Perusturvalautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodesta 2020

AurDno-2021-173

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Sosiaalihuollon asiakaslaissa (§ 24) säädetään sosiaaliasiamiestoimnnan järjestämisestä ja sosiaaliasiamiehen tehtävistä. Jokaisella kunnalla on oltava sosiaaliasiamies. Auran kunta on ostanut sosiaaliasiamiehen palvelut Merikratos oy:ltä. Auran kunnan sosiaaliasiamiehinä ovat vuonna 2020 toimineet Maija-Kaisa Sointula, Heidi Vainio ja Sanna Saarinen. Palvelu sisältää asiakkaiden neuvonta- ja ohjauspalvelun, avustamisen muistutusasioissa ja tiedottamisen asiakkaiden oikeuksista. Sosiaaliasiamiehen palvelu kattaa sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen palvelut. Sosiaaliasiamiehen työn keskeistä sisältöä ovat sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen asiakkaan asema ja oikeudet sekä niiden toteutuminen. Lailla (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000/812, § 24) säädetään sosiaaliasiamiehen tehtävistä, joista yksi on seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa sekä antaa selvitys vuosittain kunnanhallitukselle.

Auran kunnan sosiaalihuoltoon ja varhaiskasvatukseen liittyen oltiin sosiaaliasiamieheen yhteydessä 3 kertaa vuonna 2020. Vuonna 2019 yhteydenottoja oli 8 kpl. Vuonna 2020 auralaiset ottivat yhteyttä sosiaaliasiamieheen 1,3 kpl asukasta kohden, kun kaikkien Merikratoksen asiakaskuntien yhteydenottojen mediaani oli 2,3 kpl 1000 asukasta kohden. Auran kunnan osalta vuonna 2020 yhteydenotoista 1 koski iäkkäiden palveluja ja 2 varhaiskasvatusta. Vuoden 2019 osalta yhteydenottoja tehtiin liittyen vammaispalveluun (2 kpl), lastensuojeluun (1 kpl) ja varhaiskasvatukseen (5 kpl).

Sosiaaliasiamies kiinnittää raportissaan huomiota kunnan sosiaalityöntekijäresurssin riittävyyteen ja iäkkäiden välimuotoisen palveluasumisen paikkojen puutteeseen.

Sosiaaliasiamiehen tietoon ei ole tullut mitään muuta hälyttävää koskien kunnan sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen asemaa ja oikeusturvaa.

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodesta 2020 Auran kunnanhallitukselle ja Esite sosiaaliasiamiehen palveluista ovat ohessa esityslistan liitteinä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta merkitsee esityslistan liitteenä olevan sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2020 tietoonsa saatetuksi, ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös

Perusturvalautakunta merkitsi tiedokseen liitteenä olevan sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2020, ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.