Kunnanhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 185 Varahenkilön toimen täyttäminen 01.01.2019 lukien

AurDno-2018-275

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ulla-Maija Haapalainen, ulla-maija.haapalainen@aura.fi
Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

 

Avopalvelun ohjaajan lisäksi kotihoidossa työskentelee kaksi sairaanhoitajaa ja seitsemän lähihoitajaa sekä määräaikainen varahenkilö. Varahenkilön toimi on täytetty määräaikaisesti 31.12.2018 saakka.

Kotihoidon tiimi vastaa noin 60 säännöllisen palvelun asiakkaan hoidosta. Lisäksi hoidetaan tilapäistä hoitoa tarvitsevia.
Varahenkilö on määräaikaisesti työskennellyt kotihoidossa lokakuusta 2017 alkaen. Varahenkilön avulla kotihoito on onnistunut vähentämään merkittävästi kuormitusta työssään. Varahenkilö toimii vakinaisten työntekijöiden sijaisena. Varahenkilö on sijaistanut vuosilomia, 1-2- päivän poissaoloja, ja kotihoidon on ollut mahdollista suunnitella sekä toteuttaa työtään asiakaslähtöisemmäksi varsinkin aamuvuoroissa, joissa asiakkaiden avun tarve on suurin. Lyhytaikaisten sijaisten rekrytoiminen ja vuokraaminen on vähentynyt. Varahenkilön palkkaaminen sijaiseksi tulee edullisemmaksi kuin useiden eri sijaisten työsuhteiden perustaminen. Talousarvioon vuodelle 2019 on esitetty määräraha varahenkilön (=lähihoitaja) toimen täyttämiseksi.

Kotihoidon asiakkaita ovat pitkäaikais- ja monisairaat, vaikeavammaiset ja tänä päivänä usein myös saattohoitoa vaativat asiakkaat. Mielenterveys-, muisti- ja päihdesairaudet ovat näkyvä ja paljon pitkäjänteistä työtä sekä yhteistyötä vaativa ryhmä kotihoidon asiakkaissa. Kotihoidon tehtäväkenttä on moninainen. Kotihoidon työntekijöiden työn kulmakiviä ovat lääkehuolto, sairaanhoito ja perushoito hoitotyön prosessissa, joka kokonaisuudessaan kirjataan terveydenhuollon potilastietojärjestelmään. Kotihoidon tehtävät suunnitellaan sähköisesti Lifecare-järjestelmässä, kotihoidon sovelluksen viikko-ohjelmassa. Kotihoidon työt jaetaan ja tilastoidaan päivittäin manuaalisesti ajanvarausohjelmaa hyödyntäen. Kotihoidon työntekijät tekevät päivittäin yhteistyötä asiakkaan verkostojen kanssa.

Ehdotus

Esittelijä

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa varahenkilön työsuhteeseen 01.01.2019 lukien toistaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan kotihoidon varahenkilön vakinaiseen toimeen 1.1.2019 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Ulla-Maija Haapalainen, Sirpa Kunnas, Maija-Liisa Sibakow

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.