Kunnanhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 190 Kuntalaisaloite: Liukuesteet Auran eläkeläisten ja liikuntarajoitteisten jalkineisiin

AurDno-2018-174

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Kunnanvaltuutettu Ilkka Soukka on 23.4.2018 tehnyt kuntalaisaloitteen seuraavasti: 

"Liukuesteet Auran eläkeläisten ja liikuntarajoitteisten jalkineisiin

Liukuesteet mahdollistavat vanhemman väen ja liikuntarajoitteisten henkilöiden turvallisen liikkumisen myös talvella. Useimmilla aktiivinen liikunta on saattanut jäädä vähäiseksi ja sen vuoksi kaikki liikunta edistää terveyttä, kuten esim. käynti kaupassa. Liukuesteet saattavat estää vakavia loukkaantumisia kustannuksineen, jotka saattavat koitua kunnan maksettavaksi.

Kuntalaisaloitetta seuraa 13 kpl yhteen nidottua adressiin muotoon allekirjoitettua nimilistaa.

Auran ulkopuolelta m.m. kansanedustajat Ritva Elomaa ja Ville Tavio suhtautuivat asiaan myötämielisesti.

Aurassa 23.4.2018 Ilkka Soukka" 

Ehdotus

Esittelijä

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta käy edellä mainitusta kuntalaisaloitteesta lähetekeskustelun.

Päätös

Perusturvalautakuna tutustui tehtyyn kuntalaisaloitteeseen.

Kuntalaisaloitteesta käytiin lähetekeskustelu, ja aloitetta valmistellaan edelleen sekä pyydetään lausuntoa vanhus- ja vammaisneuvostolta. Aloitteen mukainen toiminta arvioitiin ennalta ehkäiseväksi palveluksi, jolla voidaan estää vakavia loukkaantumisia, ja niistä aiheutuvia vielä isompia kustannuksia.

Valmistelija

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Vanhus- ja vammaisneuvosto antoi kuntalaisaloitteeseen kokouksessaan 22.08.2018 lausuntonsa seuraavasti: "Vanhus- ja vammaisneuvosto suhtautuu kuntalaisaloitteeseen myönteisesti ja esittää, että kunta kartoittaisi eläkeläisten suhtautumista liukuesteiden käyttöön siten, että kunta ensi alkuun myöntäisi esimerkiksi 100 eläkeläisen kenkiin liukuesteet. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi siten, että kunta julkaisisi ilmoituksen, jossa pyydetään ilmoittamaan haluaako liukuesteet kenkiinsä ja samalla voisi ilmoittaa oman kengän kokonsa. Tämä voisi olla vaikkapa jonkun Vanhustenviikon tapahtuman yhteydessä ja samassa yhteydessä voitaisiin toteuttaa eläkeläisille suppea kysely palveluista."

Useat kunnat ovat ehkäisseet kaatumistapaturmia jakamalla ilmaisia tai osittain ilmaisia kenkiin asennettavia liukuesteitä tai nastoittamalla jalkineita. Ikäihmisten elinympäristön riskien arviointi on osa perustyötä, jota kotihoidossa olevien osalta suoritetaan kotikäyntien yhteydessä ja palvelusuunnitelmia laadittaessa. Kenkiin asennettavilla liukuesteillä voidaan vähentää kaatumisia, estää lonkkamurtumia sekä niiden aiheuttamia kustannuksia. Liukuesteiden tulee olla kenkiin helposti asennettavat, ja niiden tulee täyttää henkilösuojaimelle asetuksessa (EU) 2016/425 säädetyt terveyttä ja turvallisuutta koskevat olennaiset vaatimukset.

31.12.2017 tilastokeskuksen tilaston (Sotkanet.fi) mukaan Aurassa on 75-vuotta täyttäneitä 276 ja 70-vuotta täyttäneitä 474. Perusturvalautakunta voisi hankkia koe-erän kenkiin kiinnitettäviä liukuesteitä,

esimerkiksi 100-150 kpl. Kohderyhmänä voisi  olla 70-vuotta täyttäneet Auran kunnan asukkaat. Jakelun organisointitavan voisivat päättää sosiaalijohtaja ja avopalvelun ohjaaja.

Ehdotus

Esittelijä

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta päättää hankkia kenkien kantaan asennettavia liukuesteitä 150 kpl, ja käyttää liukuesteiden hankintaan testamentilla saaduista varoista 3300 euroa.

Kenkiin asennettavia liukuesteitä  (EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus) jaetaan 150 paria  70 - vuotta täyttäneille Auran kuntalaisille siten, että jakelun organisoinnin päättävät sosiaalijohtaja ja avopalvelun ohjaaja.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustoaloitteen johdosta toteutetut toimenpiteet valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.