Kunnanhallitus, kokous 9.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Sivistys- ja vapaa-aikatoimen tilat lukuvuonna 2022 - 2023

AurDno-2022-182

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anita Peltonen, Varhaiskasvatuspäällikkö, anita.peltonen@aura.fi
Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Sivistystoimen tilojen suhteen on ollut vaihtelevaa tarvetta lapsimäärien vaihtelun vuoksi. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu vaikuttaa varhaiskasvatuksen tilatarpeisiin. Lisäksi kivikoulun sisäilma on aiheuttanut joidenkin toimintojen siirtymistä.

Varhaiskasvatuksen tilat

Lasten lukumäärät ikäryhmittäin

Syntymävuosi auralaisia lapsia

varhaiskasvatuksessa

2.5.2022

osallistumis %

hakemuksia vireillä

aloitusajankohta 1.7.2022-2.1.2023

2016 41 41 100  
2017 40 36 90  
2018 44 41 93 1
2019 47 37 79 3
2020 47 26 55 7
2021 49 8 16 7
2022 8 0    
Lapsia yhteensä 276 189   18

Varhaiskasvatuspaikkoja kunnan alueella on yhteensä 192: päiväkoti Pääskynpesässä 84, Kurjessa 84, perhepäivähoidossa 24 (sisältää yksityisen perhepäivähoitajan 4 paikkaa). Lisäksi on esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta esiopetuksessa oleville lapselle. Paikkamäärä ei ole suoraan verrannollinen lasten lukumäärään sillä paikkojen laskennassa käytetään kertoimia lapsen iän ja hoitotarpeen mukaan. Varhaiskasvatuksen tilat tulevat olemaan elokuun alusta alkaen lähes täynnä.

Perusopetuksen tilat

Opetus saadaan mahtumaan nykyisiin tiloihin. Joustavan perusopetuksen tilaksi on ajateltu entistä talonmiehen asuntoa kivikoulussa. Ukrainalaisten valmistavaan opetukseen ei koulun puolella ole luokkatilaa, joten asia tulee ratkaista pikimmin.

Kirkonkulman koululla tilat ovat riittävät ja hyvin toimivat.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat Markulasta jouduttiin ottamaan nopealla aikataululla väliaikaiseen käyttöön täksi kevääksi. Tilassa toimii nyt viisivuotiaden esiopetus. Markula tarvitaan elokuun alusta alkaen jälleen aamu- ja iltapäivätoiminnan käyttöön. Myös liikuntasali tarvitaan elokuun alusta koulun liikunnanopetukseen.

Vapaa-aikatoimen tilatarpeet

Aamu- ja iltapäivätoiminnan väliaikainen siirto liikuntasalin puolikkaaseen aiheutti harrastustoiminnalle muutoksia. Tilatarpeet saatiin järjestymään, mutta syksystä alkaen liikuntasalin toivotaan olevan normaalilla tavalla myös harrastustoimintaan käytettävissä. Yhdistysten hakemukset on pyydetty huhtikuun loppuun mennessä.

Mahdolliset lisätilat

Entisen Touhutaskun alakerran tiloja on tarjottu kunnalle varhaiskasvatuksen käyttöön. Tilojen kokonaisuus on noin 130 m2 ja siihen liittyy aidattu piha-alue, jossa on edelleen entisen päiväkodin leikkikalusteita.

Tilaratkaisuja suunnitellaan kokonaisuutena viranhaltijatyönä. Käyttöasteeet ja tarpeet selviävät toukokuun alussa, jolloin valmistelutyö etenee.

Ehdotus

Esittelijä

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tietoon tilavalmistelun tämän vaiheen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

 • Jaana Ranta-aho, jaana.ranta-aho@aura.fi
 • Anita Peltonen, Varhaiskasvatuspäällikkö, anita.peltonen@aura.fi
 • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi
 • Taija Marttila, taija.marttila@aura.fi
 • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi
 • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Lukuvuoden 2022 - 2023 toiminnan suunnittelu on tehty viranhaltijoiden yhteistyönä.

