Kunnanhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 186 Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön järjestelyt

AurDno-2018-438

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Asiaa on käsitelty aiemmin Perusturvalautakunnan kokouksessa 6.3.2018:

"Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Sen tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä sekä tukea vanhemmuuden haasteissa. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Tämä tapahtuu käytännössä opastamalla perhettä lasten ja kodinhoidossa sekä vahvistamalla arjen taitoja.

Sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaan lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpidon turvaamiseksi kotipalvelua, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista tiettyjen syiden vuoksi. Näitä syitä voivat olla esimerkiksi sairaus, synnytys, vamma, muu vastaavanlainen toimintakykyä alentava syy tai erityinen perhe- tai elämäntilanne (esim. perheenjäsenen kuolema, avioero, toinen vanhemmista vankilassa, kaksoset perheessä jne.).

Palvelua ei voi saada äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon. Vanhempien työssäkäynti ja kodin siivous tulee myös järjestää muuten kuin kotipalvelun avulla.

Lapsiperheiden kotipalvelu on Aurassa iäkkäiden palveluissa kotihoidon yhteydessä.  Kotihoidon asiakkaista vähintään 95 % on ikäihmisiä, eikä lakisääteistä lapsiperheiden kotipalvelua ole pystytty  kotipalvelun työtilanteen ja kotipalvelun työn sisällön vuoksi juurikaan järjestämään. Ongelmana on ollut myös työntekijöiden vaihtuvuus työvuorojen mukaan. Samassa perheessä on saattanut käydä useampi eri työntekijä. Nämä ongelmat on tunnistettu myös muissa kunnissa, ja lapsiperheiden kotipalvelu onkin siirretty perhepalveluiden yhteyteen. Lapsiperheiden palveluissa on tärkeää minimoida työntekijöiden vaihtuvuus, jotta jatkuvuus palveluissa voidaan varmistaa, ja perheen on helpompia asioida tutun työntekijän kanssa kuin vaihtuvien työntekijöiden. Mitä paremmin arkisen kasvuympäristön katsotaan edistävän ja tukevan lapsen ja nuoren kehitystä, sitä vähemmän todennäköisesti tarvitaan raskaampia palveluita ja viimesijaista lastensuojelua.

Lapsiperheiden kotipalvelun siirto iäkkäiden palveluista lasten ja perheiden palveluihin helpottaisi myös avopalvelun ohjaajan ja ylipäänsä kotihoidon töiden järjestelemistä ja kehittämistä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on antanut määräyksen (1/2016) sosiaalihuollon palvelurakenteen luokituksesta. Määräyksen mukaan lapsiperheiden kotipalvelu sisältyy lapsiperheiden palveluihin, joka on sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on tukea lapsiperheitä ja vanhemmuutta sekä edistää lasten yksilöllistä kasvua ja myönteistä kehitystä.

Yhteydenotot lastensuojeluun ja sosiaalihuoltolain mukaiseen palvelutarpeen arviointiin ovat olleet kasvussa vuodesta 2014 lukien. Lisäksi lapsiperheiden kotipalvelua ei ole kyetty järjestämään lain vaatimalla tavalla ja tasolla. Lapsiperheiden ennaltaehkäisevän tuen ja nopean, riittävän intensiivisen työskentelyn toteuttamiseksi kunnassa on selkeä tarve perhetyöntekijän työlle. Perhetyöntekijä työskentelisi puolet ajastaan lapsiperheiden kotipalvelussa ja toisen puolet työajastaan sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä. Perhetyöntekijän kelpoisuusehtona olisi sosiaalialan ammatillinen perustutkinto, lähihoitaja.

Kunnassa on kaksi perheohjaajaa, joista toinen on siirretty määräaikaisesti sosiaalityöntekijäksi. Perheohjaajan tehtäväkuvaan sisältyy pääasiassa lastensuojelun perhetyö. Uuden perhetyöntekijän toimen myötä mahdollistuisi myös tiiviimpi yhteistyö yhteistyötahojen, kuten esimerkiksi koulut, kanssa ja iltapainoitteisen työn lisääminen sekä ennen kaikkea lapsiperheiden kotipalvelun järjestäminen.

Valmistelija: Sosiaalijohtaja Sirpa Kunnas, puh. 040 5572761

Päätösehdotus:

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle lapsiperheiden kotipalvelun palvelukokonaisuuden siirtämistä iäkkäiden palveluista lasten ja perheiden palveluihin sekä pyytää lupaa palkata 01.04.2018 lukien perhetyöntekijä lapsiperheiden kotipalveluun ja sosiaalihuoltolain mukaiseen perhetyöhön siten, että kelpoisuusehtona olisi sosiaalialan perustutkinto (lähihoitaja). Palvelu olisi matalan kynnyksen palvelua ja samalla sosiaalityön painopistettä voitaisiin sosiaalihuoltolain edellyttämällä tavalla siirtää ennalta ehkäisevämpään suuntaan, jolloin olisi mahdollista välttää raskaampien lastensuojelupalvelujen tarvetta.

Päätös:

Perusturvalautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle että

1) lapsiperheiden kotipalvelun palvelukokonaisuus siirretään iäkkäiden palveluista lasten ja perheiden palveluihin, jolloin se ei enää olisi avopalvelun ohjaajan alaisuudessa.

2) pyytää lupaa palkata perhetyöntekijäksi 01.04.2018 lukien toistaiseksi nyt määräaikaisessa toimessa 31.12.2018 saakka oleva lähihoitaja. Hänen tehtäväkuvassaan olisi sosiaalihuoltolain mukaiset lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö

Perustelu:

Uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti lapsiperheille on järjestettävä kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Perhetyötä järjestetään sekä sosiaalihuoltolain että lastensuojelulain perusteella.

Lapsiperheiden kotipalvelu ja sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö ovat matalan kynnyksen palveluja ja samalla voitaisiin sosiaalityön ja lastensuojelun painopistettä siirtää lain edellyttämällä tavalla ennaltaehkäisevämpään suuntaan, jolloin voitaisiin välttää raskaimpien lastensuojelupalvelujen tarvetta."

 

                     

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan perhetyöntekijän toimeen 1.1.2019 alkaen toistaiseksi. Toimen hinnoittelutunnus on 04SOS06A. Ennen toimen täyttöä henkilöstöhallintoon on toimitettava ajatasainen tehtäväkuvaus, jonka perusteella tehtävän vaativuustaso määräytyy.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Sirpa Kunnas, Maija-Liisa Sibakow, Ulla-Maija Haapalainen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.