Kunnanhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 194 LISÄPYKÄLÄ: Talouden toteuma syyskuussa ja lokakuussa 2018 (lisäpykälä)

AurDno-2018-452

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Auran kunnan tuloverokertymä vaihtelee jonkin verran kuukausittain. Valtionosuudet ovat kertyneet hieman suurempina kuin talousarvioon on arvioitu. Lokakuun lopussa verotuloja on kertynyt 13 664 148 euroa ja valtionosuuksia 4 999 167 euroa. Toteumaprosentit talousarvion luvuista ovat 93 ja 86. Marras- ja joulukuun tuloverot jäänevät pieniksi. Marraskuun verotilitysten määrä ei ole vielä tänään 26.11.2018 tiedossa. Oheismateriaalina on kunnan tuloverotilitykset viimeiseltä 13 kuukaudelta.

Toimintatuottojen kokonaiskertymä on sekä syys- että lokakuun lopun tilanteessa noin viisi prosenttia talousarvion lukua alhaisempi. Palkat ja palkkiot ovat toteutuneet noin kolmen prosentin verran pienemmällä summalla. Palvelujen ostot eivät vielä ole ylittyneet, mutta loppuvuoden osalta ylitystä on tulossa sekä perusterveydenhuollon- että erikoissairaanhoidon osalta. Avustukset ja muut toimintakulut ovat jo ylittyneet sekää syyskuun että lokakuun osalta. Tuloslaskelmat ovat oheismateriaaleina.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus merkitsee talouden tilanteen tietoon saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.