Kunnanhallitus, kokous 9.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Metsä-Halavan jatkoalueen asemakaava

AurDno-2021-606

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Perustelut

Kunnan tonttien myynti on jatkunut vilkkaana ja siksi on tarpeellista kaavoittaa lisää myytäviä tontteja.Tätä tarkoitusta varten Halavan alueelta on ostettu vuonna 2019 nykyisen kaava-alueen lähettyviltä lisämaata, joka kaavoittamalla saadaan jatkoa nykyiselle alueelle.

Kaavatoimikunta päätti kokoontuessaan marraskuun lopulla esittää kunnannhallitukselle Halavan jatkoalueen asemakaavoittamisen aloittamista.

Kunnan omistama kiinteistö ( 019-423-0002-0346 )  on kooltaan noin 5 hehtaaria ja liittyy luontevasti nykyiseen kaava-alueeseen. Kaavan jatkoalue voi tukeutua Tarvasjoentien nykyisiin tieliittymiin ja siten se on liikenteellisesti vaivaton toteuttaa. Lisäksi alueen vesihuolto voidaan toteuttaa edullisesti pitkälti jo rakennettuja linjoja hyödyntäen. Lisäksi alueelta on keskustaan kevyen liikenteen väylä valmiina.

Asemakaavasta on säädetty Maankäyttö- ja rakennuslaissa. Mainitun lain 50 §: ”Asemakaavan tarkoitus. Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteisen, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.”

Asemakaavan laatimistarpeesta säädetään lain 51 §:ssä: ”Asemakaavan laatimistarve. Asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys tai maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää.”

Asemakaavan hyväksyy valtuusto.

Ehdotus

Esittelijä

Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus päättää käynnistää Halavan asemakaava-alueen jatkokaavoituksen omistamallaan kiinteistöllä Siilinpelto (rek nro 019-423-0002-0346).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on päätöksellään 13.12.2021 § 251 käynnistänyt Metsä-Halavan jatkoalueen asemaakavan laatimisprosessin. Aluearkkitehti on laatinut alueesta osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS).

 

Ehdotus

Esittelijä

Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä 4.2.2022 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman, ja asettaa sen yleisesti nähtäville. Kaava-asiakirjat lähetetään tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti ja kaavoitushankkeen vireilletulo kuulutetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Perustelut

Kaavoitushankkeen julkisesti nähtävillä olleesta osallistumis- ja arviointisuunnitelma saatiin 8.4.2022 mennessä yksi osallisen mielipide.

Valmistellussa asemakaavaluonnoksessa korttelit 4007-4010 sisältävät erillispientalojen (AO) alueita. Yhteensä tontteja sijoitetaan Metsä-Halavan asuntoalueen laajennukselle 20, joista 18 on kunnan omistuksessa.

Aluearkkitehdin laatimat, 11.4.2022 päivätyt, luonnosasiakirjat sisältävät kaavakartan sekä selostuksen liitteineen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus päättää asettaa 11.4.2022 päivätyn asemakaavan luonnoksen yleisesti nähtäville kolmenkymmenen päivän ajaksi. Kaava-asiakirjat lähetetään tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.