Perusturvalautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Kunnan hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 21.06.2017 päättänyt, että toimikaudella 2017-2021 pöytäkirjojen tarkastajat valitaan kussakin kokouksessa esityslistassa olevan nimiluettelon mukaisessa järjestyksessä. Lisäksi perusturvalautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan kokouspäivää seuraavana maanantaina klo 8.00 – 16.00.

Hallintosäännön 143 §:n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivulla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.Tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen  pidetään nähtävänä salassa pidettäviä asioita lukuun ottamatta sosiaalitoimistossa tarkastuspäivää seuraavana maanantaina toimiston  normaalina aukioloaikana ja kunnan internetsivulla.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Ari-Pekka Haapanen ja Antti Ääri.

Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 31.05.2021 sosiaalitoimistossa viraston aukioloaikana, klo 8.00 – 16. 00.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari-Pekka Haapanen ja Arvo Laakso.

Pöytäkirja päätettiin tarkastaa maanantaina 31.05.2021 sosiaalitoimistossa viraston aukioloaikana klo 8.00 - 16.00.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.