Perusturvalautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Auran kunnan hallintosäännön 122 §:n (kokouksen koolle kutsuminen) mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Perusturvalautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla kokouksessa (Kuntalaki 410/2015 103 §). Auran kunnan hallintosäännön 121 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Perusturvalautakunta voi päättää pitää kokouksen kokonaan etänä. Tällöin läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus osallistua kokoukseen. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla perusturvalautakunnan jäsenille ja muille, joilla onläsnäolo-oikeus.

Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 18.05.2021 perusturvalautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle,kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen edustajalle perusturvalautakunnassa. Esityslista on toimitettu toivomusten perusteella joko sähköisesti tai postitse.

Esityslista on nähtävänä kunnan www-sivuilla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Todetaan perusturvalautakunnan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.