Kunnanhallitus, kokous 9.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Ilmasto-ohjelman laatiminen

AurDno-2022-197

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

 Auran SDP:n valtuustoryhmä teki 15.11.1021 aloitteen ympäristöohjelman laatimisesta. "Valtuutettujen mielestä Auran kunnassa tarvitaan ympäristöohjelma, jonka päämääränä on taata kuntalaisille terveellinen, viihtyisä ja luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö nyt ja tulevaisuudessa. Ohjelman strategisten tavoitteiden ja toimenpiteiden tulee liittyä ilmastonmuutoksen hillintään, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, Aurajoen tilan parantamiseen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen toimintaan. Valtuutettujen näkemyksen mukaan ympäristöohjelma koskee kunnan omaa toimintaa, mutta sen vaikutukset tulevat näkymään myös kuntalaisten arjessa." Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä.

Valonia on Varsinais-Suomen kuntien yhteinen puolueeton kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio. Valonian tehtävänä on olla suunnannäyttäjä ja auttaa kuntia, yhteisöjä sekä asukkaita toimimaan ympäristön ja ilmaston paremman tilan puolesta. Valonian kanssa on keskusteltu ilmasto-ohjelman laatimisesta. Valonia on ehdottanut että ilmasto-ohjelmaa voitaisiin tehdä yhteistyössä eri kuntien kanssa. Valonia kutsui kolle pienistä kunnista koostuvan ryhmän (Aura, Pöytyä, Marttila, Koski, Oripää, Sauvo, Nousiainen ja Kustavi). Ryhmässä yhteisen ilmasto-ohjelman tekeminen sai kannatusta. Ryhmässä sovittiin, että kunnat päättävät mukaan tulosta toukokuun aikana.

Tavoitteena on yhteinen ohjelmapohja, jossa kullakin kunnalla on omia kärkiä ja painotuksia. Halutessaan kunta voi yhteistyön puitteissa laatia myös kokonaan oman ohjelman. Kunnissa edetään rinnakkain ohjelmien laadinnassa, tarkoituksenmukaisin kohdin prosessi voi olla yhteinen (esim. kyselyt). Valonia toimii koko ilmasto-ohjelman laadinnan ajan fasilitaattorina ja avustaa sekä neuvoo sen laadinnassa. Liitteenä prosessikaavio kuntien yhteisen ilmasto-ohjelmatyön etenemisestä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus päättää, että

  1. Auran kunta on mukana yhteisen ilmasto-ohjelman laatimisessa Valonian ja muiden yhteistyökuntien kanssa,
  2. kunnan yhteyshenkilönä yhteisessä ilmastotyöryhmässä on tekninen johtaja Kari Tuohi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valonia, tekninen johtaja Kari Tuohi

Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.