Perusturvalautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Sosiaali- ja terveydenhuollon osavuosiraportti 1./2021

AurDno-2021-175

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on ohjeistanut, että toimialajohtajat raportoivat talouden ja tavoitteiden toteutumista vähintään neljä kertaa vuodessa.

Kirjanpidon mukainen vastuuyksikkökohtainen tulojen ja menojen toteutuma tammi-maaliskuu 2021 on esityslistan liitteenä. Liitteitä on kaksi, joista toisessa on verrattu tammi-maaliskuun 2021 toteutumaa vastaavaan ajankohtaan vuonna 2020. Tasainen toteutumaprosentti olisi tammi-maaliskuussa 25.

SOSIAALIPALVELUT

Sosiaalipalvelujen tehtäväalueen taloudellinen toteutuma tammi-maaliskuu 2021 on toimintakulujen osalta 24,0 %  ja toimintatuottojen osalta 22.7 %. Menopaineita aiheuttavat edelleen esimerkiksi hoitotarvike- ja suojavarustehankinnat, joiden käyttö on edelleen tavanomaista korkeammalla tasolla koronaviruspandemian johdosta. Toimintatuotoissa näkyy kotihoidon aterioiden vähentynyt käyttö. Asiointipalvelun käyttö on sen sijaan kasvanut. Alkuvuodesta arvioitua enemmän tarvetta on ollut kehitysvammapalveluille sekä mielenterveys- ja päihdepalveluille. Muilta osin sosiaalipalveluiden taloudellinen toteutuma on ollut käyttösuunnitelman mukaista. Poikkeusolot ja koronaviruspandemia rajoittavat kuitenkin sosiaalihuollon toimintaa. Tavoitteiden mukaisia osallistavia tilaisuuksia ei ole kokoontumisrajoitusten ja hygieniamääräysten vuoksi voitu toteuttaa. Iäkkäiden palveluissa ei tällä hetkellä ole jonoa tehostettuun asumispalveluun. Lyhytaikaishoitopaikkoja on voitu jälleen hyödyntää enemmän, ja näin tarjottu omaishoitajille vapaapäiviä.Palvelutalon henkilöstörakennetta ja mitoitusta tulee edelleen selvittää, koska vanhuspalvelulaki nostaa lakisääteistä henkilöstömitoitusta iäkkäiden tehostetussa palveluasumisessa 1.1.2022 lukien. 

Koronarajoitteet ovat tuoneet monella tavalla haasteita myös kotihoitoon. Iäkkäiden päivä- ja kerhotoiminnat ovat tauolla, joka osaltaan aiheuttaa palvelujen tarvetta. Kotihoitomobiilia on otettu suunnitelmien mukaisesti käyttöön. Avopalvelun ohjaajan mukaan kotihoitomobiilin kanssa on kuitenkin ollut erityisiä vaikeuksia jo muutaman viikon ajan, koska työntekijöiden tekemät kirjaukset eivät olekaan siirtyneet Lifecare-ohjelmaan. Ongelmana on myös se, että kotihoidon käyntejä on tilastoitunut tuplana, jonka vuoksi tilastotietoja on jouduttu tarkistamaan manuaalisesti. Ongelmia selvitellään yhteistyössä TietoEvryn kanssa. 

Tänä vuonna kotihoidon henkilöstön sijaisten rekrytoinnissa on ollut vaikeuksia, eikä varahenkilön työpanos ole kaikilta osin riittänyt sijaisena toimimiseen. Kaikille sairauslomille ei ole ollut sijaista. Ennalta ehkäisevänä palveluna hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä on jatkettu.

Lasten ja perheiden palvelujen tarve on kasvanut ainakin osaksi johtuen koronaviruspandemiasta ja sen aiheuttamista rajoitteista. Pandemiasta johtuen avohuollon palveluissa on ollut rajoitteita, samoin kuin lasten harrastustoiminnassa. Lastensuojeluilmoitusten ja palvelutarvearviopyyntöjen määrät ovat olleet alkuvuodesta kasvussa, ja palveluvelkaa lapsiperheiden palveluissa on koronavuoden aikana kertynyt.

TYÖIKÄISTEN PALVELUT

Maaliskuun 2021 työllisyyskatsauksen mukaan  työttömyys on Auran kunnassakin vuoden aikana kasvanut. Aurassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on maaliskuussa 2021 8 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä on ollut kasvussa, vaikkakin nuorten työttömien määrä on laskenut koko Varsinais-Suomessa.Työttömyys ja viruspandemia kasvattavat palvelujen tarvetta, joka näkyy esimerkiksi työmarkkinatuen kuntaosuuksien kasvuna. Verkostoyhteistyötä ja moniammatillisten suunnitelmien (TYP) laatimista on toteutettu koronarajoitusten vuoksi edelleen rajoitetusti sähköisesti.

Kuntouttavan työtoiminnan viran nimike muutettiin työtoiminnan ohjaajaksi, ja kunnanhallitus myönsi siihen täyttöluvan helmikuun kokouksessa. Työtoiminnan ohjaaja aloitti työnsä Auraamon työpajassa huhtikuussa. 

TERVEYDENHUOLTO

Terveydenhuollon tehtäväalueella laskutus tapahtuu talousarvion mukaisina tasaerälaskutuksina. Erikoissairaanhoidossa tasaerälaskutusta tarkistetaan syyskuussa loka-joulukuulle todellisen toteutuman perusteella. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Auran kunnan erikoissairaanhoidon käyttö oli tammi-maaliskuussa suhteessa tasaerälaskutukseen -7,7 %, ja tammi-huhtikuussa - 4,6 %. Selvää lisäystä on päivystys- ja ensihoidon käynneissä.

Sairaanhoitopiiri on arvioinut, että koronaviruspandemian johdosta erikoissairaanhoitoon ei ole kertynyt nk. hoitovelkaa. Koronaviruspandemia aiheutta edelleen lisäystä hoitotarvike- ja suojavarustehankintoihin. Haasteita on myös hoitajien rekrytoinneissa erityisesti sijaisten osalta.

Terveydenhuollon yhtenä tavoitteena on, että siirtoviivehoitopäiviä ei kerry. Siirtoviiveellä tarkoitetaan aikaa, jonka potilas viettää erikoissairaanhoidon vuodeosastolla, vaikka ei enää tarvitsisi erikoissairaanhoitoa, mutta jatkopaikkaa ei ole eikä potilasta voida lähettää kotiin.Tänä vuonna tavoite ei toteudu, koska siirtoviivehoitopäiviä kertyi tammi-maaliskuussa yksi, vaikkakin terveyskeskuksen vuodeosaston käyttö on ollut auralaisten osalta vähäisempää vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020. Avosairaalan käytössä näkyy hieman lisäystä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi sosiaali- ja terveystoimen suppean osavuosiraportin 1/2021 liitteineen tiedokseen, ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksytiin.

Sosiaali- ja terveystoimen suppea osavuosiraportti 1/2021 liitteineen on pöytäkirjan liitteenä.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.