Kunnanhallitus, kokous 9.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Täyttölupa opintovapaan sijaisuuteen

AurDno-2022-206

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Palvelutalo Hoivakodin hoitoapulaiselle on myönnetty palkatonta opintovapaata ajalle 01.08.2022 - 31.05.2024. Palvelutalon henkilöstömitoitusta säädellään lailla (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/20 20 §, 9.7.2020/565). Hoivakodin hoitoapulaisen tehtäväkuvaan sisältyy hoitotyötä 50% työajasta ja siivous ym. välillistä työtä 50 % työajasta.

Tehtäväkohtainen palkka on 1944,05 €/kk (02PER010 TVA2).

01.01.2022 lukien henkilöstömitoituksen on oltava vähintään 0,6 työntekijää asukasta kohden ja 01.04.2023 lukien mitoitus nousee siten, että sen on oltava vähintään 0,7. Lakisääteisesti määriteltyyn henkilöstömitoitukseen liittyy myös se, ettei välillisiä työtehtäviä eli tukipalveluita lasketa henkilöstömitoitukseen vaan näihin nk. välillisiin työtehtäviin on varattava erillinen resurssi. Välillistä tukipalvelutyötä ovat asiakkaiden ja yhteisten tilojen päivittäinen siivous, ruuan valmistus ja sen laajamittainen lämmitys sekä tehtävät  pyykki- ja kiinteistönhuollossa. Yksikön vastuuhenkilöiden esimies- ja hallinnollinen työ, henkilöstön koulutus ja perehdytys sekä toimintayksikön kehittäminen ovat myös välillistä työtä.

Palvelutalo Hoivakodin henkilöstömitoitus nostettiin 1.1.2022 lukien vähimmäistasolle (=0,60) palkkaamalla yksi lähihoitaja lisää 1.12.2021 lukien. Jotta lakisääteinen mitoitus voidaan edelleen säilyttää on välttämätöntä täyttää hoitoapulaisen opintovapaan sijaisuus ajalle 01.08.2022 - 31.05.2024. 

Sosiaalijohtaja esittää kunnanhallitukselle edella olevan perusteella, että kunnanhallitus myöntäisi täyttöluvan palvelutalo Hoivakodin hoitoapulaisen opintovapaan sijaisuuteen ajalle 01.08.2022 - 31.05.2024.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan hoitoapulaisen määräaikaisen toimen täyttämiseksi sosiaalijohtajan esityksen mukaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sosiaalijohtaja, Hoivakodin esihenkilö

Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.