 euron lisärahoituksen vuoden 2018 talousarvioon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.