Perusturvalautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 LISÄPYKÄLÄ: Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta (Varsinais-Suomen sosiaalipalvelut oy) (lisäpykälä)

AurDno-2019-355

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 §:n mukaan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelua, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnastaan ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Ilmoituksessa on annettava lain 8 §:n 2 mom:ssa edellytetyt tiedot palvelun tuottajasta ja palvelutoiminnasta.

Varsinais-Suomen sosiaalipalvelut oy on 28.06.2019 ja 15.07.2019 saapuneilla ilmoituksillaan toimittanut perusturvalautakunnalle tiedon yksityisen sosiaalipalvelun tuottamisesta Auran kunnan alueella. Toiminnan suunniteltu aloittamispäivä on 10.06.2019.  Varsinais-Suomen sosiaalipalvelut oy:n ilmoittamat palvelut ovat sosiaalityöntekijän palvelut lapsille ja nuorille, neuropsykiatrinen valmennus, työnohjauspalvelu, koulukuraattoritoiminta, perhetyö, ammatillinen tukihenkilötoiminta, perhearviointi, avmuotoinen perhekuntoutus, lastensuojelun jälkihuolto ja tukiasuminen. Varsinais.Suomen sosiaalipalvelujen vastuuhenkilö on kasvatustieteiden maisteri Rami-Pekka Raivio.

Ilmoitus täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 8 §:n vaatimukset. Saatujen asiakirjojen perusteella Auran kunnalla ei ole huomauttamista sille, että Varsinais-Suomen Sosiaalipalvelut oy voidaan merkitä yksityisten sosiaalipalveluntuottajien rekisteriin, ilmoituksenvaraiset rekisteröitävät palvelut (Laki 922/2011, § 13) Auran kunnan alueella. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta merkitsee ilmoituksen tiedokseen ja toimittaa ilmoituksen liitteineen Lounais-Suomen aluehallintovirastolle rekisteröitäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.