Varhaiskasvatuksen tilanne on elänyt viime aikoina. Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrissä on voimakasta vaihtelua. Elokuun puolessa välissä on aloittamassa neljä alle kolmevuotiasta lasta, joille ei ole tarjottavissa varhaiskasvatuspaikkaa. Palveluiden tarve vaihtelee nopeasti ja kesän aikana saattaa tulla muutoksia, vapautua paikkoja mutta toisaalta tulla myös uusia hakemuksia. Varhaiskasvatukseen on tarpeen valmistella tilojen suhteen varasuunnitelmaa ensi syksyä varten. Esimerkiksi Tilhelän kiinteistö olisi nopeasti otettavissa uudelleen varhaiskasvatuksen käyttöön, kun vapaa-aikatoimen toiminnot järjestetään muualla ja tilat näiltä osin tyhjillään.

Perusopetuksen osalta ryhmiä tulee yhtenäiskoululle seuraavasti:

 1. luokat, 3 kpl
 2. luokat, 2 kpl
 3. luokat, 2 kpl
 4. luokat, 2 kpl
 5. luokat, 3 kpl
 6. luokat, 3 kpl
 7. luokat, 2 kpl
 8. luokat, 2 kpl
 9. luokat, 3 kpl

Lisäksi yhtenäiskoululla toimii pienennettyjä ryhmiä luokilla 1-2, 3-4, 6-7 ja 8-9.

Kunnanhallitus on 21.6.2021 § 124 päättänyt, että erityisopetus järjestetään 1.8.2022 alkaen Auran yhtenäiskoulussa. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että Kirkonkulman koulun pienryhmä siirtyisi yhtenäiskoululle. Viranhaltijavalmistelussa on rehtorin selvitystyön ja pedagogisen arvioinnin sekä teknisen toimen kiinteistöjen nykytila-arvioiden perusteella päädytty esittämään em. päätöksen muuttamista seuraavasti:

Kirkonkulman pienryhmä jatkaa toimintaansa Kirkonkulmalla siten, että

 • syksystä 2022 alkaen kaikki pienryhmää tarvitsevat ensimmäisen luokan aloittavat erityisen tuen oppilaat aloittavat yhtenäiskoululla,
 • siirtymäaikaa on kahden lukuvuoden ajan tarkoituksenmukaisen pienryhmäkoon perusteella. Tässä kohtaa pedagogisesti järkevää olisi siirtää loput myös käymään koulua yhtenäiskoululle.
 • tarvitaan edelleen erityisluokanopettaja ja ohjaaja Kirkonkulman ryhmälle,
 • erityisluokanopettaja pystyy antamaan tukea myös muille koulun oppilaille,
 • siirtymäaika mahdollistaa reagoinnin muuttuviin tilatarpeisiin yhtenäiskoululla,
 • työnalla oleva kunnan kiinteistöstrategia ehditään käsitellä ja mahdolliset muutokset sisällyttää osaksi investointisuunnitelmia.

Kirkonkulman koululla on hyvät tilat nykyiselle opetukselle mukaan lukien pienennetty ryhmä. Oheismateriaalina on rehtorin selvitys koko koulujen toiminnasta vaihtoehtoineen ensi lukuvuonna.

Vapaa-aikatoimen käyttöön tulevat syksyllä kunnan tilat entiseen tapaan, kun aamu- ja iltapäivätoiminta palaa takaisin Markulan kiinteistöön. Yhdistyksille ja seuroille tilat vuokrataan vahvistettujen periaatteiden ja hakumenettelyn mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

 • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus päättää

 • merkitä tiedoksi sivistys- ja vapaa-aikatoimen tiloista annetun selvityksen,
 • todeta, että tällä hetkellä ei ole tarvetta vuokrata erillisiä, entisen Touhutaskun tiloja, varhaiskasvatuksen käyttöön,
 • että varhaiskasvatuksen tilatarvetta seurataan ja tehdään varasuunnitelma syksyksi tilojen suhteen kunnan omista tiloista,
 • muuttaa kunnanhallituksen päätöstä 21.6.2021 § 124 edellä selosteessa eritellyn mukaisesti siten, että Kirkonkulman nykyinen pienryhmä jatkaa toimintaansa seuraavat kaksi lukuvuotta 2022 - 2024 mutta siirtymäaikana ryhmään ei oteta enää uusia ensimmäisen vuosiluokan oppilaita.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Rehtori Taija Marttila, varhaiskasvatuspäällikkö Anita Peltonen, johtoryhmä

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Perkkiönkuja 2, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45