Kunnanvaltuusto, kokous 18.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Arviointikertomus vuodelta 2017

AurDno-2018-109

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet ja antaa arvioinnista arviointikertomus.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta

- alelkirjoittaa vuoden 2017 arviointikertomuksen ja

- lähettää sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Arviointikertomus on liitteenä.

Päätös

Valtuusto merkitsi tarkastuskertomuksen tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei voi tehdä valitusta, koska se koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.