Perusturvalautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Auran kunnan täydentävän ja ennalta ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisohje

AurDno-2021-191

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Perustoimeentulotuen tehtävät siirtyivät vuonna 2017 Kansaneläkelaitoksen (=Kela) hoidettaviksi. Kuntien tehtävänä ja vastuulla on kuitenkin edelleen myöntää täydentävää ja ennalta ehkäisevää toimeentulotukea. Asiakas voi hakea samalla hakemuksella sekä Kelan myöntämää perustoimeentulotukea että kunnan myöntämää täydentävää tai ennalta ehkäisevää toimeentulotukea. Kela siirtää hakemuksen kuntaan jos hakemukseen sisältyy muita kuin perustoimeentulotukeen kuuluvia menoja ja/tai asiakas pyytää hakemuksen siirtämistä kuntaan. Asiakas voi myös itse hakea täydentävää toimeentulotukea ja ehkäisevää toimeentulotukea kunnasta saatuaan Kelalta perustoimeentulotukea koskevan päätöksen. Kiireellisen ja välttämättömän tuen ja avun turvaamiseksi kunta voi myöntää ehkäisevää tukea ilman että Kela on ensin tehnyt perustoimeentulotukea koskevan päätöksen.

Täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon tarpeellisen suuruisena erityismenot, joita ovat:

  • muut kuin toimeentulotukilain 7 b §:ssä tarkoitetut asumisesta aiheutuvat menot sekä
  • henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeellisiksi harkitut menot.

Ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisellä pyritään edistämään asiakkaan itsenäistä selviytymistä, ja vältämään pitkäaikaisempaa tuen tarvetta. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää muun muuassa tuen saajan aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, asumisen turvaamiseksi, taloudellisen tilaanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi ja muihin tuen saajan omatoimista suoriutumista edistäviin tarkoituksiin. Ennen toimeentulotuen myöntämistä selvitetään henkilön tai perheen mahdollisuudet saada toimeentulonsa turvatuksi muista tulonlähteistä. Toimeentulotuki on viimesijainen henkilön ja perheen välttämätöntä toimeentuloa turvaava etuus.

Perusturvalautakunta käsitteli täydentävän ja ennalta ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisohjetta viimeksi 01.03.2017, § 10, joten ohjeistusta tulee päivittää. Myöntämisohjeilla linjataan asiakastyötä. Ne täydentävät ja linjaavat toimeentulotukilain säädöksiä, ja myöntämisohjeiden tavoitteena on taata kuntalaisille yhtenäinen käytäntö toimeentukilainsäädännön soveltamiseen. Ohjeet eivät rajoita viranhaltijoiden mahdollisuutta käyttää harkintaa päätöksissään. Viranhaltijalla on aina mahdollisuus arvioida onko meno hakijan tai hänen perheensä tilanteessa välttämätön ja toimeentulotukilainsäädännön mukainen.

Auran kunnan täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisohje on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy esityslistan liitteenä olevan Auran kunnan täydentävän ja ennalta ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisohjeen.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen sillä lisäyksellä, että toimeentulotuen avustukset myönnetään pääsääntöisesti maksamalla laskuja, antamalla maksusitoumus tai pyytämällä asiakasta toimittamaan kuitti hankinnastaan.


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen hakemiseen on asianosaisella eli jokaisella, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta koskeva asia on päätöksellä lopullisesti ratkaistu.

 

Oikaisuvaatimusosoite

Viranomainen: Auran perusturvalautakunta

Postiosoite: PL 24, 21381 AURA

Käyntiosoite Nikkarinkuja 8

Sähköposti: kunta@aura.fi

Viranhaltijan päätöksestä ei valiteta hallinto-oikeuteen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimusaika on neljätoista (14) päivää siitä päivästä, jolloin päätös annettiin tiedoksi tätä päivää määräaikaan lukematta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätösestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään.

Jos oikaisuvaatimusasiakirjat lähetetään postitse, ne on annettava postin kuljetettavaksi niin ajoissa, että ne tai ilmoitus on lähetyksen saapumisesta postin osoitetoimipaikkaan ehtivät perille viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

 

OIkaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksen tulee olla kirjallinen. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. OIkaisuvaatimuskirjelmässä, joka on osoitettu oikaisuvaatimusviranomaiselle tulee olla:

-päätös, siihen liittyvine liitteineen, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, jota siihen vaaditaan tehtäväksi

-vaatimuksen perusteet

-oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite