Perusturvalautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Sosiaalipalveluista perittävät asiakasmaksut 01.07.2021 lukien

AurDno-2021-153

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta on viimeksi käsitellyt sosiaalipalveluista perittäviä asiakasmaksuja 12.12.2018 (§ 87) ja 09.12.2020 (§98). Lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista tulee muutoksia 01.07.2021. Tasavallan presidentti hyväksyi 30.12.2020 lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.7.2021. Maksukattoa koskevat uudistukset tulevat kuitenkin voimaan 1.1.2022. Lakimuutoksessa on kyseessä asiakasmaksulainsäädännön osittaisuudistus. Asiakasmaksulain muutoksilla laajennetaan terveyspalvelujen maksuttomuutta sekä kohtuullistetaan sekä sosiaali- että terveydenhuollon maksuja. Laki sisältää jatkossa myös pitkäaikaisten sosialihuoltolain nojalla järjestettyjen asumispalvelujen maksut. Palveluasumisen maksut ovat puuttuneet kokonaan asiakasmaksulainsäädännöstä, josta johtuen kuntien perimät palveluasumisen asiakasmaksut ovat vaihdelleet. Palveluasumisen maksuissa sovelletaan jatkossa kahdenlaisia maksuperusteita. Pitkäaikaisessa palveluasumisessa maksut määräytyvät samoilla perusteilla kuin kotihoidosta perittävät asiakasmaksut. Tehostetussa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa asiakasmaksut määräytyvät lähes samoilla perusteilla kuin laitoshoidossa tai pitkäaikaisessa perhehoidossa. Jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun maksusäännökset on nostettu asetuksesta lain tasolle, ja lisäksi palvelun enimmäisprosentit määräytyvät jatkossa nykyistä tarkemmin palvelutuntien mukaan. Tehostetusta palveluasumisesta perittäviin asiakasmaksuihin tulee merkittäviä muutoksia. 

Perittävät maksut jakaantuvat käyntiluonteisiin maksuihin, jotka ovat kaikille tasasuuruisia, sekä säännöllisestä palvelusta perittäviin maksuihin, joiden suuruus voi riippua asiakkaan tuloista ja palvelun määrästä. Monille maksuille on laissa säädetty enimmäismäärä. Maksut eivät saa ylittää palvelun tuottamiskustannuksia. 

Muuttuneet lakimääräykset varmistavat asiakkaan oikeusturvaa monella tavalla. Lakiin on m.m. täsmennetty maksuja koskevan laskun ja päätöksen sisältövaatimuksia sekä muutoksenhakua koskevaa säätelyä. Muutoksilla korostetaan myös sitä, että kaikkiin asiakasmaksuihin, myös tasasuuruisiin asiakasmaksuihin, voi hakea muutosta. Asiakkaan oikeutta saada asiakasmaksuihin alennusta tai niiden perimättä jättämistä vahvistetaan. Esitys sosiaalipalveluiden asiakasmaksuiksi 01.07.2021 lukien on esityslistan liitteenä.

Auran kunnan talousarvioon vuodelle 2021 lisättiin perusturvalautakunnan osalta asiakasmaksutuottoja erityisesti tehostetun asumispalvelun osalta. Uuden edellä mainitun valtakunnallisen asiakasmaksulain muutoksen vuoksi ei kyseessä olevaa talouden tasapainotustavoitetta ja toimenpidettä voida laittaa täytäntöön. Tehostetusta palveluasumisesta ei saa periä erillisiä tukipalvelumaksuja, ja muutenkin asiakasmaksutuotot tulevat uuden lainsäädännön voimaan tullessa ainakin palveluasumisessa alenemaan.  Kunnan perimät sosiaalihuollon toimintatuotot ovat olleet vuosittain noin 0,5 miljoonaa euroa.

   

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta vahvistaa ohessa liitteenä olevat sosiaalipalveluiden asiakasmaksut 01.07.2021 lukien.

Päätös

Jäsen Ari-Pekka Haapanen esitti, että omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta (kohta 4, siv. 7) ei hoidettavalta perittäisi asiakasmaksua ollenkaan.

Haapasen esitystä ei kannatettu, ja keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin, 


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen hakemiseen on asianosaisella eli jokaisella, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta koskeva asia on päätöksellä lopullisesti ratkaistu.

 

Oikaisuvaatimusosoite

Viranomainen: Auran perusturvalautakunta

Postiosoite: PL 24, 21381 AURA

Käyntiosoite Nikkarinkuja 8

Sähköposti: kunta@aura.fi

Viranhaltijan päätöksestä ei valiteta hallinto-oikeuteen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimusaika on neljätoista (14) päivää siitä päivästä, jolloin päätös annettiin tiedoksi tätä päivää määräaikaan lukematta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätösestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään.

Jos oikaisuvaatimusasiakirjat lähetetään postitse, ne on annettava postin kuljetettavaksi niin ajoissa, että ne tai ilmoitus on lähetyksen saapumisesta postin osoitetoimipaikkaan ehtivät perille viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

 

OIkaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksen tulee olla kirjallinen. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. OIkaisuvaatimuskirjelmässä, joka on osoitettu oikaisuvaatimusviranomaiselle tulee olla:

-päätös, siihen liittyvine liitteineen, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, jota siihen vaaditaan tehtäväksi

-vaatimuksen perusteet

-oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite