Kunnanhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 191 Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2021

AurDno-2018-435

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kunnanhallitus antoi 11.6.2018 pitämässään kokouksessa vuoden 2019 talousarvion sekä vuosien 2019–2021 taloussuunnitelman laadintaohjeet. Samalla kunnanhallitus antoi vuoden 2019 talousarvion laadinnan pohjaksi yhden prosentin nousun vuoden 2018 hyväksytystä talousarvion tasosta. Raamin laskennassa on käytetty tulovero-oletuksena 21,75 %, jonka valtuusto vahvisti kokouksessaan 5.11.2018.

Auran kunnan taseen alijäämä katettiin tilikauden 2017 aikana, jolloin ylijäämäksi muodostui 136 000 euroa. Kunnan lainakanta laski lähes 1 300 000 euroa saman vuoden aikana ja on nyt 11 976 000 euroa.  Lainamäärä on kunnan osalta 3 000 euroa ja konsernin osalta 3 703 euroa asukasta kohden. Kuntien keskimääräinen painotettu tuloveroprosentti vuonna 2017 on 19,91. Auran kuntakonsernin osalta vuosikate oli vuosina 2016 ja 2017 positiivinen, mutta suhteellinen velkaantumisprosentti on 58,3.

Kunnan verotuloennusteen mukaan vuonna 2018 kunnan tuloverokertymä nousisi vuoden 2017 tilinpäätöksestä noin 100 000 euroa, yhteisövero nousisi 100 000 euroa ja kiinteistöveron osuus pysyy ennallaan. Kuntaliiton tuottaman veroennustekehikon mukaan kunnan verotulot kasvaisivat jälleen vuonna 2019 reilut kaksi prosenttia. Kunnan valtionosuuksista leikataan vuonna 2019 tämän hetken tiedon mukaan 113 000 euroa.

Talousarvio on laadittu halintokuntien esitysten pohjalta. Talousarviossa toimintakatteen nousu vuoden 2018 talousarvioon verrattuna on 2,0 % ja kulujen nousu 2,3 %. Maksutuottojen arvioidaan nousevan vuoden 2018 tasosta noin 5 %. Kunnan tuloveroihin on arvioitu 2,7 % kasvua vuoteen 2018 verrattuna ja verotuloihin kokonaisuutena 3,2 %. Valtionosuuksiin on arvioitu tulevan vuoteen 2018 verrattuna vähennystä vain -0,30 %. Poistojen määrä on 765 260 euroa. Tilikauden tulokseksi jää 256 369 euroa. Investoinnit jäävät katettaviksi pääosin lainarahalla, sillä niiden kokonaiskustannusarvio on 1 070 500 euroa.

Kunnan tulo- ja menovirrat, 1000 euroa

Tuloslaskelmat TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019
Toimintatuotot   3 073   3 192   2 585   2 717
Toimintakulut 21 803 21 251 21 833 22 588
Verotulot 14 440 14 873 14 678 15 148
Valtionosuudet   6 032   5 983   5 766   5 749

Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnnitelma vuosille 2019 - 2021 turvaa kunnan laadukkaat palvelut. Talousarvio pitää sisällään henkilöstömäärän kasvua sekä sopimusten mukaiset palkankorotukset. Suunnitelma on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää esittää talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2021 kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.