Kunnanvaltuusto, kokous 18.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Vuoden 2017 tilinpäätös

AurDno-2018-37

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja.

Kuntalain 114 §;n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.
Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamisen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Vuoden 2017 tilinpäätös on valmisteltu hallintotoimistossa. Tilinpäätös on laadittu Suomen Kuntaliiton tilinpäätöksen sisällöstä ja toimintakertomuk-sesta antaman yleisohjeen sekä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kunnan tilinpäätökseen liitetiedoista antaman yleisohjeen mukaisesti.

Kunnan tilinpäätös tilikaudelta 2017 osoittaa ylijäämää 2 072 910,70  euroa. Vuosikate on 2 797 272,15 euroa.  Vuoden 2017 tulokseen ovat vaikuttaneet verotulojen kertymä, joka kasvoi vuoteen 2016 verrattuna  432 956 euroa eli 3 prosenttia. Valtionosuudet laskivat edellisestä vuodesta vain 47 180 euroa.  Verotulot ja valtionosuudet olivat siten 385 776 euroa suuremmat verrattuna vuoden 2016 toteutumaan ja samalla toimintakulut laskivat 552 110 euroa. Yhtei-söveroa kertyi 530 471 euroa, joka on 29,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Menoista merkittävin on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille maksut erikoissairaanhoidosta. Siihen perustuva laskutus oli 4 422 948 euroa. Toteutuma oli 428 204 euroa alhaisempi talousarvioon verrattuna.

Henkilöstökulujen toteutumaprosentti talousarvioon verrattuna oli 97,5 ja henkilöstösivuista eläkekulut 89,7 ja muut henkilöstösivukulut 54,5. Yhteensä palkat ja palkkiot olivat 6 177 841 euroa, eläkekulut 1 097 761 euroa ja muut henkilöstösivukulut 176 448 euroa. Palkkauskulut kokonaisuutena olivat 575 214 euroa alhaisemmat kuin vuonna 2016.

Asiakaspalvelujen ostot olivat vuonna 2016 12 576 357 euroa, josta asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä olivat 6 725 161 euroa. Vuonna 2017 palvelujen ostot olivat 12 654 581 euroa, josta asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä olivat 6 372 882 euroa. Ostopalvelujen toteumaprosentti talousarvioon nähden oli 96,2. Kaikkiaan talouden tasapainotusohjelman toteuttaminen ja siihen liittyvä kulukuri piti hyvin tilikaudella.  Toimintakulujen, 21 250 686 euroa, toteutumaprosentti talousarvioon nähden oli 95,6.

Lainoja lyhennettiin vuonna 2017 pitkäaikaisten lainojen osalta 714 284 euroa ja lyhytaikaisten lainojen osalta 590 000 euroa.

Vuoden 2017 tulosta voidaan pitää erittäin hyvänä Auran kunnan taloushistoriassa. Talouden tilaa kuvaavat tunnusluvut ovat selkeästi paranemassa. Kunnan lainataakka on tällä hetkellä ainoa taloutta rasittava tekijä, mutta mikäli tulojen ja menojen suhde pysyy samankaltaisena kuin kahtena edellisenä tilikautena, lainamäärää saadaan alennettua kohtuullisemmalle tasolle. Tilinpäätös-asiakirja on kokouksen oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää:

- esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden ylijäämä  2 072 910,70 euroa siirretään taseeseen oman pääoman tilikauden yli/alijäämätilille.
- allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen
- jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja
- saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Tilinpäätös 2017 on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

 

 

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja päätti,​ että tilikauden ylijäämä  2 072 910,​70 euroa siirretään taseeseen oman pääoman tilikauden yli/alijäämätilille.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Turun hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, 20100 TURKU

Puh. 029 56 42410

Sähköposti: turun.hao(at)oikeus.fi

Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa valituksen tehneeltä, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.