Kunnanvaltuusto, kokous 18.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Henkilöstöraportti vuodelta 2017

AurDno-2018-41

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

KT-Kuntatyönantajat on antanut suosituksen henkilöstövoimavarojen arvioinnista. Se rakentuu viitekehykseen, joka painottuu kehittämisen ja vaikuttavuuden arviointiin sekä määrällisiin ja laadullisiin tunnuslukuihin. Suosituksessa on valtakunnallisesti samalla tavalla kerättävät henkilöstövoimavaroja kuvaavat tunnusluvut, jotka mahdollistavat kuntien välisen vertailun.
Henkilöstömäärä oli Auran kunnassa vuoden 2017 lopussa 156 henkilöä, joista 119 oli vakinaisessa palvelussuhteessa ja 37 määräaikaisessa palvelussuhteessa.  Henkilöstöraportissa on kuvattu henkilöstön lukumäärää, työpanosta, poissaoloja, kustannuksia ja koulutuksiin osallistumista. Raportti on kokouksen oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus merkitsee raportin tietoon saatetuksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Henkilöstöraportti on esityslistan liitteenä.

Päätös

Kunnanvaltuusto merkitsi raportin tietoon saatetuksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei voi tehdä valitusta, koska se koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.