Kunnanvaltuusto, kokous 18.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Hallintosäännön 105 §:n mukaan valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa,​ jollei valtuusto toisin päätä.

Hallintosäännön 105 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liittyvine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain (410/2015) 140 §:ssä säädetään.

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ilmoitettu yleisesti nähtävillä olevaksi maanantaina 25.6.2018 klo 9.00–12.00.


Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Ilkka Soukka ja Ritva Vainio.

Tarkastus suoritetaan kunnanvirastossa torstaina 21.6.2018. 

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilkka Soukka ja Ritva Vainio.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei voi tehdä valitusta, koska se koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.