Perusturvalautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Kasvatus- ja perheneuvolapalvelun järjestäminen

AurDno-2019-344

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Kasvatus- ja perheneuvolapalvelut ovat lakisääteisiä tuen tarpeeseen vastaavia sosiaalipalveluja (Sosiaalihuoltolaki 2014/1301, § 14).

Auran ja Pöytyän kunnat kilpailuttivat perheneuvolapalvelut yhdessä 2014, josta lukien molempien kuntien kasvatus- ja perheneuvolapalvelujen tuottajana on ollut Hyvinvointipalvelut Arjessa oy. 

Kasvatus- ja perheneuvolapalvelut tulee kilpailuttaa uudestaan 1.1.2020 lukien, koska nykyisen tuottajan kanssa sopimus päättyy 31.12.2019. 

Kasvatus- ja perheneuvolapalvelut ovat pääsääntöisesti toimineet hyvin ja kasvatus- ja perheneuvolan vastaanotto on toiminut lähipalveluna sosiaalitoimiston tiloissa. Kasvatus- ja perheneuvolan työntekijät ovat  tehneet tarvittaessa kotikäyntejä. Työntekijät ovat toimineet asiakkaiden ehdoilla joustavasti ja vastaanottoja järjestetään myös virka-ajan jälkeen. Jatkuvuus on ollut asiakassuhteissa tärkeää. Yhteistyö erityisesti sosiaalitoimiston kanssa on ollut tiivistä. Kasvatus- ja perheneuvola tekee yhteistyötä tarvittaessa myös esimerkiksi terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa.

Kasvatus- ja perheneuvonnan tavoitteena on lapsen kehityksen tukeminen vanhemmuutta ja pari- sekä perhesuhteita vahvistamalla. Kasvatus- ja perheneuvonnan kohdennettua, erityistä osaamista vaativaa työskentelyä tarvitaan siinä vaiheessa, kun peruspalvelujen antama tuki ei yksin riitä lapselle ja perheelle. Tällöin kasvatus- ja perheneuvonnan tuki voi kohdentua suoraan asikakkaille, tai asiantuntija- ja konsultaatioapuna peruspalveluille.  

Auran sosiaalijohtaja on neuvotellut Pöytyän perusturvajohtajan kanssa palvelun kilpailuttamisesta Auran ja Pöytyän kuntien kuntien yhteistyönä siten, että kummatkin kunnat tekevät omat sopimuksensa. Tarjouspyyntöä on valmisteltu yhteistyössä kuntien sosiaalijohtajien kesken siten, että kilpailuttamiseen hankitaan ulkopuolista asiantuntija-apua. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta päättää kilpailuttaa yhteistyössä Pöytyän kunnan kanssa perheneuvolapalvelut 01.01.2020 lukien, ja valtuuttaa sosiaalijohtajan valmistelemaan tarjouspyyntöä yhteistyössä Pöytyän kunnan kanssa.

Perusturvalautakunta hyväksyy kilpailutuksessa hankinta-asiantuntijan käytön (tuntityö, kustannukset jaetaan Auran ja Pöytyän kuntien kesken), ja valtuuttaa sosiaalijohtajan allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen hakemiseen on asianosaisella eli jokaisella, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta koskeva asia on päätöksellä lopullisesti ratkaistu.

 

Oikaisuvaatimusosoite

Viranomainen: Auran perusturvalautakunta

Postiosoite: PL 24, 21381 AURA

Käyntiosoite Nikkarinkuja 8

Sähköposti: kunta@aura.fi

Viranhaltijan päätöksestä ei valiteta hallinto-oikeuteen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimusaika on kolmekymmentä (30) päivää siitä päivästä, jolloin päätös annettiin tiedoksi tätä päivää määräaikaan lukematta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätösestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään.

Jos oikaisuvaatimusasiakirjat lähetetään postitse, ne on annettava postin kuljetettavaksi niin ajoissa, että ne tai ilmoitus on lähetyksen saapumisesta postin osoitetoimipaikkaan ehtivät perille viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

 

OIkaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksen tulee olla kirjallinen. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. OIkaisuvaatimuskirjelmässä, joka on osoitettu oikaisuvaatimusviranomaiselle tulee olla:

-päätös, siihen liittyvine liitteineen, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, jota siihen vaaditaan tehtäväksi

-vaatimuksen perusteet

-oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite